Akciğer Hastalıkları

Yenidoğanda (Neonatal) Şilotoraks Nedir ve Neden Olur?

Şilotoraks unilateral (tek taraflı) veya bilateral (iki taraflı),  konjenital (doğumsal) veya akkiz (edinsel) olabilir.

Şilotoraks plevral aralıkta lenfatik sıvının birikmesini tanımlar. Yenidoğan döneminde plevral efüzyonun en sık sebebidir. Lenfatik sıvının içeriğinde yağlar (fosfolipit, kolesterol ve trigliserit), proteinler (albumin, immünglobulinler ve fibrinojen), elektrolitler, yağda eriyen vitaminler ve lenfositler bulunur. Elektrolit bileşimi serum ile benzerlik gösterir. Şilotoraks durumundaki lenfatik sıvı şillöz olarak adlandırılır.

Yenidoğanda şilotoraks nedenleri

Şilotoraks unilateral (tek taraflı) veya bilateral (iki taraflı),  konjenital (doğumsal) veya akkiz (edinsel) olabilir.

Doğumsal şilotoraks nedenleri: Konjenital (doğumsal) şilotoraksın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, lenfatik sistemin gelişimsel bozukluğu sonucu olduğu düşünülmektedir.

Konjenital şilotoraks gelişiminde rolü olan anomalilleri sıralayacak olursak;

 • Lenfanjiomatozis ve lenfanjektazi gibi lenfatik sistem anormallikleri
 • Konjenital (doğumsal) kalp hastalığı
 • Mediastinal maligniteler
 • Kromozomlar ile ilgili anormallikler (Down sendromu, Turner sendromu, Noonan sendromu gibi)
 • H tipi trakeoözofageal fistül
 • Hidrops fetalis.

Konjenital şilotoraks ile ilişkili diğer anormallikler;

 • Konjenital guatr
 • Akciğer tümörleri
 • Pulmoner sekestrasyon
 • Konjenital sitomegalovirüs, herpes virüs, adenovirüs gibi enfeksiyonlar
 • B grubu streptokok enfeksiyonları
 • E. coli sepsisi
 • Diyafrgna hernisi.

Birçok olguda etyolojik ajan saptanamaz. Bu durum, idiopatik şilotoraks olarak değerlendirilir.

Akkiz (edinsel) şilotoraks nedenlerine gelince; 

 • Akkiz şilotoraks sıklıkla kardiyak ve toraks hastalıklarında yapılan cerrahiler (konjenital kalp hastalıklarında uygulanan cerrahilerde, mediastinal tümörler için uygulanan cerrahide, konjenital akciğer malformasyonları için uygulanan cerrahilerde, vasküler ring için uygulanan cerrahide, diyafragma hernisi için yapılan cerrahide, subklavian ve katerizasyonunda) sırasında torasik duktusun travmaya uğraması sonucu gelişir.
 • Travmalara bağlı (göğüs duvarı veya omurganın hiperekstansiyonu veya gerilmesi, göğsün künt veya delici travmaya uğraması, doğuma bağlı travma gibi) şilotoraks gelişebilir.
 • Yüksek santral venöz basınca bağlı (vena cava superior veya subklavian vende tromboz oluşması) şilotoraks gelişebilir.
 • Malignitelere (kötü huylu hastalıklara) bağlı (lenfoma, teratom, sarkom, nöroblastom) şilotoraks gelişebilir.

Yenidoğanda şilotoraks belirtileri ve bulguları

Şilotoraksta klinik durumun şiddetini, biriken şillöz mayi miktarı belirler. Bazı bebeklerde hastalık asemptomatik (belirti ve bulgu göstermeyen) veya hafif solunum sıkıntısı ile klinik bulgu veren şekilde kendini gösterebileceği gibi, çoğu olguda tedavisi yapılmadığında hayatı tehdit edebilen solunum sıkıntısı ile kendini gösterir.

Solunum sıkıntısının klinik bulguları olarak çok hızlı solunum, çekilme ve siyanoz (morarma) görülür.

Yenidoğanda şilotoraks teşhisi

Doğum öncesi dönemde doğumsal şilotoraks tanısı konulabilir. Plevral sıvı birikimi genellikle hamileliğin ikinci yarısında ultrasonografi ile görüntülenir.

Doğum sonrası şilotoraks tanısında öncelikle radyografi ile plevral sıvının saptanması ve gereken durumlarda ultrasonografi ile doğrulanması gerekir. Tanı plevral sıvının incelenmesi ile konulur.

Şilotoraks tanısında kullanılan yöntemler;

 • Akciğer grafisi
 • Ultrasonografi
 • Torasentez
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Lenfanjiografi
 • Lenfosintigrafi, bunlar gibi tanı yöntemlerini içerir.

Yenidoğanda şilotoraks tedavisi

Şilotoraks doğum öncesi dönemde teşhis edildiğinde, plevral efüzyon tedavisi için in utero torasentez, plörodezis ve torako amniyotik şant konulması gibi yöntemler uygulanabilir. Eğer anne karnındaki bebeğin plevral efüzyonu varsa ve  34. gebelik haftasına geçmiş ise acil torasentez ve doğumun gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Plevral efüzyon 34. gebelik haftasından önce teşhis edilirse ve hafif-orta derecede tek taraflı efüzyon ise her hafta seri şekilde ultrasonografik takip ile kendiliğinden gerileme ihtimali açısından izlenebilir, fakat yine gereken durumlarda aralıklı torasentez uygulanması veya torako amniyotik şant yerleştirilmesi gibi yöntemlere ihtiyaç duyulabilir.

Doğumsal şilotoraksın doğum sonrası tedavi yaklaşımı konservatif ve cerrahi girişimleri içermektedir.

Şilotoraks tedavisinde konservatif yöntemler;

Doğumdan hemen sonra şilotoraks nedeniyle akciğer ventilasyonu sağlanamıyorsa, acil torasentez yapılması gerekir.

 • Tekrarlanan torasentez veya toraks tüpü ile sürekli drenaj
 • Ventilasyon desteği
 • Altta yatan hastalığın tedavisi
 • Beslenmenin düzenlenmesi (yağ içermeyen ve orta zincirli yağ asitleri ilave edilmiş diyet)
 • İlaç tedavisi.

Son yıllarda şilotoraks tedavisinde cerrahiden önce oktreotid tedavisi ile başarılı sonuçlar alındığı hakkında bilgiler vardır.

Şilotoraks tedavisinde cerrahi yöntemler;

Üstte bahsi geçen konservatif yöntemlere yanıt vermeyen olgularda cerrahi yöntemler gerekebilir.

 • Torakoskopik plörodezis
 • Cerrahi abrazyon
 • Plöro-peritoneal şant uygulanması
 • Torasik duktus ligasyonu ve torasik duktus ile azigos ven arasında anastomoz oluşturulması.

Cerrahi tedavinin zamanlaması tartışmalıdır (zamanı net olarak belli değildir).

Yenidoğan şilotoraks’ın komplikasyonları

Uzamış konservatif tedavi nedeniyle enfeksiyon, malnütrisyon (beslenme yetersizliği) ve koagülasyon faktörleri eksikliği gibi komplikasyonlar gelişebilir.

Şilotoraks, ven tromboz riskinde artış, sıvı elektrolit imbalansı, hipoproteinemi, hipogamaglobulinemi, lenfopeni gibi komplikasyonlar gelişimine de neden olabilir.

Yenidoğan şilotoraksta prognoz

Şilotoraks’ın prognozu (hastalığın gidişatı ve sonucu), altta yatan sebebe göre değişmektedir. Uygun tedavi ile doğumsal şilotoraks genellikle iyi seyir göstermektedir. Bununla birlikte, bu duruma eşlik eden akciğer hipoplazinin derecesi, bebeğin erken doğması ve hidropsun varlığı ölüm riskini arttıran faktörler olarak bilinmektedir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Yenidoğan döneminde pnömotoraks belirtileri ve tedavisi
 2. Doğumsal diyafragma hernisi belirtileri ve tedavisi
 3. Yenidoğanın geçici takipnesi belirtileri ve tedavisi
 4. Trakeaözofageal fistül nedenleri ve tedavisi
 5. Doğumsal kalp hastalıkları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git