Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Uroday Nedir? Uroday Ne İşe Yarar? Uroday Nasıl Kullanılır? Uroday Yan Etkileri

URODAY 3 G GRANUL İÇEREN ŞAŞE KULLANMA TALİMATI

Ağızdan uygulanır.

Etkin madde: Her bir saşe etkin madde olarak 3 g fosfomisine eşdeğer 5.631 mg fosfomisin trometamol içerir.

Yardımcı maddeler: Şeker, sodyum sakkarin, aerosil 200, portakal aroması ve mandalina aroması gibi yardımcı maddeler içerir.

Uroday Prospektüs

URODAY NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Uroday saşe etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içerir.

Uroday, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.

Uroday, PE/Alüminyum/Kuşe Kağıt ambalajda 1 ve 2 saşe karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

 • Uroday, fosfomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır.
 • Ayrıca idrar yolları ile ilgili olarak yapılan tanı amaçlı veya cerrahi girişimlerin neden olabileceği idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi amacı ile de kullanılır.

URODAY KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Etkin madde fosfomisin veya Uroday’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Nefrit, pyelonefrit gibi üst idrar sistem enfeksiyonunuz varsa,
 • Hemodiyaliz hastası iseniz,
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı söylenmişse, bunlar gibi durumlarda doktorunuza sormadan (doktorunuza danışmanız kesinlikle önemlidir) Uroday’i kullanmayınız.

URODAY’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer,

 • §eker hastalığınız (diyabet) varsa veya diyet yapıyorsanız her bir URODAY içeriğinde 2,205 g şeker olduğunu dikkate alınız.
 • Böbrek iltihabı (neftit, piyelonefrit gibi) gibi üst idrar yolları enfeksiyonunuz varsa kullanılması önerilmemektedir.
 • Orta ve hafif böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçların kullanımında şiddeti değişen antibiyotik- kaynaklı ishal (diyare) görülebi ilacınızın kullanımı ırasında veya sonrasında ciddi, sürekli veya kanlı ishal (diyare) durumu görülürse; bu durumda bakteri kaynaklı ishal (Clostridium difficile kaynaklı diyare) söz konusu olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

URODAY’IN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecekler ile beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde Uroday’in etkin maddesinin emilimini geciktirebilir. Bu yüzden ilacın aç karnına ya da yemeklerden 2-3 saat sonra alınması tercih edilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE URODAY KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uroday’in gebelik döneminde kullanımı, gereklilik durumunda düşünülebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ağız yoluyla alınan tek bir dozdan sonra fosfomisin emzirme döneminde kullanılabilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR URODAY KULLANABİLİR Mİ?

Spesifik bir çalışma yapılmamıştır fakat hastalar, baş dönmesi bildirimlerinin alındığıyla ilgili bilgilendirilmelidirler. Bu durum bazı hastaların araç ve makine kullanımı yeteneğini etkileyebilir.

URODAY’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Uroday’in içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Uroday her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE URODAY KULLANIMI

Uroday kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

 • Serum ve idrar konsantrasyonlarını düşürebileceğinden bulantı önleyici bir ilaç olan metoklopramid,
 • İshali arttırabileceği için mide-bağırsak hareketlerini arttıran ilaçlar,
 • Antibiyotiklerle beraber kullanıldıklarında etkinlikleri arttığı için K vitamini antagonistleri.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

URODAY NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Uroday doktor tarafından size önerildiği zaman ve önerdiği şekilde kullanılmalıdır.

 • Uroday idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak kullanılır.
 • Uroday’in yetişkin erkek ve kadınlardaki alt üriner sistem enfeksiyonlarını da içeren idrar yolu enfeksiyonlarının tanı ve cerrahi girişimlerinin öncesinde önerilen kullanım şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahi girişimden 24 saat sonra alınmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Uroday içeriği oda ısısındaki bir bardak suda karıştırılarak çözündürülür, hazırlandıktan hemen sonra tamamı içilir.

Uroday aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra). Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yolu ile kullanılması önerilir.

Çocuklarda Uroday Kullanımı:

12 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Uroday Kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Uroday Kullanımı:

 • Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
 • Karaciğer yetmezliğine yönelik özel kullanımı yoktur.

Eğer Uroday’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Uroday Kullandıysanız:

İlacı doktorunuzun size önerdiği miktarlarda kullanmanız önemlidir.

Uroday’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Uroday’i Kullanmayı Unutursanız:

Uroday tek doz kullanılır bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa sürede bu dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Uroday İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Uroday tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

URODAY’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, Uroday’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir.

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Karıncalanma ve batma hissi,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Deri döküntüsü,
 • Deride küçük kırmızı lekeler,
 • Deride kaşıntı,
 • Genel yorgunluk hali.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (döküntü, kaşıntı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması),
 • Hırıltılı ya da kısa nefes alma ya da göğüste sıkışma hissi (astım),
 • Antibiyotik-kaynaklı ishal,
 • Deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyoödem),
 • Tansiyonun düşmesi.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

URODAY’IN SAKLANMASI

 • Uroday’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Uroday’i 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Uroday’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Uroday’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Uroday’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 13.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git