Beslenme Bozuklukları ve Tedavileri

Zinco İlaç Nedir? Zinco 50 mg Kapsül Ne İçin Kullanılır?

ZİNCO 50 MG KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla kullanılır.

Etkin madde: Her bir kapsül 50 mg çinkoya eşdeğer 137.3 mg çinko sülfat monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz (inek sütünden elde edilir), magnezyum stearat, talk, jelatin (sığır jelatini), karmoizin (E 122) ve titanyum dioksit (E 171) içerir.

Kullanma Talimatı

ZİNCO NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Zinco, çinko içeren kapsüldür.

Blisterlerde 30 veya 40 kapsül olarak sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde, çinko emilim bozukluğunda (Akrodermatitis enteropatika) ve vücutta aşırı derecede bakır birikmesi hastalığında (Wilson hastalığı) kullanılır.

ZİNCO KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer, çinko tuzlarına veya Zinco’nun bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, Zinco’yu kullanmayınız.

ZİNCO’NUN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından, böyle bir rahatsızlığınız var ise, Zinco’yu kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNCO’NUN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yemeklerle birlikte kullanılabilir, fakat, kalsiyum, fosfor veya fitatça zengin besinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Şiddetli bulantı, kusma ya da akut hazımsızlık, kolay yaralanma ya da kanama gelişen hastalarda ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır.

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından Zinco bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ZİNCO KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çinko, anne sütüne geçer. Gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ZİNCO KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Araç ve makine kullanımı ile ilgili performansı etkilemesi beklenmez.

ZİNCO’NUN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün laktoz içerdiğinden, eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.
 • Zinco, içeriğindeki karmoizinden (E 122) dolayı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ZİNCO KULLANIMI

 • Çinko tuzları ile bir çeşit antibiyotik olan tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler ile çinko tuzları iki saat ara verilerek kullanılmalıdır.
 • Yüksek dozda demir ilaçları çinkonun emilimini engeller.
 • Çinko florokinolon grubu antibiyotiklerin (levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.
 • Ağız yoluyla kullanılan doğum kontrol ilaçları (oral kontraseptifler) kanda çinko düzeylerini azaltabilir.
 • Çinkonun emilimi kalsiyum tuzları ile azalabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZİNCO NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda Zinco’yu aşağıdaki gibi kullanınız.

Erişkinlerde:

Çinko eksikliğinde Zinco’nun günlük dozu: Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde yetişkinler için günlük doz günde 1 kapsüldür.

Çinko emilimi bozukluğu olanlarda (Akrodermatitis enteropatika hastalığında) Zinco’nun günlük dozu: Günde 2-3 kapsül alınması önerilir.

Wilson hastalığında Zinco’nun günlük dozu: Günde 3 kapsül alınması önerilir.

Çocuklarda:

12-18 yaş arası çocuklarda Wilson hastalığında Zinco’nun günlük dozu:

Önerilen doz 150 mg çinko/gün’dür (3 kapsül).

50 kg’mın altındaki çocuklarda ise önerilen doz 75 mg çinko/gün’dür.

Kullanılacak kapsül miktarı doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Çinko emilimi bozukluğu olanlarda (Akrodermatitis enteropatika hastalığında) Zinco’nun günlük dozu:

Önerilen doz 3 mg çinko/kg/gün’dür.

Kiloya bağlı olarak günde 2 ya da 3 kapsül önerilir.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Zinco sadece ağız yolu ile kullanım içindir.

Çocuklarda Zinco Kullanımı:

Zinco’nun çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Zinco Kullanımı:

Zinco’nun yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Zinco Kullanımı:

Zinco’nun böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer Zinco’nun etkisinin çok güçtü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zinco Kullandıysanız: Zinco’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

Zinco’yu Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zinco İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Zinco ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

ZİNCO’NUN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Zinco’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Zinco’yu kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (yutma ve nefes almada zorluk, el, ayak, yüz, dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Kalp atışlarında düzensizlik (aritmi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zinco’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. .

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan (100 hastanın 1 ‘inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1 ‘inden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Mide bulantısı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Hazımsızlık,
 • İshal,
 • Baş dönmesi,
 • Mide hassasiyeti,
 • Mide iltihabı (gastrit),
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni).

Çok seyrek (10.000 hastanın 1 ’ inden az görülebilen) yan etkiler;

 • Potasyum eksikliğinde elektrokardiyografik (kalbin elektriksel aktivitesinde) değişiklikler,
 • Ayrıca sinirlilik ya da uyaranlara aşırı tepki gösterme (irritabilite), yorgunluk (letarji) ve baş ağrısı vakaları da gözlenmiştir.

Bunlar Zinco’nun hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZİNCO’NUN SAKLANMASI

 • Zinco’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Zinco’yu 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Zinco’yu son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce Zinco’yu bitiriniz.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Zinco’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Yenişehir Mah. Özgür Sok.

No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks) [email protected]

Üretim yeri: Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultan beyli/İstanbul 0 216 592 33 00 (Pbx) 0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı 27/03/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Çinko nedir, çinko eksikliği neden olur
 2. Çinkopast pastil nedir, ne için kullanılır
 3. Wilson hastalığı nedir, neden olur
 4. Akrodermatitis enteropatika nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git