Ağız Hastalıkları

Piraldyne Nedir? Piraldyne Ne İçin Kullanılır? Piraldyne İlacın Yan Etkileri

Ağız ve dişeti dokularının akut ve kronik ağrılı iltihaplarında, ağız yaralarında ve protez vuruklarında kullanılır.

Piraldyne oral solüsyon kullanım talimatı

Piraldyne ağız içine topikal olarak uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Piraldyne’in etkin maddeleri: 1 ml’de: 0,05 g Rhubarb kökü ekstresi, 0,01 g Salisilik asit içerir.

Piraldyne’in yardımcı maddeleri: Etil alkol ve deiyonize su içerir.

Piraldyne nedir ve hangi hastalıklarda kullanılır?

Piraldyne, Aplikatörü ile birlikte 10 ml’lik şişelerde bulunur.

Ağız ve dişeti dokularının akut ve kronik ağrılı iltihaplarında, ağız yaralarında ve protez vuruklarında kullanılır.

Piraldyne hangi hastalıklarda kullanılır

Piraldyne kullanımın sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar)

Bileşiminde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kimselerde, özellikle salisilik asite karşı alerjisi olanlarda ve 16 yaşından küçük çocuklarda Piraldyne kullanılmamalıdır.

Piraldyne kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

Piraldyne oral solüsyon hacim olarak %59,5 oranında etil alkol içermektedir.

Piraldyne oral solüsyon topikal kullanım içindir. Salisilik asit içerdiğinden vücudun geniş bir bölgesine gereğinden fazla miktarda ve uzun süre uygulandığında sistemik toksik belirtiler oluşabilir. Ciltte kuruluk ve irritasyona neden olabilir.

Gözlere ve genital mukozalara uygulanmamalıdır. Kazara temas olursa 15 dakika süreyle su ile yıkanmalıdır, ilk sürüldüğünde Rhubarb kökü ekstresi dişlerde ve mukoza membranında ve protezlerde hafif lekeler oluşturur. Bu lekeler yeterli ağız temizlik ve bakımıyla kısa sürede kaybolur.

Piraldyne oral solüsyon ilk kullanıldığında mukozada hafif bir yanma ve iğne batırılmış hissi oluşturabilir. Kısa bir zaman sonra bu şikayetler ortadan kalkar ve mukozada rahatlama hissedilir. Piraldyne oral solüsyonun kullanımıyla ilgili farklı enfeksiyonlar ortaya çıkarsa doktorunuza danışmanız gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Piraldyne solüsyonun özel kullanım durumları

 • Hamilelikte Piraldyne kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelerde kullanımına yönelik yapılmış araştırma bulunmadığından gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emzirme döneminde Piraldyne kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziren annelerde kullanımına yönelik yapılmış araştırma bulunmadığından gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
 • Araç ve makine kullananlar Piraldyne kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bulunmamaktadır.
 • Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği durumunda Piraldyne kullanılır mı? Sistematik olarak etkisi önemsenmeyecek kadar az olduğundan, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir.
 • Piraldyne’in yiyecek ve içecek ile kullanımı: Optimal bir etki için günde birkaç kez yemeklerden sonra inflamasyonlu bölgeye fırçası ile sürülmeli ve 15 dakika süreyle hiçbir şey yenmemeli, içilmemeli ve ağız çalkalanmamalıdır.

Piraldyne’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Piraldyne etil alkol içerir. Ancak etil alkol dozunun eşik değerin altında olması nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Piraldyne kullanımı

Ürünün topikal kullanımıyla ilgili olarak etkileşim bildirilmemesine rağmen; bu ürünle beraber diğer topikal ilaçlar mümkünse birlikte kullanılmamalıdır. Sistemik olarak alınan salisilatlar bazı ilaçları plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırarak serbest konsantrasyonlarını arttırır ve etkilerinin artmasına neden olur.

Salisilik asitle etkileşen ilaçlar: 

 • Oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar)
 • Bazı Non Steroid Anti İnflamatuar “NSAI” ilaçlar, (ibuprofen gibi ağrı kesiciler)
 • Antikonvülzan ilaçlar, (valproik asit fenitoin vb. gibi tutarıklar ve sara hastalığına karşı kullanılan ilaçlar)
 • Karbonik anhidraz inhibitörleri (asetozolamid vb. gibi açık açı veya sekonder glokom tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Oral hipoglisemikler (klorpropamid, talbutamid vb. şeker ilaçları)
 • Metotreksat gibi kanser ilacı gibi ilaçlar ile etkileşim söz konusu olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Piraldyne nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Piraldyn’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza tekrar danışmalısınız.

Piraldyne yetişkinlerde günde 3-4 kez kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; optimal bir etki için günde birkaç kez yemeklerden sonra inflamasyonlu bölgeye fırçası ile sürülmeli ve 15 dakika süreyle hiçbir şey yenmemeli, içilmemeli ve ağız çalkalanmamalıdır.

Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

 • Yetişkinlerde Piraldyne kullanımı: Yetişkinlerde ve 16 yaşından büyük çocuklarda, günde 3-4 defa kullanılabilir.
 • Çocuklarda Piraldyne kullanımı: 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • Yaşlılarda Piraldyne kullanımı: Yaşlılar üzerinde yapılmış özel bir klinik veri olmadığından kullanılmamalıdır.
 • Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği durumunda Piraldyne kullanımı: Sistematik olarak etkisi önemsenmeyecek kadar az olduğundan, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir.

Eğer Praldyne’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Piraldyne kullandıysanız oluşabilecek etkiler:

Piraldyne oral solüsyonun bileşiminde bulunan salisilik aside bağlı olarak salisilat toksisitesi ile ilgili belirtiler; topikal kullanılan salisilik preparatlarının çok geniş bir bölgeye ve uzun süreyle uygulanmaları sonucunda, ilacın ciltten fazla miktarda emilmesine bağlı olarak nadir de olsa ortaya çıkabilir. Bu belirtiler arasında baş dönmesi, işitme bozukluğu, halsizlik, bulantı, kusma, ishal ve bazı psişik belirtiler sayılabilir.

Rhubarb kökü ekstresine bağlı olarak ise kazara fazla yutulduğunda diyare ve dolayısıyla sıvı kaybı oluşabilir. Bu gibi durumlarda doktora başvurulmalı ve önerisine göre tedavi uygulanmalıdır.

Piraldyne’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Piraldyne’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Piraldyne ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: 

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. Piraldyne’i doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfınca kullanın.

Piraldyne’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Piraldyne oral solüsyon’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Piraldyne oral soiüsyon’un kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

Piraldyne’in çok yaygın yan etkileri:

Uygulama bölgesinde geçici yanma hissi Piraldyne’in çok yaygın görülen yan etkisidir.

Piraldyne’in yaygın yan etkileri:

Dişlerde ve protezlerde geçici renk kaybı görülmesi ilcın yaygın görülen yan etkisidir.

Piraldyne’in çok seyrek görülen yan etkileri:

 • Baş dönmesi
 • Halsizlik
 • İşitme kaybı
 • Ruhsal değişiklikler
 •  Salisilat toksisitesi
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal gibi yan etkiler Piraldyne’in seyrek görülen yan etkileridir.

Salisilik asit konsantrasyonu çok düşük olduğundan tahriş edici ve diğer yan etkilerin görülme olasılığı çok daha düşüktür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Piraldyne nasıl saklanır?

 • Piraldyne’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Piraldyne’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Piraldyne kapağı açıldıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır. 3 ay geçtikten sonra kullanılmamalıdır.
 • Piraldyne oral solüsyon kullanıldıktan sonra şişe dikkatli bir şekilde kapatılmalıdır.
 • Piraldyne’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Piraldyne’i orijinal ambalajında saklayınız.
 • Ambalaj veya etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Piraldyne’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Piraldyne’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 09/08/2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Diş eti iltihabı nedenleri ve tedavisi
 2. Apse dental nedenleri ve tedavisi
 3. Diş eti çekilmesi nedenleri ve tedavisi
 4. Diş eti kanaması nedenleri ve tedavisi
 5. Ağızda yara neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git