Güncel Sağlık Haberleri ve Bilgileri

Kalp Tutulumuna Neden Olan Romatizmal (Romatolojik) Hastalıklar

Akut romatizmal ateş hastalığında kalp tutulumu nedir?

Akut romatizmal ateş (ARA): A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut farengeal enfeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen ve kalp, eklemler, santral sinir sistemi, deri ve deri altı dokuları tutan sistemik enflamatuvar bir hastalıktır.

Akut romatizmal ateş hastalığında kalp tutulumu: Hastalığın akut döneminde kalbin tabakalarında (%40-90) enflamasyon (iltihaplanma) gelişebilir. Kalbin her üç tabakası da bu durumdan etkilenebilir. Bunlar; perikardit, miyokardit, endokardit, pankardit şeklinde kendini gösterir. Akut kardit bazen herhangi bir klinik bulgu vermeden veya fark edilmeden geçer ve ilerleyen zamanlarda kalp kapaklarında fonksiyon (işlev) bozuklukları ile ortaya çıkar. Romatizmal kalp hastalığı genellikle ilk ataktan 10-20 yıl sonra, darlık ya da yetmezlik veya her ikisi de bulunduğunda tanınır. Sıklıkla mitral kapak etkilenir. Mitral darlık ya da yetmezlik veya her ikisi birden olabilir. Bu durumdan diğer kapaklar (aortik kapak, triküspit kapak ve pulmoner kapak gibi) da etkilenebilir.

Akdeniz ateşi hastalığında kalp tutulumu nedir?

Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) hastalığı: Tekrarlayan poliserozit olarak da tanımlanır. AAA genellikle ateşle birlikte peritonit (karın zarı iltihabı), plörit (akciğer zarı yangılanması), artrit (eklem iltihabı), miyalji (kas romatizması), deri döküntüsü gibi ataklar ile seyir gösterir.

Akdeniz ateşi hastalığında kalp tutulumu: En sık karşılaşılan kalp sorunu perikardit (kalp zarı yangılanması) durumdur. Bu durumun tedavileri ve takipleri yapılmadığında perikardit kalp fonksiyonlarını da etkileyebilir. Perikardit FMF hastalarında %0.7 oranında gelişmektedir. Genellikle diğer tutulumlar ile birlikte görülür ve göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, şiddetli karın şişliği gibi belirtiler gösterir. Perikardiyal tutulum nadiren kardiyak tamponada (kalp fonksiyonunu engelleyen ağır kalp sıkışması) neden olur. Kardiyak tamponadın bazı belirtileri; göğüs ağrısı, solunum zorluğu, bayılma, sersemlik hissi, hızlı soluma gibi belirtilerdir.

Romatoid artrit hastalığında kalp tutulumu nedir?

Romatoid artrit (RA): Birçok eklemi aynı anda tutabilen, kronik seyirli, nedeni tam olarak bilinmeyen sistemik iltihabi bir otoimmün hastalıktır. Romatoid artritte eklem tutulumları, deri tutulumları, kalp tutulumu, akciğer tutulumu, göz tutulumu, nörolojik tutulum, karaciğer tutulumu, renal (böbrek) tutulumu, damar tutulumu gibi birçok sistem tutulabilmektedir.

Romatoid artritte kalp tutulumu: Romatoid atrit kalpte vaskülit, nodül gelişimi, serozit, perikardit, seyrek olarak miyokardit, fibroz ve valvülit sonucu çeşitli belirtilere ve bulgulara yol açabilir. Kalp tutulumunun en sık görülen şekli perikardittir. Kapak tutulumu genellikle hemodinamik bir bozukluğa neden olmaz. Koroner arterler romatoid vaskülite bağlı olarak tutulabilirler.

Reaktif artrit hastalığında kalp tutulumu nedir?

Reaktif artrit: Reiter’in sendromu olarak da bilinen reaktif artrit, vücudun başka bir bölümündeki bir enfeksiyona yanıt olarak gelişen bir enflamatuvar artrit şeklidir. Bağırsak enfeksiyonları (örn. Salmonella, Shigella veya Campylobacter gibi)  ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (örn. Chlamydia trachomatis gibi) en yaygın tetikleyicilerdir.

Reaktif artrit hastalığında kalp tutulumu: Reaktif artritte perikardit, aort bozukluğu ve aritmiler gibi kardiyak komplikasyonlar gelişebilir.

Sistemik skleroz (skleroderma) hastalığında kalp tutulumu nedir?

Sistemik skleroz (SS): Cilt ve iç organların fibrozu ile kendini gösteren, bağ dokusunun nedeni bilinmeyen sistemik bir hastalığıdır.

Sistemik skleroza bağlı kalp tutulumu: Sistemik sklerozlu hastalarda hastalığın seyrini etkileyen önemli tutulum yerlerinden biri de kardiyak tutulumudur. En sık gözlenen kalp tutulumları; miyokard disfonksiyonu, perikardit, ritim ve iletim bozukluklarıdır. Sitemik skleroza bağlı kalp tutulumunda ortaya çıkabilecek belirtiler arasında efor sırasında nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve sıkışma hisleri vardır.

Sarkoidoz hastalığında kalp tutulumu nedir?

Sarkoidoz: Sarkoidoz, sebebi bilinmeyen granülomatöz inflamatuar bir hastalıktır. Sarkoidozda birincil tutulum akciğer parankim dokusunda olmakla birlikte, böbrekler, karaciğer, deri dokusu, göz, aort ve kardiyak dokular da etkilenebilmektedir.

Sarkoidoza bağlı kalp tutulumu:  Sarkoidoz hastalığında kalp, hem akciğer tutulumundan dolayı hem de doğrudan hastalığın kalbi etkilemesinden dolayı işlev bozukluğuna uğrayabilir. Kardiyak sarkoidoz nadir görülen fakat yaşamı tehdit edebilen tutulum formlarındandır. Sarkoid granülomları kalbin her tarafını tutabilir. Hastalığın neden olacağı şikayetler granülomların yaygınlığı ve lokalizasyonu ile ilişkilidir. Sarkoidozun sebep olduğu kalp tutulumunda kalp kası, kalp ileti sistemi, kalp bloğu, kalp yetmezliği ve hatta kardiyak ölüm görülebilir.

Ankilozan spondilit hastalığında kardiyovasküler tutulum nedir?

Ankilozan spondilit: Ankilozan spondilit nedeni tam olarak bilinmeyen, dünya genelinde görülme sıklığı %0.9’a varan enflamatuvar bel ağrısı ile karakterize, sıklıkla periferik artritin eşlik ettiği kronik romatizmal bir hastalıktır. Ankilozan spondilitte en sık görülen eklem dışı tutulumlar göz tutulumu (örn. üveit gibi), bağırsak hastalıkları, cilt tutulumu, akciğer tutulumu, böbrek ve kardiyovasküler sistem tutulumlarıdır.

Ankilozan spondilitte kardiyovasküler tutulum: Ankilozan spondilit (omurga romatizması) durumunda kalp tutulumu çok iyi bilinen bir komplikasyondur. En sık karşılaşılan kalp sorunları mitral yetersizlik, aort yetmezliği, ileti düzensizlikleri, kardiyomiyopati ve perikardit’tir. Komplikasyonların sıklığı yaşın ilerlemesiyle giderek artar.

Behçet hastalığında kalp tutulumu nedir?

Behçet hastalığı: Nükslerle seyreden, çoklu organ tutulumu gösteren, kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Genellikle 3. ve 4. dekatlarda (30-40’lı yaşlarda) görülür. Hastalık tekrarlayan ağız ve genital bölge ülserleri, deri bulguları ve üveit ile karakterizedir. Hastalığın nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Behçet hastalığında ağız aftları, ürogenital lezyonlar, deri lezyonları, göz lezyonları, merkezi ve periferik sinir sistemi tutulumları, gastrintestinal sistem tutulumu, kardiyovasküler tutulum gibi tutlumlar görülebilir.

Behçet hastalığında kalp tutulumu: Kalp tutulumu; Endokardit, miyokardit, perikardit, intrakardiyak trombüs, endomiyokardiyal fibrozis, koroner arterit, miyokard infarktüsü ve kapak hastalıkları şeklinde olabilir. Seyrek olarak Atrial septal anevrizma, mitral kapak prolapsusu, mitral yetersizliği, sinüs valsalva dilatasyonları da görülebilir.

Sistemik lupus eritematozus hastalığında kardiyovasküler tutulum nedir?

Sistemik lupus eritematozus: Kronik, sebebi tam olarak bilinmeyen, immünolojik bozukluklarla birlikte otoimmün karakterli, birçok organ ve sistemi tutan bir bağ doku hastalığıdır. Sistemik lupus eritematozusta cilt, damarlar, böbrek, kalp, akciğerler ve nörolojik tutulumlar olabilir.

Sistemik lupus eritematozus hastalığında kardivasküler tutulum: Sistemik lupus eritematozusta kalbin her üç tabakası da farklı derecelerde etkilenebilir. Perikardit, miyokardit, hipertansif kardiyomiyopati, koroner arterit, miyokard infarktüsü, endokardit, valvüler kalp hastalığı, koroner vaskülit, vena cava inferiorda tromboz gelişimi gibi kardiyovasküler tutulumlar ve tutulumun tipine ve derecesine göre belirtiler ve bulgular görülebilir.

Polimiyozit hastalığında kalp tutulumu nedir?

Polimiyozit: Kökeni hala bilinmeyen ve kas dokusunda iltihaba neden olan bir hastalıktır. Polimiyozit ilerleyici bir kas güçsüzlüğü ile kendini gösterir. Özellikle proksimal kas grupları etkilenir. Polimiyozitte başka sistemler de tutulabilir. Örneğin, deri tutulumu, akciğer tutulumu, özofageal tutulum, kalp tutulumu olabilir.

Polimiyozit hastalığında kalp tutulumu: Miyokardit, aritmiler görülebilir. Kalp yetmezliğine yol açan miyokard tutulumları nadirdir.

Tekrarlayan polikondrit hastalığında kalp tutulumu nedir?

Tekrarlayan polikondrit: Kıkırdaksı dokularda enflamasyon (iltihaplanma) ile karakterize immün aracılı nadir bir dejeneratif hastalıktır. Kulak, burun, periferal eklemler, trakeobronşial sistem ve aksiyal eklem en sık tutulan yapılardır. Değişik derecelerde göz, kardiyak ve damar tutulumu da olabilir. Klinik bulgular genellikle 40 yaş üzerinde belirginleşir. Hastaların %25’inden fazlasında bu durum, sistemik vaskülit, otoimmün hastalıklar ve malign hastalıklar ile birlikte olabilir. Klinik bulgular tutulan yapıya göre farklılık gösterebilir.

Tekrarlayan polikondrit hastalığında kalp tutulumu: Polikondritte kardiyovasküler sistem bulguları olguların %10’undan azında görülür. Aort ve mitral kapak enflamasyonuna, aort kökünde genişleme veya papiller kas disfonksiyonuna bağlı kapak yetmezliği gelişir. Nadiren, kalp bloğu, supraventriküler taşikardi, miyokardit veya iletim sistemi tutulumuna bağlı aritmiye yol açan iletim defektleri görülebilir. Perikardit ve miyokardit sık görülmez. Kalp kapak fonksiyon bozuklukları tedaviye rağmen görülebilir.

Ehlers-Danlos sendromu hastalığında kalp tutulumu nedir?

Ehlers-Danlos sendromu: Genetik geçişli kollajen yapımında bozukluklar veya enzim disfonksiyonlarıyla (enzim fonksiyon bozukluklarıyla) deri, kardiyovasküler, kas-iskelet, göz, gastrointestinal sistemde değişik belirtilerle karakterize bir hastalık grubudur.

Ehlers-Danlos sendromunda kalp tutulumu: Ehlers-Danlos sendromunda postural ortostatik taşikardi sendromu, mitral kapak prolapsusu, kalp iletim anormallikleri, kalp üfürümü gibi kalp tutulumları olabilir.

Erişkin still hastalığında kalp tutulumu nedir?

Erişkin still hastalığı: Genellikle genç erişkinlerde gözlenen febril (ateşli), enflamatuvar ve sistemik bir hastalıktır. Ana klinik özelliği, ateş, cilt döküntüsü ve artrittir. Hastalıkta farenks tutulumu (farenjit), lenf nodları tutulumu (lenfadenopati), akciğer tutulumu, kardiyak tutulum, santral sinir sistemi tutulumu, nadiren renal tutulum, nadiren göz tutulumu gibi tutulumlar olabilir.

Erişkin still hastalığında kalp tutulumu: Kardiyak tutulum hastaların dörtte birinde tanımlanmış olup sıklıkla perikardit görülür. Ancak nadiren perikardiyal tutulum kardiyak tamponada yol açabilir. Daha seyrek olarak miyokardit ve endokardit gelişir.

Churg-strauss sendromunda kalp tutulumu nedir?

Churg-strauss sendromu (CSS): Nedeni bilinmeyen, periferik kanda eozinofili, dokularda eozinofilik infiltrasyonlar ile vaskülitle karakterize bir sendromdur. Prodromal evrede hastaların alerjik rinit, astım gibi atopik bir hastalık, nazal polipozis ya da ilaç alerjisi öyküsü vardır ve bu evre yıllar (10 yıl gibi) sürebilir. İkinci evrede ise hastalığın karakteristik özelliği periferik kanda ve dokularda eozinofil infiltrasyonudur. Hastalığın vaskülitik evresindeki tutulumlar; deri, sinir sistemi, kalp, böbrek, gastrointestinal sistem, eklem tutulumlarıdır. Az sayıda olguda bu tutulumlar eş zamanlı görülebilir.

Churg-strauss sendromunda kalp tutulumu: Kardiyak tutulum başlıca morbidite ve mortalite sebebidir ve konjestif kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir. Miyokardit, perikardit ve daha az sıklıkta endokardit gelişebilir.

Poliarteritis nodoza hastalığında kalp tutulumu nedir?

Poliarteritis nodoza (PAN): Poliateritis nodoza akut başlangıçlı, küçük ve orta çaplı arterlerin transmural fibrinoid nekrozuyla karakterize, sıklıkla deri, eklem, periferik sinirler, gastrointestinal sistem, böbrek ve daha nadir kardiyak tutulumlar ile seyir gösteren sistemik bir vaskülittir.

Poliarteritis nodoza hastalığında kalp tutulumu: Kalp tutulumu otopsi bulgularında sık görülebildiği halde, klinik olarak seyrek görülür. Poliarteritis nodoza kalp tutulumu kliniğinde taşikardi, koroner arter vasküliti, miyokard infarktüsü (kalp krizi), iskemik veya hipertansif kalp yetmezliği, perikardit ve aritmiler görülebilir.

Henoch-Schönlein purpura hastalığında kalp tutulumu nedir?

Henoch-Schönlein purpurası: Nedeni tam olarak bilinmeyen Henoch-Schönlein purpurası başta cilt olmak üzere gastrointestinal sistem, eklemler, böbrek tutulumları ve daha nadiren kardiyak tutulum, testiküler tutulum, genitoüriner sistem tutulumu, göz tutulumu, akciğer tutulumu gibi organ tutulumları da olabilmektedir.

Henoch-Schönlein purpurasında kalp tutulumu: Henoch-Schönlein purpurasında kardiyak tutulum ciddi tutulumu olan hastalarda olası kabul edilmekle birlikte nadir görülür. Kardiyak tutulum olarak; atriyoventriküler tam blok, sol dal bloğu, nodal ritim, escape ritim, konjestif kalp yetmezliği, kardiyak disfonksiyon ve dilatasyon, atriyoventriküler tip 2 blok, koroner trombüs ve miyokard infarktüsü gibi tutulumları sayabiliriz.

Kawasaki hastalığında kalp tutulumu nedir?

Kawasaki hastalığı: Sıklıkla beş yaş altı çocukları etkileyen ve akut ateş,  döküntü, konjonktival konjesyon, servikal lenfadenit, ağız içi ve el-ayak değişiklikleri ile karakterize bir vaskülittir. Hastalığın en önemli komplikasyonu koroner arter anevrizmasıdır.

Kawasaki hastalığında kalp tutulumu: Kalp tutulumu uzun dönemde sebep olduğu komplikasyonlardan dolayı, hastalığın en ciddi halidir. Kalpte üfürümler, aritmiler ve ultrason anormallikleri ile kendini gösterebilir. Perikardit, miyokardit, kalp kapakları tutulumu olmak üzere kalbin değişik katmanlarında iltihaplanma görülebilir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığında ataklar ve atakların özellikleri
  2. Perikardit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
  3. Miyokardit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
  4. Çocukların kalbinde üfürüm neden olur
  5. Kardiyak aritmi nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git