Enfeksiyon Hastalıkları

Prefix Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prefix İlacın Yan Etkileri

Prefix duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir

PREFIX 250 mg/5 ml kullanma talimatı nedir?

Oral süspansiyon hazırlamak için toz formül.

Her prefix 250 mg /5 ml süspansiyon, 250 mg sefprozil’e eşdeğer miktarda (261.55 mg) sefprozil monohidrat içerir. Ayrıca tatlandırıcı madde olarak pudra şekeri, glisin, aspartam, koruyucu madde olarak sodyum benzoat, pH ayarlayıcı olarak sitrik asit anhidrit, tat ve koku verici madde olarak muz aroması ve masking aroması içerir.

PREFIX’in farmakolojik özellikleri

Prefix’in farmakodinamik özellikleri: 

Yarı sentetik bir sefalosporin türevi antibiyotik olan sefprozil gram-pozitif ve gram-negatif birçok bakteri üzerinde etkili olduğu gösterilmiş geniş spektrumlu bir maddedir. Bakterisid özelliğini bakterilerin hücre duvarı sentezini engelleyerek ortaya koymaktadır. Bakteri hücre duvarı iç yüzeyinde bulunan spesifik penisilin bağlayıcı proteinlere (PBP) bağlanarak bakteri hücre duvarı sentezinin üçüncü ve son dönemini inhibe eder. Diğer tüm IJ-laktam antibiyotikler gibi sefprozil de PBP’e bağlanarak hücre lizisine yol açar. Lizise bakteri hücre duvarında bulunan otolitik enzimler aracılık eder.

Prefix’in farmakokinetik özellikleri:

Emilim: Gıda alımı öncesinde oral yoldan kullanılan sefprozil dozunun yaklaşık %95 oranında emildiği saptanmıştır.

Dağılım: Sefprozil’in plazma proteinlerine bağlanma oranı %36 civarındadır ve ilaç konsantrasyonunun 2 ile 20 pg/ml değerleri arasında değiştiği dönem boyunca yapılan ölçümlerde bu oran sabit kalmıştır. Sefprozil’in böbrek fonksiyonu normal olan kişilerde her 8 saatte bir 1 gr’lık dozda oral yoldan on gün süre ile uygulanmasını takiben plazmada birikimine dair hiçbir belirti gözlenmemiştir.

Ortalama plazma yarılanma ömrü 1.3 saat, kararlı serum konsantrasyonuna ulaştığındaki dağılım hacmi ise 0.23 L/kg’dır.

Biyotransformasyon: İlacın gıda ile birlikte alınmasının emilen miktar, plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki alan (AUC) ve doruk konsantrasyon (Cm*,) değerlerini etkilemediği ancak plazma doruk konsantrasyonuna ulaşma zamanını (Tm*.) 0.25 ile 0.75 saat geciktirdiği saptanmıştır. Antiasid alımından 5 dakika sonra uygulandığında sefprozil’in biyoyararlanım oranında değişim gözlenmemiştir.

Eliminasyon: Tüm vücut ve böbrek klirens hızları sırasıyla 3 ve 2.3 ml/dk/kg’dır. Gıda alımı öncesinde 250 ve 500 mg sefprozil uygulanmış olan bireylerden dozlama sonrası 1.5 saat içinde saptanan plazma doruk sefprozil konsantrasyonu değerlerinin ortalaması sırasıyla 6.1 ve 10.5 pg/ml dir. Uygulanan dozun yaklaşık %60 kadarının idrar ile atıldığı ölçülmüştür. Uygulamayı takiben ilk 4 saat boyunca idrardaki ilaç konsantrasyon değerleri, alınan 250 ve 500 mg sefprozil dozları için sırasıyla 700 ve 1000 pg/ml’dir.

Prefix’in cinsiyete göre farmakokinetik özellikleri: Ortalama AUC değeri kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık %15-20 daha yüksektir. Ancak, sefprozil’in farmakokinetik özelliklerindeki cinsiyet ile ilgili olan bu farklılıklar doz ayarlaması yapmayı gerektirmez.

Prefix’in böbrek yetmezliği açısından farmakokinetik özellikleri: Böbrek fonksiyonları yetersiz olan hastalarda sefprozil’in plazma yarı ömrünün böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak 5.2 saat düzeyine kadar uzaması söz konusudur. Böbrek fonksiyonları sona ermiş hastalarda ise sefprozil’in plazma yarı ömrünün 5.9 saat olduğu görülmüştür Hemodiyaliz esnasında yarı ömrü kısalmaktadır. Belirgin böbrek yetersizliği olan hastalarda ilacın atılım yolu saptanmamıştır.

Prefix’in karaciğer yetmezliği açısından farmakokinetik özellikleri: Karaciğer yetersizliği olan hastalarda ise ilacın farmakokinetik özelliklerinde, sefprozil dozunu ayarlamayı gerektirecek düzeyde, anlamlı bir değişim kaydedilmemiştir.

Prefix’in pediyatrik popülasyonda farmakokinetik özellikleri: Pediyatrik hastalar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, çocuklarda sefprozil’in plazma doruk konsantrasyonları ve eliminasyon yarı ömrü yetişkinlere oranla daha yüksek ve uzun bulunmuştur.

Prefix’in geriyatrik popülasyonda farmakokinetik özellikleri: Ortalama AUC değeri yaşlılarda (>/=65 yaş) genç yetişkinlere oranla yaklaşık %35-60 daha yüksektir.

Prefix’in mikrobiyolojisi: 

Sefprozil’in in vitro olarak gram-pozitif ve gram-negatif bakterileri kapsayan geniş bir etki spektrumu vardır ve mikroorganizmaların hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakteriyel etki gösterir. Sefprozil aşağıda belirtilen mikroorganizmaların pek çok suşuna karşı in vitro ve klinik olarak etkili bulunmuştur.

Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar: Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşları dahil), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.

Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar: Haemophilus inftuenza (beta-laktamaz üreten suşları dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşları dahil).

Sefprozil aşağıda belirtilen klinik olarak önemi bilinmeyen mikroorganizmaların pek çok suşuna karşı in vitro olarak etkilidir:

Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar:Enterococcus durans, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus vvameri, Streptococcus agalactiae, Streptococci (C, D, F ve G grubu), viridans grubu Streptokoklar.

Not: Sefprozil Enterococcus faecium ve metisiline dirençli stafilokoklara karşı etkisizdir.

Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar: Citrobacter diversus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae (beta-laktamaz üreten suşları dahil), Proteus mirabilis, Salmonella türleri, Shigella türleri, Vibrio türleri.

Not: Sefprozil Acinetobacter, Enterobacter, Morganeiia morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudomonas ve Serratia suşlarının çoğuna karşı etkisizdir.

Anaerobik mikroorganizmalar: Prevotella (Bacteroides) melaninogenicus, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Fusobacterium türleri, Peptostreptococcus türleri, Propionibacterium acnes.

Not: Bacteroides fragilis grubunun pek çok suşu sefprozil’e dirençlidir.

PREFIX nedir ve ne için kullanılır? (PREFIX’in endikasyonları)

Prefix duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

Yetişkinlerde Prefix’in kullanıldığı enfeksiyonlar

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit. tonsilit. sinüzit gibi iltihaplı hastalıklar).
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları (Bronşit, pnömoni gibi iltihaplı hastalıklar).
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (abselerde cerrahi drenaj gerekir).
 • Akut sistit dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları.

Çocuklarda Prefix’in kullanıldığı enfeksiyonlar

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit. tonsilit. otitis media, sinüzit).
 • Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

Enfeksiyon etkeni olan organizmanın sefprozil duyarlılığını saptamak için gerekli durumlarda kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. 

Prefix Hangi Hastalıklarda Kullanılır

PREFIX kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (PREFIX’in kontrendikasyonları)

 • Sefprozil, sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.
 • Prefix 250 mg  5 ml süspansiyon hazırlamak için toz, aspartam içerdiğinden fenilketonürili hastalarda kullanılmamalıdır.

PREFIX kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Prefix tedavisi uygulanmadan önce, hastanın daha önceden Prefix’e, sefalosporinlere, penisilinlere veya diğer ilaçlara aşırı duyarlı olup olmadığı belirlenmelidir.

Beta-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlılık olduğu kesinlikle kanıtlandığından ve penisiline  alerjik hastaların % 10 kadarında ortaya çıkabileceği bilindiğinden; penisiline duyarlı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Eğer Prefix’e karşı alerjik reaksiyon gelişirse ilaç tedavisi HEMEN kesilmelidir. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları, hastaya epinefrin ve klinik açıdan  endike olduğunda oksijen, damar içi sıvıları, damar içinden uygulanan antihistaminikler, kortikosteroidler, presör aminler ve hava yolunun açılması gibi diğer acil tıbbi müdahale önlemlerini uygulamayı gerektirebilir.

 • Sefprozil de dahil olmak üzere hemen tüm antibakteriyel ajanların kullanımı sırasında psödomembranöz kolit olguları bildirilmiştir ve bu komplikasyonun şiddeti hafif-orta dereceden hayatı tehdit edici düzeye kadar uzanabilir. Bu yüzden, antibakteriyel ajan ile tedavi başlangıcını takiben diyare olan hastalarda bu tanıyı göz önüne almak önemlidir.
 • Antibakteriyel ajanlarla yapılan tedavide kolonun normal florası değişerek Clostridia türü bakterilerin aşırı çoğalması için uygun bir ortam oluşur. Araştırmalar Clostridium difficile tarafından üretilen bir toksinin antibiyotiğe bağlı kolitin primer nedeni olduğunu göstermiştir.
 • Psödomembranöz kolit tanısı konduktan sonra hastaya uygun olan tedaviler başlatılmalıdır. Hafif psödomembranöz kolit vakalarında neden olan ilacın kesilmesi genellikle tedavi için yeterlidir. Orta ve şiddetli seyreden vakalarda sıvı-elektrolit uygulaması, protein desteği ve Clostridium difficile kolitine karşı klinik olarak etkili bir antibakteriyel ilaç ile tedavi uygulanmalıdır.
 • Böbrek bozukluğu tanısı olan veya şüphesi bulunan hastaların tedaviden önce ve tedavi sırasında dikkatli klinik değerlendirmeleri uygun laboratuvar tetkikleri eşliğinde yapılmalıdır. Böbrek yetersizliği olan hastalarda Prefix’in total günlük dozu azaltılmalıdır, çünkü normal günlük dozlarda yüksek ve/veya uzun süreli plazma antibiyotik konsantrasyonları oluşur. Güçlü diüretik ilaç kullanmakta olan hastalarda, Prefix dahil, sefalosporinler dikkatle uygulanmalıdır; çünkü, bu ilaçların böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiledikleri düşünülmektedir.
 • Prefix’in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişimine neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.
 • Özgeçmişinde gastrointestinal hastalık ve özellikle de kolit hikayesi bulunan kişilere Prefix ile tedavinin dikkatle uygulanması gerekir Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif direkt Coombs testleri bildirilmiştir.

Özel durumlarda PREFIX kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Prefix kullanılır mı? Gebelikte kullanım kategorisi B’dir. Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma yoktur. Bu nedenle gebe kadınlarda mutlak zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.

Emzirme döneminde Prefix kullanılır mı? Anne sütüne az miktarda (dozun %0.3’ünden daha az) geçtiği saptanmıştır. Anne sütü yoluyla ilaca maruz kalan çocukların üzerindeki etkileri bilinmediğinden emziren anneler tarafından dikkatle kullanılması önerilir.

Çocuklarda Prefix kullanı mı: 6 aydan küçük bebeklerde otitis media veya akut sinüzit tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği; ayrıca 2 yaşın altındakilerde ise farenjit /tonsillit veya komplike olmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir.

Yaşlılarda Prefix kullanımı: Kişilerin yaşlılığa bağlı olarak böbrek fonksiyonları azalabildiğinden bu yaş grubunda doz seçimi yaparken dikkatli olunmalı ve hastanın böbrek fonksiyonları izlenerek kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği durumunda Prefix kullanımı: Sefprozil böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanabilir. Kreatinin klerensi >30 ml/dk olan hastalarda doz ayarı gerekmez. Kreatinin klerensi <30 ml/dk olan hastalarda, verilen ilk standart dozdan sonraki dozlar bu dozun %50’si oranında ve normal doz aralarıyla uygulanır. Hemodiyaliz ile kısmen atılabildiğinden, sefprozil uygulaması hemodiyaliz bittikten sonra yapılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Prefix kullanımı: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Araç ve makine kullananlar Prefix kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

PREFIX’in diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşimleri

Aminoglikozidler ile sefalosporin grubu antibiyotiklerin birlikte uygulanmasından sonra nefrotoksisite bildirilmiştir. Probenesid ile birlikte uygulandığında sefprozil’in EAA değeri normalin iki katına yükselmiştir.

İlaç /laboratuvar test etkileşmeleri:

Sefalosporin grubu antibiyotikler idrarda bakır redüksiyon testleri (Benedict ya da Fehling solüsyonu ya da Clinitest tablet) ile şeker tayininde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir, fakat glikozüri için enzime dayalı test (glikoz oksidaz) sonuçlarını etkilemez. Kan glikozunun ferrisiyanür testleriyle tayininde yanlış negatif reaksiyon oluşabilir. Alkalin pikrat metodu ile plazma veya idrar kreatinin tayini sefprozil’den etkilenmez.

PREFIX’in yan etkileri nelerdir?

Sefprozil kullanımında oluşan yan etkiler (advers etkiler) diğer oral sefalosporinlerin kullanımında oluşanlara benzerdir. Sefprozil kontrollü klinik çalışmalarda genelde iyi tolere edilmiştir. Yan etkilerden dolayı ilacı bırakma oranı yaklaşık 2’dir.

Prefix’in en sık rastlanan yan etkileri şunlardır:

 • Gastrointestinal sistem yan etkileri: Diyare (%2.9), bulantı (%3.5), kusma (%1) ve karın ağrısı (%1).
 • Karaciğer- safra ile ilgili yan etkiler: AST (SGOT) artışı (%2), ALT (SGPT) artışı (%2), alkalin fosfataz artışı (%0.2), bilirubin artışı (<%0.1). Bazı penisilinler ve diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, ender olarak kolestatik sarılık bildirilmiştir.
 • Aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon) yan etkileri: Döküntü (%0.9), ürtiker (%0.1). Bu reaksiyonlar çocuklarda yetişkinlere oranla daha sık kaydedilmiştir. Belirtiler ve bulgular genellikle tedavinin başlamasından birkaç gün sonra oluşur ve ilacın kesilmesini takiben birkaç gün içinde kaybolur.
 • Santral sinir sistemi yan etkileri: Baş dönmesi (%1). Ender olarak (< %1) hiperaktivite, baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, bilinç bulanıklığı ve uykuya eğilim bildirilmiştir. Bütün bu yan etkiler geçicidir.
 • Hematopoietik yan etkiler: Lökosit sayısında azalma (%0.2), eozinofili (%2.3), trombositopeni. Ender olarak protrombin zamanında uzama kaydedilmiştir.
 • Böbrek ile ilgili yan etkiler: Kan üre azotunda (%0.1) ve serum kreatininde (%0.1) artış.
 • Diğer yan etkiler: Diaper döküntü, süperenfeksiyon (%1.5), genital kaşıntı ve vajinit (%1.6).

Pazarlama sonrası dönemde, ilaçla nedensel ilişki kurulmaksızın ve ender olarak şu yan etkiler bildirilmiştir; anafılaksi, anjiyoödem, kolit (psödomembranöz kolit dahil), eritem, ateş, serum hastalığı, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu.

Beklenmeyen bir yan etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

PREFIX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar:

Prefix’in emilimi yiyeceklerle önemli oranda etkilenmediğinden yemeklerle birlikte veya yemek arası alınabilir.

Prefix duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda şu dozlarda kullanılır:

12 yaşından büyüklerde ve yetişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonları için Prefix dozu: Farenjit ve tonsilitte 24 saatte bir 500 mg (2 ölçek)* 10 gün. Sinüzitte 12 saatte bir 250-500 mg (1-2 ölçek)

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde alt solunum yolu enfeksiyonları için Prefix dozu: Bronşit, Pnömoni 12 saatte bir 500 mg (2 ölçek)* 10 gün.

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde deri ve yumuşak doku enfeksiyonları için Prefix dozu: 12 saatte bir 250 mg (1 ölçek) veya 24 saatte bir 500 mg (2 ölçek) veya 12 saatte bir 500 mg (2 ölçek)* 10 gün.

12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları için Prefix dozu: 24 saatte bir 500 mg.

2 ile 12 yaş arası çocuklarda Prefix kullanılan enfeksiyonlar ve doz uygulama:

2 ile 12 yaş arası çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları için Prefix dozu: Farenjit ve tonsilitte 12 saatte bir 7.5 mg/kg – 15 mg/kg (maksimum 1 g/gün)* 10 gün.

2 ile 12 yaş arası çocuklarda deri ve yumuşak doku enfeksiyonları için Prefix dozu: 24 saatte bir 20 mg/kg (maksimum 1 g/gün)* 10 gün.

6 ay ile 12 yaş arası çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu için Prefix dozu: Otitis media 12 saatte bir 15 mg/kg. Sinüzit 12 saatte bir 7.5 mg/kg -15 mg/kg.

Streptococcus pyogenes kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde, Prefix ile tedavinin en az 10 gün boyunca uygulanması gerekir.

Maksimum günlük pediyatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük maksimum dozu geçmemelidir.

Böbrek yetmezliği durumunda Prefix kullanımı: 

Sefprozil böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanabilir. Kreatinin klerensi >30 ml/dk olan hastalarda doz ayarı gerekmez. Kreatinin klerensi <30 ml/dk olan hastalarda, verilen ilk standart dozdan sonraki dozlar bu dozun %50’si oranında ve normal doz aralarıyla uygulanır. Hemodiyaliz ile kısmen atılabildiğinden, sefprozil uygulaması hemodiyaliz bittikten sonra yapılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Prefix kullanımı: 

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Prefix Süspansiyonun hazırlanması:

Şişeyi iyice sallayarak içindeki tozun dağılımını sağlayınız. Şişedeki kuru tozu bir miktar taze kaynatılmış soğutulmuş suyla çalkaladıktan sonra şişeyi kendi çizgisi hizasına kadar kaynatılıp soğutulmuş su ile doldurunuz. Hazırlanan süspansiyon, buzdolabında saklanır ve 14 gün içinde kullanılır. Kullanmadan önce şişeyi kuvvetle çalkalayınız.

Doz aşımı:

Tek doz 5000 mg/kg gibi yüksek dozlarda uygulandığı kobay toksikoloji çalışmalarında ciddi veya ölümcül sonuçlar kaydedilmemiştir.

Sefprozil başlıca böbreklerden atılır. Ciddi doz aşımı halinde, özellikle böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda, sefprozil vücuttan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

PREFIX nasıl saklanır?

 1. Prefix’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 2. Prefix’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 3. Prefıx süspansiyon hazırlanması bölümünde bildirildiği gibi, kullanım için hazırlandıktan sonra kapağı sıkıca kapalı olarak buzdolabında (2-8 °C arasında) 14 gün saklanmalıdır. 14 gün sonra artan ilaç kullanılmamalıdır.

Prospektüs onay tarihi: 24.02.2012

Benzer sağlık yazıları

 1. Farenjit nedenleri ve tedavisi
 2. Tonsillit nedenleri ve tedavisi
 3. Bronşit nedenleri ve tedavisi
 4. Pnömoni nedenleri ve tedavisi
 5. İdrar yolu enfeksiyonları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git