Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Streptase Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Streptase Yan Etkileri Nelerdir?

STREPTASE 1.500.000 IU İNTRAVENÖZ/İNTRAATERİYEL KULLANIM İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON KULLANMA TALİMATI

Damar içine (intravenöz/intraarteryal) uygulanır.

Etkin madde: 1.500.000 IU streptokinaz içeren 147-192 mg kurutulmuş toz madde içerir.

Yardımcı maddeler: İnsan albumini, sodyum- L-hidrojen glutamat monohidrat, sodyum dihidrojenfosfat dihidrat, disodyum hidrojen fosfat dihidrat gibi yardımcı maddeler içerir.

Streptase Prospektüs

STREPTASE NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Streptase beta-hemolitik streptokok bakterileri tarafından üretilen bir protein olan streptokinaz etkin maddesini içermektedir. Streptase’in içeriğindeki etkin madde streptokinaz, kalp damar sisteminde pıhtı oluşumunu önleyerek (anti- trombolitik etki) sağlar.

Streptase aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Sistemik uygulamada:

 • 12 saatten daha eski olmayan, kalp kasının belli bir bölümünü etkileyen tıkanma durumunda (akut transmural miyokard infarktüsü),
 • 14 günden daha eski olmayan, bacağın derin toplardamarlarının kan pıhtısıyla tıkanması durumunda (derin ven trombozu),
 • Akciğer atar damarlarında kan akımını kesen bir tıkaç (pıhtı) oluşması durumunda (akut şiddetli pulmoner embolizm),
 • Kalp dışındaki tüm organlara kan sağlayan atar damarlarda tıkaç (pıhtı) oluşması durumunda (periferal arterlerin akut ve subakut trombozları),
 • 6 haftadan daha eski olmayan kronik tıkayıcı atar damar (arteriyal) hastalıkları,
 • Merkezi retinal arter veya venlerin oklüzyonu (6-8 saatten daha eski olmayan arteriyel oklüzyonlar, 10 günden daha eski olmayan venöz oklüzyonlar).

Lokal uygulamada;

 • Koroner kalp damarlarının tekrar açılması için 12 saatten daha eski olmayan, kalp kasının belli bir bölümünü etkileyen tıkanma durumunda (akut miyokard infarktüsü),
 • Periferal venöz ve arteriyel damarlarda ki embolizmlerde olduğu gibi akut, subakut ve kronik trombozlarda.

STREPTASE KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Streptase bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise bu ilacı kullanmayınız. Aşırı duyarlılığınızın olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza danışınız. (aşırı duyarlılık reaksiyonlarının neden olduğu yan etkiler için, olası yan etkiler nelerdir bölümüne bakınız. Bağışıklık sistemi hastalıkları).

Hamileyseniz, Streptase kullanmayınız.

Streptase ile kalp damar sisteminde pıhtı oluşumunun önlenmesinde ve oluşan pıhtının eritilmesi tedavisinde (trombolitik tedavi) kanama riski (hemoraji) artabileceğinden, ürünü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Var olan ya da yakın zamanda iç kanama geçirdiyseniz,
 • Kanın pıhtılaşabilme yeteneğinin azalmış olduğu tüm durumlarda, özellikle de spontan fibrinoliz ve yaygın pıhtılaşma bozuklukları,
 • Yakın zamanda felç (inme) veya beyin kanaması (serebral hemoraji) geçirdiyseniz ya da kafatası ameliyatı veya omurilik ameliyatı olduysanız,
 • Kafa tasında tümör varlığı ile teşhis edildiyseniz (intrakraniyal neoplazma),
 • Yakın zamanda kafa travması geçirdiyseniz,
 • Beyin atar damar ve toplar damarlarında meydana gelen bağlantı kopukluğu durumunda (arteriovenöz malformasyon) ve damarların aşırı genişlemesinden dolayı damar içerisinde meydana gelen içi kan dolu tümörlerin varlığında (anevrizma),
 • Kanama riski taşıyan bir tümör varlığında,
 • Pankreas iltihabında (akut pankreatit),
 • Kontrol edilemeyen nitelikte olan yüksek tansiyon durumunda (hipertansiyon) ya da yüksek tansiyondan kaynaklı göz dibinde değişiklik olması durumunda (derece III/IV hipertansif retinal değişiklikler),
 • Yakın zamanda meydana gelmiş damar protezinin implantasyonu,
 • Ağızdan kullanılan pıhtılaşma önleyici ilaçlar ile (oral antikoagülanlarla simültane tedavi) (INR>1.3) birlikte,
 • Ciddi karaciğer ve böbrek hasarınız varsa,
 • Kalbinizin iç katmanlarında veya zarında bir inflamasyonun varlığı (endokardit veya perikardit). Halen geçirilmekte olan kalp krizi tanısı yanlış konulmuş ve Streptase ile tedavi edilmiş hastalarda, izole kalp zarı enflamasyonu (perikardit) olan hastalarda kalp zarı katmanları arasındaki sıvının artması ile kalp keselerinin sıvı ile yüklenmesi durumunda,
 • Kanamaya eğilim durumunuz varsa,
 • Yakın zamanda büyük cerrahi bir operasyon geçirdiyseniz (cerrahi girişimin büyüklüğüne bağlı olarak operasyondan sonraki 6’ıncı ila 10’uncu gün),
 • Yakın zamanda herhangi bir dokunuzdan parça alındı ise (organ biyopsisi) ya da uzun süreli kapalı göğüs kalp masajına maruz kaldıysanız.

Lokal uygulamada da Streptase’in yukarıda bahsedilen durumlarda kontrendike olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

STREPTASE’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Yakın zamanda şiddetli mide bağırsak kanaması (örn. aktif peptik ülser) geçirdiyseniz,
 • Ciddi kanama riski ile karşılaştıysanız örn. damarlarınızın genişletilmesi işleminde (anjiografi),
 • Yakın zamanda travma geçirdiyseniz ve kalp solunum organınızın geçici olarak oksijenlenmesi durumu ile karşılaştıysanız (kardiyopulmoner resusitasyon uygulaması),
 • Yakın zamanda herhangi bir organınızın içerisine inceleme amacı ile bir tüp (boru) yerleştirildi ise (invazif operasyonlar örn. yakın zamanda geçirilmiş olan entübasyon),
 • Damarlarda parçalanma veya delinme söz konusu olduğu durumlarda (pikür), damar içi enjeksiyonlarda (intramusküler injeksiyonlar),
 • Yakın zamanda doğum ya da düşük yaptıysanız,
 • Genitoüriner hastalığı ya da idrar yollarınızda mevcut veya potansiyel bir kanama kaynağının varlığında (mesane kateteri),
 • Kan zehirlenmesi durumunda pıhtı oluşumunda (septik trombotik hastalık),
 • Damarlarda şiddetli pıhtılaşma sonucu damar dejenerasyonu ya da beyin damar (serebrovasküler) hastalıklarında,
 • Verem hastalığında (kavitasyonlu pulmoner hastalıklar örn. açık tüberküloz),
 • Kalp kapak (mitral) hasarı ya da anormal kalp ritmi durumunda (atriyal fibrilasyon),
 • Streptase’i karşı direnç gelişimi durumunda,
 • Yakın zamanda boğazda bakteriyel bir enflamasyon (streptokokal farenjit), akut romatizmal ateş ve akut böbrek enflamasyonu (glomerulonefrit) gibi streptokokal enfeksiyonlar geçirdiyseniz ilacın etkisinin azalmasına karşı,
 • Daha önceden kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (heparin ya da kumarin türevleri) ile tedavi edildiyseniz, bunlar gibi durumlarda Streptase dikkatli kullanılmalıdır.

Streptase ile tedavinin başında seyrek olarak; kan basıncında düşüş (hipotansiyon), hızlı kalp atışı (taşikardi) ya da yavaş kalp atışı (bradikardi) (bazı özel vakalarda şoka varan durumlar) görülebilir.

Asetilsalisilik asit (aspirin) ve streptokinazın şüpheli miyokard infarktüsü olan hastaların beklenen yaşam süreleri üzerinde olumlu ve ortak bir güçlendirici etkide bulundukları gözlemlenmiştir. Asetilsalisilik asit uygulamasına Streptase tedavisinden önce başlanmalı ve bir ay devam edilmelidir.

Streptase’in damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz (örn. ilacın verildiği yerde kızarıklık, şişme, kaşıntı vs…) derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararına göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.

Ayrıca uygulanan dozun hacmine bağlı olarak lokal uygulama ile de yukarıda bahsedilen sistemik etkilerin ortaya çıkması mümkündür. Bu nedenden dolayı yapılması planlanan lokal uygulamalarda yukarıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

STREPTASE’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE STREPTASE KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Gebeliğin ilk 18 haftası Streptase kullanılması sadece hayati durumlar ile sınırlandırılmalıdır.
 • Daha güvenli bir alternatif bulunmaması durumları dışında hamileyseniz veya yakın zamanda doğum yaptıysanız, düşük yaptıysanız veya kürtaj olduysanız Streptase kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersiniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Streptase tedavisi gerekli ise emzirmemelisiniz! Streptase enjeksiyonundan sonraki 24 saat süresince anne sütü atılmalıdır, emzirilmemelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR STREPTASE KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımına etki ettiğine dair her hangi bir bilgi bulunmamaktadır,

STREPTASE’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den fazla sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE STREPTASE KULLANIMI

 • Heparin gibi diğer pıhtı önleyici ilaçlar ile birlikte ve dekstran gibi platelet oluşumunu ve fonksiyonunu önleyen maddeler ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.
 • Streptase ile uzun süreli sistemik tedaviye başlamadan önce, trombosit üretimi ya da fonksiyonu üzerinde etki gösteren ilaçların etkilerinin geçmesi beklenmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

STREPTASE NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Streptase kullanıma hazır hale getirildikten sonra size, deneyimli sağlık personeli tarafından rahat edebileceğiniz bir yerde damar içerisine yavaş enjeksiyon yoluyla verilecektir.

Çocuklarda Streptase Kullanımı:

Çocuklarda Streptase tedavisine ilişkin yeterli deneyim mevcut değildir. Tedavinin çocuğa sağlayacağı yarar, ilacın potansiyel riskine karşı değerlendirilmelidir.

Yaşlılarda Streptase Kullanımı:

Yaşlılarda Streptase tedavisine ilişkin yeterli deneyim mevcut değildir. Tedavinin yaşlılarda sağlayacağı yarar, ilacın potansiyel riskine karşı değerlendirilmelidir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Streptase Kullanımı:

Streptase böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir (Streptase kullanılmaması gereken durumlar bölümüne bakınız).

Eğer Streptase’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Streptase Kullandıysanız:

Doktorunuz böyle bir durumun oluşmaması için özel önlemler alacaktır. Streptase’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Streptase Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Streptase uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Streptase İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Streptase ile tedavinin sonlandırılmasına bağlı bir yan etki beklenmemektedir.

 STREPTASE’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Streptase’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Streptase’in tedavi edici etkisini önleyen antikorların gelişimi,
 • Kalp krizi geçiren hastalarda düşük kan basıncı (hipotansiyon),
 • Kalp atım ya da ritim bozuklukları,
 • Herhangi bir fiziksel efor sonrası ortaya çıkan kalp de ağrı ve bası (anjina pektoris).

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Enjeksiyon bölgesinde ve kanın deri üzerinde biriktiği (ekimoz) yerlerde kanama (hemoraji),
 • Mide-bağırsak ya da genito-üriner sistem kanamaları,
 • Burun kanamaları (epistaksis),
 • Cilt döküntüsü (raş),
 • Kızarıklık,
 • Kaşıntı,
 • Cilt üzerinde değişik biçim ve büyüklüklerde kabarcıklar (ürtiker),
 • Yüzde şişlik (anjionörotik ödem),
 • Soluk alıp vermede sıkıntı (dispne),
 • Bronşlarda kasılma,
 • Nefes almada güçlük (bronkospazm),
 • Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) ile kendini gösteren alerjik anafilaktik reaksiyonlar,
 • Tedavinin başlangıcında kan basıncında düşme,
 • Hızlı kalp atışı (taşikardi) ya da yavaş kalp atışı (bradikardi),
 • Kalbe giden kanın azalması (rekürren iskemi),
 • Kalp yetmezliği, tekrarlayan infarktüs,
 • Kalbin pompa yeteneğinin azalması sonucu dokulara giden kanın azalması (kardiyojenik şok),
 • Kalp dışı zar iltihabı (perikarditis),
 • Akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem),
 • Mide bulantısı, ishal (diyare), midenin üst kısmında (epigastrik) ağrı ve kusma,
 • Baş ağrısı,
 • Sırt ağrısı,
 • Kas ağrısı,
 • Üşüme hissi,
 • Takaatsizlik (asteni),
 • Keyifsizlik,
 • Baygınlık,
 • Bilirubin ve serum transaminaz değerlerinde artış.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Beyin kanamasını, göz kanamasını, karaciğer kanamasını, mide arkasında oluşan kanamaları ve damar delinmelerini içeren ve nadiren kan transfüzyonu gerektirebilecek ciddi kanamalar,
 • Kalp durması (solunum durmasına neden olabilir),
 • Kalp kapak yetersizliği,
 • Kalp keseceklerinde sıvı birikmesi,
 • Kalp kasında yırtılma,
 • Akciğerlerde ya da periferalde pıhtı nedenli tıkanma.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu kalp damar bozuklukları,
 • Beyin kanaması kaynaklı bulgular örn. sersemlik, kafa bulanıklığı,
 • Vücudun sağ ve sol tarafında felç,
 • Huzursuzluk ya da yüz, gövde ve ekstremitlerde görünen spazm ve ani kasılmalar.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Kalp kasının yırtılması ile kalp keselerinde kanama,
 • Gecikmiş alerjik reaksiyonlar,
 • Hareket kaybı,
 • Şişme ve eklem ağrısı ile kendini gösteren eklem iltihabı,
 • Kan damar duvarında ortaya çıkan iltihap,
 • Böbrek iltihabı (enflamasyonu) 
 • Kol ve bacakta parestezi,
 • Kas zafiyeti veya felçle belirgin nöroalerjik semptomlar,
 • Solunum durmasına (şok) neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar,
 • Akciğerde sıvı birikmesi.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

STREPTASE’İN SAKLANMASI

 • Streptase’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Streptase’i +2°C ila +25 °C arasındaki sıcaklıkta saklayınız. Dondurmayınız! Donmuş ürünü çözüp kullanmayınız.
 • Streptase’i kapalı karton kutusu içinde muhafaza ediniz. Isı ve ışıktan koruyunuz.
 • Streptase sulandırıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır. Eğer hemen uygulanmayacaksa sulandırılan çözelti, sterilitesi sağlandığı takdirde, +2 ila + 8°C’de 24 saati aşmayacak şekilde bekletilebilir. Kullanılmayan çözeltiler uygun bir biçimde atılmalıdır.
 • Streptase’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Streptase’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Streptase’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Streptase’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER STREPTASE’İ UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Pozoloji/Uygulama Sıklığı ve Süresi:

Not:
Trombolitik tedavi gerekli olduğunda ya da streptokinaza karşı antikorların konsantrasyonu yüksek olduğunda veya yakın zamanda streptokinaz tedavisi verilmiş olduğunda (5 günden daha uzun süre ve 1 yıldan daha yakın bir zamanda) homolog fibrinolitikler kullanılabilir (ayrıca “kontrendikasyonlar” ve “kullanıma ilişkin uyarılar ve önlemler” bölümlerine de bakınız).

1- Süregelen ST Segment Yükselmesi veya Yeni Gelişmiş Sol Dal Bloğu İle Birlikte Görülen Akut Transmural Miyokard İnfarktüsünde:

Sistemik uygulama:

Akut miyokard infarktüs tedavisinde uygulanan kısa süreli lizis tedavisinde 1.500.000 IU Streptase 60 dakika içinde uygulanır.

Lokal uygulama:

Akut miyokard infarktüsünde hastalara intrakoroner uygulama ile bolus şeklinde ortalama 20.000 IU Streptase verilir ve bunu 30 ila 90 dakika içinde verilen dakikada 2.000 IU ila 4.000 IU’lik bir idame dozu izler.

2- Akut, Subakut ve Kronik Trombozlarda/Periferal Venöz Embolizmde ve Arteriyel Damarlarda ve Kronik Oklüzif Arteriyel Hastalıklarında:

Sistemik uygulama:

Kısa süreli trombolizde periferal venöz ve arteriyel damarlarında oklüzyonlar/embolizmler bulunan yetişkinlere 30 dakika içinde 250.000 IU Streptase verilir ve bunu takiben maksimum 6 saate kadar saat başına 1.500.000 IU’lik bir idame dozu izler. 6 saatlik Streptase infüzyonu terapötik lizisin başarısına bağlı olarak bir sonraki gün tekrar uygulanabilir. Bununla birlikte, ilk tedaviyi takiben 5 günden fazla süre geçtikten sonra tedavi hiçbir surette tekrar edilmemelidir.

Kısa süreli lizise bir alternatif olarak periferal oklüzyonların tedavisinde uzun dönemli lizis uygulanması düşünülebilir. 30 dakika içerisinde verilen 250.000 IU Streptase dozunu her saatte verilecek 100.000 IU idame dozu takip edebilir. Tedavinin süresi damar oklüzyonunun yerine ve büyüklüğüne bağlıdır.

Periferal damar oklüzyonunda maksimum tedavi süresi 5 gündür.

Lokal uygulama:

Akut, subakut ve kronik periferal trombozları ve embolizm’leri bulunan hastalara 3 ila 5 dakikalık aralıklarla 1.000 IU ila 2.000 IU Streptase uygulanır. Uygulamanın süresi damar oklüzyonu’nun uzunluğuna ve lokalizasyonuna bağlıdır ve 3 saate kadar olan sürede toplamda maksimum 120.000 IU’lık Streptase dozu uygulanabilir.

Gerekli olduğunda perkütan transluminal anjioplasti uygulanabilir.

3- Merkezi Retinal Arteryallerde ya da Venlerde Oklüzyon Durumunda:

Sistemik uygulama:

Merkezi retinal damarlarda tromboz durumunda arteriyel oklüzyon lizisi maksimum 24 saat ile, venöz oklüzyonlarda ise maksimum 72 saat ile sınırlandırılmalıdır. Eğer trombolizis sürüyor ise tedavi 1 günlüğüne kesilmelidir ve tedaviye homolog fibrinolitik kullanımı ile devam edilmelidir.

Yeni Doğanlarda, Bebeklerde ve Çocuklarda Uygulanması Gereken Doz:

Çocuklarda Streptase tedavisine ilişkin yeterli deneyim mevcut değildir. Tedavinin çocuğa sağlayacağı yarar, ürünün potansiyel riskine karşı değerlendirilmelidir.

Tedavinin Kontrolü:

Sistemik uygulama:

6 saatlik kısa dönemli lizis durumunda, trombin zamanı (TT) ya da parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) sırasıyla iki katından daha düşük seviyeye veya normal kontrol değerinin 1.5 katına ulaştığında Streptase infüzyonu ile birlikte ya da infüzyonu takiben heparin verilmelidir. Yeniden tromboz oluşmasına karşı yeterli korumanın sağlanması için TT ve aPTT değerleri sırasıyla normal değerin 2 ile 4 katına ve 1.5 ile 2.5 katına çıkmalıdır.

Streptase infüzyonu tekrarlanmadığı taktirde oral antikoagülan uygulaması ile eş zamanlı olarak heparin tedavisine başlanır (takip tedavisi kısmına bakınız). 

Uzun dönemli lizis, trombin süresi ile kontrol edilir. Antikoagülasyon için yeterli bir koruma düzeyi olarak kabul edilen trombin süresindeki 2 ila 4 katlık bir uzama hedeflenmelidir. Dolayısıyla tedavinin 16’ncı saatinden itibaren eşzamanlı olarak heparin uygulamak gerekli olabilir. 16 saatten sonra trombin süresi hala normal kontrol değerinin 4 katından daha uzun ise, trombin zamanı azalana kadar Streptase’nin idame dozu birkaç saat boyunca iki katına çıkarılmalıdır.

Lokal uygulama:

Kateterden kaynaklanan trombozlara karşı koruma sağlaması için anjiografilerden (damarların kontrast madde verilerek röntgeninin çekilmesi) önce – eğer gerekli görülürse- genellikle heparin verilir. Tedavinin başarısı anjiografiyle belirlenebilir. 15 dakika ya da daha uzun bir süre boyunca yeterli kan akımının sağlanması durumunda terapi başarılı olarak kabul edilir ve sona erdirilebilir.

Takip Tedavisi:

Streptokinaz tedavisinin her küründen sonra tekrar tromboz gelişmesine karşı korunma sağlamak için antikoagülanlarla ya da trombositlerin kümeleşmesini inhibe eden ajanlarla bir takip tedavisi oluşturulabilir. Heparin tedavisinde özellikle yüksek bir kanama riski mevcut olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Heparin terapisi ayrı olarak trombin süresiyle ya da aPTT ile kontrol edilir. Trombin süresinde 2 ila 4 kat, aPTT’de ise 1,5 ila 2,5 kat uzama olması hedeflenir. Uzun süreli profilaksi için oral antikoagülanlar (örn. kumarin türevleri) ya da platelet agregasyon inhibitörleri uygulanabilir.

Uygulama Şekli:

Streptase intravenöz ya da intra-arteriyel yolla uygulanır.

Streptase beyaz bir liyofilizat şeklinde sunulur. Serum fizyolojikle karıştırıldığında renksiz, berrak ile mat arasında değişen bir çözelti elde edilir. Flakonun içeriğinin sıvı ile hızlı bir şekilde ve tamamen karışmasını sağlamak için 5 ml serum fizyolojik vakumlu flakon içine enjekte edilmeli ve kalan vakum iğne şırıngadan kısa bir süre boyunca gevşetilerek ortadan kaldırılmalıdır. Bir infüzyon pompası ile uygulanması için sulandırıcı olarak serum fizyolojik, Ringer laktat solüzyonu, %5’lik glukoz ya da laevuloz çözeltisi kullanılabilir.

Uygulama Süresi:

Tedavinin süresi damar oklüzyonu’nun büyüklüğüne ve doğasına bağlıdır ve endikasyona göre farklılaşır (Pozoloji/Uygulama Sıklığı ve Süresi bölümündeki 1- 2- 3 bölümlerine bakınız).

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Streptase böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir (Streptase kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar) bölümüne bakınız).

Pediyatrik Popülasyon:

Çocuklarda Streptase tedavisine ilişkin yeterli deneyim mevcut değildir. Tedavinin çocuğa sağlayacağı yarar potansiyel riskine karşı değerlendirilmelidir.

Geriyatrik Popülasyon:

Yaşlılarda Streptase tedavisine ilişkin yeterli deneyim mevcut değildir. Tedavinin sağlayacağı yarar, ilacın potansiyel riskine karşı değerlendirilmelidir.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Kalp krizi neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Kalp damar hastalıkları
 3. Akut arter tıkanıklığı nedir, belirtileri nelerdir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git