Enflamatuar Hastalıklar

Nexium Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nexium İlacın Yan Etkileri

Nexium'un etkin maddesi nedir? Esomeprazol magnezyum trihidrat (40 mg esomeprazole eşdeğer) içerir.

 Nexıum 40 mg enterik kaplı pellet tablet kullanım talimatı

 • Nexium’un etkin maddesi nedir? Esomeprazol magnezyum trihidrat (40 mg esomeprazole eşdeğer) içerir.
 • Nexium’un yardımcı maddeleri: Gliserol monostearat, hiproloz, hipromelloz, magnezyum stearat, metakrilik asit etil akrilat kopolimeri, mikrokristalin selüloz, suni parafin, makrogol, polisorbat 80, krospovidon, sodyum stearil fumarat, şeker küreleri (sükroz ve mısır nişastası), talk, trietil sitrat, renk maddeleri: demir oksit (E172) (kızıl-kahve), titanyum dioksit (E 171) gibi yardımcı maddeleri içerir.

Nexium oral yolla (ağız yoluyla) kullanılır. 

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya İhtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Nexıum nedir?

 • Nexium “proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir.
 • Midenizdeki asit oluşumunu azaltır.
 • Nexium 40 mg tablet pembe renkli, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde, iki yanı da dışbükey, film kaplı, bir tarafında 40 mg, diğer tarafında A- EI baskısı taşıyan tablettir.

Nexıum hangi hastalıklarda kullanılır? (Nexıum’un endikasyonları)

Nexium aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: 

 • Gastroözofajial reflü hastalığında (GÖRH) hastalığında
 • Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda oluşan iltihaplanma ve ağrı (Erozif reflü özofajit) tedavisinde
 • Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı mide yanması ve kusma gibi hastalık belirtilerinde (Gastroözofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde)
 • Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç) tedavisi gerektiren hastalarda
 • Ağrı veya iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, mide veya karın boşluğunun üst kısmında ağrı veya rahatsızlık gibi belirtiler (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanımı ile ilişkili üst gastrointestinal belirtilerin tedavisinde)
 • Ülserler: Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan ilaçların neden olduğu ülserlerin iyileştirilmesi ve önlenmesinde (Gastrik ülserlerin iyileştirilmesi ile NSAİİ tedavisine bağlı gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesi) gibi durumlarda
 • Ülserlere neden olan Helicobacter pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunda
 • Nexium infüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların (=hemostaz) sürdürülmesi ve mide veya duodenum ülserlerinde tekrar kanamanın önlenmesinde
 • Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler (Zollinger-Ellison sendromu) dahil, midede aşırı asit salgısı durumlarında, bunlar gibi durumlarda Nexium tedavisi verilebilir.

Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

Nexium hangi hastalıklarda kullanılır

Nexıum kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Eğer esomeprazol, benzimidazol türevlerine ya da Nexium’un içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa Nexium kullanmayınız.
 • Eğer diğer proton pompası inhibitörlerine karşı alerjiniz varsa (örn: pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol gibi) Nexium kullanmayınız.
 • Diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi esomeprazol, atazanavir veya nelfinavir (HIV (AIDS) tedavisi ilacı) ile birlikte Nexium kullanılmamalıdır.

Nexıum kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz: 

 • Sebepsiz yere belirgin kilo kaybı durumunda
 • Nexium ile tedavi sırasında ağrı veya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda
 • Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda
 • Dışkının siyah olması ve kanamalı noktaların olması durumunda DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa, doktorunuz dozu azaltma yoluna gidebileceğinden, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

Ciddi böbrek problemleriniz mevcutsa, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

H. pyloririm yok edilmesi için size üçlü tedavi reçete edilmişse veya Nexium size ihtiyacınız halinde kullanmak üzere verildiyse, almakta olduğunuz herhangi başka bir ilaç varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer Nexium size “ihtiyaç halinde” kullanılmak üzere reçete edildiyse, belirtilerin devamlı olması veya özellik değiştirmesi durumunda doktorunuzla bağlantıya geçmelisiniz.

Nexium gibi bir proton pompa inhibitörünü özellikle de bir yıldan daha uzun bir süreyle kullanmanız durumunda kalça, bilek veya omurga kırığı riski hafif derecede artabilir. Eğer sizde osteoporoz (kemik erimesi) varsa veya kortikosteroidler kullanıyorsanız (osteoporoz riskini artırabileceğinden), doktorunuza söyleyiniz.

Kandaki magnezyum seviyesinde düşme (hipomagnezemi) bildirilmiştir. Uzun süre tedavi alması beklenen ya da proton pompa inhibitörünü digoksin gibi ilaçlar ya da kandaki magnezyum seviyesinde düşüklüğe neden olabilecek ilaçlarla (örn. idrar söktürücüler) birlikte almanız halinde, doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve daha sonra periyodik olarak kan magnezyum düzeylerini takip edebilir.

Salgı bezleri ile ilgili (nöroendokrin) tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler: Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalar sebebiyle sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili tümörler için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir.

Proton pompası baskılayıcıları dahil, herhangi bir sebepten dolayı azalan mide asidi, mide-bağırsak sisteminde normal olarak var olan bakterilerin sayısında artışa neden olur. Proton pompası baskılayıcıları ile tedavi, bazı mide-bağırsak sistemi enfeksiyonlarının riskini az da olsa arttırabilir.

”Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.” 

Nexıum’un özel kullanım durumları

 • Hamilelik döneminde Nexium kullanılır mı? ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Nexium’u kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgi veriniz. Hamileyseniz, Nexium’u sadece doktorunuzun tavsiye etmesi halinde kullanınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 • Emzirme döneminde Nexium kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Nexium’u kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza emzirmekte olduğunuzu söyleyiniz. Emzirme durumunda, Nexium’u sadece doktorunuzun tavsiye etmesi halinde kullanınız.
 • Araç ve makine kullananlar Nexium kullanabilir mi?  Nxium araç ve makine kullanımı yeteneğinizi etkilemez.
 • Böbrek yetmezliği durumunda Nexium kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili çalışma yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda esomeprazol yıkımının değişmesi beklenmez.
 • Karaciğer yetmezliği durumunda Nexium kullanımı: Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda esomeprazol’ün yıkımı bozulabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ilacın yıkımı azalır ve kan düzeyleri yükselebilir. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 20 mg doz aşılmamalıdır. Günde tek doz kullanım sırasında esomeprazol ve yıkım ürünleri vücutta birikme eğilimi göstermez.
 • Nexium’un yiyecek ve içecek ile kullanımı: Tabletlerinizi gıda ile veya aç karnına alabilirsiniz.

Nexıum’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Nexium sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Nexıum kullanımı

Nexium aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında bazı ilaçların çalışma şeklini değiştirebilir ve bazı ilaçların Nexium üzerine etkisi olabilir.

Nelfinavir veya atazanavir (AIDS tedavisinde kullanılır) içeren bir ilaç kullanıyorsanız, Nexium tabletleri kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz: 

 • Ketakonazol, itrakonazol veya vorikonazol (mantar iltihaplanmalarını önlemeye yönelik ilaçlar)
 • Erlotinib veya aynı sınıftan başka bir ilaç (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Sitalopram, imipramin veya klomipramin (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Diazepam (anksiyete tedavisinde, kasların gevşemesi için veya sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır)
 • Sisaprid (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)
 • Digoksin (kalp problemleri ilacı)
 • Rifampisin (verem tedavisi ilacı)
 • Silostazol (kesik topallama tedavisinde kullanılır-yetersiz kan dolaşımı nedeniyle yürüdüğünüzde bacaklarınızda ortaya çıkan ağrı)
 • St. John’s Wort (Hypericum perforatum) (depresyon tedavisi ilacı)  bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız Nexium kullanmadan önce mutlaka bu ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz.

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır). Fenitoin kullanıyorsanız, doktorunuzun sizi Nexium kullanmaya başladığınızda veya kullanmayı durdurduğunuzda takip etmesi gerekecektir.

Varfarin veya klopidogrel (kanın sulandırılması için kullanılan antikoagülan isimli ilaçlar). Doktorunuzun sizi Nexium kullanmaya başladığınızda veya kullanmayı durdurduğunuzda takip etmesi gerekebilir.

Metotreksat (kanseri tedavi etmek için yüksek dozlarda kullanılan bir kemoterapi ilacı). Yüksek dozda metotreksat kullanıyor olmanız halinde, Nexium ile tedaviye geçici olarak ara verilmesi gerekebilir.

Doktorunuzun size Helicobacter pylori’nin neden olduğu ülseri tedavi etmek için Nexium’un yanı sıra amoksisilin ve klaritromisin antibiyotiklerini reçete etmesi durumunda, kullanmakta olduğunuz herhangi diğer ilaçlar ile ilgili doktorunuzu bilgilendirmeniz son derece önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkına bilgi veriniz. 

Nexıum nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde gastroözofajial reflü hastalığı için Nexium kullanımı: 

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (Erozif reflü özofajit) günde bir kez Nexium 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye vereceğiniz yanıta bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır. Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir kez Nexium 20 mg’dır.

Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez Nexium20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız. Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez Nexium 20 mg almanızı tavsiye edebilir.

12-18 yaş arası çocuklarda gastroözofajial reflü hastalığı için Nexium kullanımı: 

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (Erozif reflü özofajit) günde bir kez Nexium 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır. Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir kez Nexium 20 mg’dır.

Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez Nexium 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız. Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez Nexium 20 mg almanızı tavsiye edebilir.

Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar) tedavisi gerektiren hastalarda Nexium kullanımı: 

Yetişkinlerde ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, ağrı veya üst karın boşluğunda rahatsızlık gibi, durumların tedavisi için önerilen doz (NSAİİ ile ilişkili üst gastrointestinal semptomların tedavisi) günde bir kez Nexium 20 mg’dır. Belirtiler 4 hatta içinde geçmezse doktorunuza danışınız. Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin tedavisinde önerilen doz 4 ile 8 hafta boyunca günde bir kez Nexium 20 veya 40 mg’dır.

Yetişkinlerde Helicobacter pylori isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyonda Nekxium kullanımı: 

Yetişkinler için önerilen doz günde iki kez Nexium 20 mg’dır. Doktorunuz size ayrıca aşağıdaki antibiyotikleri almanızı önerecektir: amoksisilin ve klaritromisin. Önerilen tedavi süresi bir haftadır. İlacınızı kullanma konusundaki talimatlara uyunuz ve emin olmadığınız herhangi bir konuyu doktorunuza danışınız. Bu tedavi hem mevcut ülserinizi iyileştirecek, hem de ülserlerin tekrar oluşmasını önleyecektir.

12-18 yaş arasındaki çocuklarda Helicobacter pylori tedavisi için Nexium kullanımı:

Yaygın kullanım dozu doktorunuz tarafından reçete edilen iki antibiyotik ile kombinasyon tedavisinde günde iki kez Nexium 20 mg’dır ve yaygın tedavi süresi 1 haftadır.

İnfüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların (=hemostazın) sürdürülmesi ve mide veya duodenum ülserlerde tekrar kanamanın önlenmesinde Nexium kullanımı: 

4 hafta boyunca günde bir kez 40 mg.

Oral yolla tedavi periyodundan önce, asit baskılanması tedavisi için Nexium 80 mg infüzyon 30 dakika için bolus infüzyon şeklinde uygulanmalı ve ardından 3 gün (72 saat) boyunca 8 mg/saat devamlı intravenöz infüzyon uygulanmalıdır.

Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler dahil, midede aşırı salgı durumlarında (Zollinger-Ellison sendromu) Nexium kullanımı:

Yetişkinler için önerilen başlangıç dozu günde iki kez Nexium 40 mg’dır. Doktorunuz, doz ayarlamasını ihtiyacınıza göre yapacak ve ayrıca ilacı ne kadar süre ile kullanacağınıza karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Nexium’u her zaman doktorunuz tarafından tavsiye edilen şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullandığınız tabletin dozu ve ne kadar süre ile kullanacağınız hastalığınızın durumuna bağlıdır. Tabletler çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Tabletlerinizi gıda ile veya aç karnına alabilirsiniz. Bütün olarak, yarım bardak sıvı ile yutulmalıdır.

Tablet ayrıca, yarım bardak su içine konabilir, böylece dağılarak yutulması daha kolay bir hale gelecektir. Başka hiçbir sıvı kullanmayınız. Tabletin içinden çıkan tüm minik pelletleri, çiğnemeden yuttuğunuzdan emin olunuz, içmeden önce pelletlerin su içinde 30 dakikadan daha uzun bir süre kalmasına izin vermeyiniz, içtikten sonra, bardağı su ile çalkalayıp bu kısmı da içiniz.

Çocuklarda Nexium kullanımı: Tabletler 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Nexium kullanımı: Nexium yaşlılarda kullanılabilir.

Özel durumlarda Nexium kullanımı: Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda esomeprazol’ün yıkımı bozulabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ilacın yıkımı azalır ve kan düzeyleri yükselebilir. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 20 mg doz aşılmamalıdır. Günde tek doz kullanım sırasında esomeprazol ve yıkım ürünleri vücutta birikme eğilimi göstermez.

Böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili çalışma yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda esomeprazol yıkımının değişmesi beklenmez.

Eğer Nexium’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla Nexium kullandıysanız: Nexium’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nexium dozunu almayı unutursanız: Eğer bir dozu almayı unutursanız, dozu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, eğer bir sonraki doz zamanı gelmişse ya da kısa bir süre varsa, kaçırılan dozu almayınız, sadece zamanı gelen dozu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nexıum’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Naxium’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Nexium’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Ani bir hırıltı
 • Dudaklar, dil ve boğaz veya vücutta şişme
 • Deri döküntüsü
 • Bayılma veya yutma güçlüğü (şiddetli alerjik reaksiyon)
 • Ciltte kabarcıklar veya soyulmayla birlikte kızarıklık gibi alerjik reaksiyon yan etkileri olabilir.

Ayrıca dudaklar, gözler, ağız, burun ve genital bölgelerde şiddetli kabarcıklanma ve kanama meydana gelebilir. Bu durum “Stevens-Johnson sendromu” veya “toksik epidermal nekroliz” olabilir.

Aynı zamanda karaciğer sorunlarının belirtileri olan ciltte sararma, koyu renkli idrar ve yorgunluk gibi belirtiler de diğer belirtilere eşlik edebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek (1000 kişide 1’den azını etkiler) görülür.

Nexium’un yaygın görülen yan etkileri (10 kişide 1’den azını etkiler) 

 • Baş ağrısı
 • Karın veya bağırsağınıza etkileyen şikayetler; ishal, karın ağrısı, kabızlık, gaz toplanması
 • Hasta hissetme (bulantı) veya hasta olma (kusma gibi yan etkiler Nexium’un yaygın görülen yan etkileridir.

Nexium’un yaygın olmayan yan etkileri (100 kişide 1’den azını etkiler) 

 • Ayak ve bileklerde şişme
 • Uyku bozuklukları (uykusuzluk)
 • Sersemlik, uykulu hissetme
 • Karıncalanma hissi (iğne batması gibi)
 • Baş dönmesi hissi (vertigo)
 • Ağız kuruluğu
 • Karaciğerin nasıl çalıştığını gösteren kan testlerinde değişme
 • Ciltte döküntü, yumrulu döküntü (kurdeşen) ve deride kaşınma
 • Kalça, bilek veya omurga kırığı (eğer Nxium yüksek dozlarda ve çok uzun süreli kullanılırsa) gibi yan etkiler Nexium’un yaygın olamayn yan etkileridir.

Nexium’un seyrek görülen yan etkileri (1000 kişide 1’den azını etkiler) 

 • Beyaz kan hücresi veya trombositlerin sayısında azalma gibi kan problemleri. Bu durum halsizliğe, morarmaya neden olabilir veya enfeksiyon oluşum riskini arttırabilir.
 • Kanda düşük sodyum değerleri. Bu durum halsizliğe, hasta hissetmeye (kusma) ve kramplara neden olabilir.
 • Ajite, şaşkın veya depresyonda hissetmek
 • Tat almada bozukluk
 • Bulanık görme gibi görme problemleri
 • Aniden hırıltılı nefes almak veya nefessiz kalmak (bronkospazm)
 • Ağız içinde iltihaplanma
 • Bir mantarın neden olduğu ve bağırsakları etkileyebilen “pamukçuk” isimli bir iltihaplanma
 • Ciltte sararma, koyu renkli idrar ve yorgunluğa neden olabilen ikterli veya iktersiz sarılık
 • Saç kaybı (alopesi)
 • Güneşe çıkıldığında ciltte döküntü
 • Eklem ağrıları (artralji) veya kas ağrıları (miyalji)
 • Genel olarak iyi hissetmemek ve güçsüzlük
 • Terlemede artış gibi yan etkiler Nexium’un seyrek rastlanan yan etkileridir.

Nexium’un çok seyrek görülen yan etkileri (10,000 kişide 1’den azını etkiler) 

 • Agranülositoz dahil kan değerlerinde değişmeler (beyaz kan hücrelerinden yoksun olma)
 • Saldırganlık/öfkeli olma hali
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar)
 • İshale neden olan bağırsak iltihabı (mikroskopik kolit)
 • Karaciğerin iflasına ve beyinde iltihaplanmaya neden olan ciddi karaciğer problemleri
 • Aniden ciddi döküntü veya kabarcıklanma veya cildin soyulmaya başlaması. Bu durum yüksek ateş ve eklem ağrıları ile ilişkili olabilir (Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz)
 • Kaslarda zayıflık
 • Ciddi böbrek problemleri
 • Erkeklerde meme büyümesi gibi yan etkiler Nexium’un çok seyrek görülen yan etkileridir.

Kandaki magnezyum düzeyinin azalması (Eğer üç aydan uzun süredir Nexium kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum düzeylerinin düşme olasılığı vardır. Düşük magnezyum düzeyi yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, yönelim bozukluğu, havaleler, sersemlik veya kalp atımının hızlanması şeklinde kendini gösterir. Bu belirtilerden herhangi biri sizde ortaya çıkarsa, vakit geçirmeden doktorunuza söyleyiniz.)

Nexium çok seyrek vakalarda, immün korumada önemli, beyaz kan hücrelerini etkileyebilir. Eğer ateş gibi ciddi bir genel durumla seyreden bir enfeksiyonunuz varsa veya boyunda, boğazda veya ağızda ağrı veya idrar yapma güçlüğü gibi bölgesel iltihap ile ateş varsa, mümkün olduğunca çabuk doktorunuza danışmalısınız, böylece beyaz kan hücrelerinin eksikliği (agranülositoz) kan testi ile belirlenebilir. Bu sırada tedaviniz hakkında bilgi vermeniz önemlidir.

Bu yan etkiler listesi sizde endişe uyandırmamalıdır. Bunlardan hiçbirini siz yaşamayabilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Nexıum nasıl saklanır?

 • Nexium’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Nexium tabletleri ambalajında bildirilen sıcaklığın üzerinde muhafaza etmeyiniz.
 • Nexium’u orijinal ambalajında saklayınız.
 • Nexium’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Nexium’u ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 20/02/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Nexıum ilacını uygulayacak sağlık personeline özel bilgiler

Gastrik tüp uygulama yöntemi 

 1. Tablet uygun bir şırınga içine konur ve şırınga yaklaşık 25 mL su ve 5 mL hava ile doldurulur. Bazı tüplerde pelletlerin tıkanmaya neden olmaması için tabletlerin 50 mL su içinde çözülmesi gerekebilir.
 2. Şırınga derhal yaklaşık 2 dakika süre ile çalkalanarak tabletin çözünmesi sağlanır.
 3. Şırınga ucu yukarı gelecek şekilde tutularak tıkanıp tıkanmadığı kontrol edilir.
 4. Şırınga, ucu yukarı pozisyonda iken tübe takılır.
 5. Şırınga çalkalanır ve ucu aşağı pozisyona getirilerek tüp içine derhal 5-10 mL enjekte edilir. Şırınga ters çevrilir ve çalkalanır (şırınga ucunun tıkanmaması için şırınga ucu yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır).
 6. Şırınga ucu tekrar aşağı pozisyona getirilir ve hemen tübe 5-10 mL daha enjekte edilir. Bu işlem, şırınga iyice boşalana kadar tekrar edilir.
 7. Şırınga 25 mL su ve 5 mL hava ile doldurulur. Şırınga içinde herhangi bir kalıntı kalmaması için gerekirse 5. adım tekrar edilir. Bazı tüpler için 50 mL su kullanılması gerekebilir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofageal reflü hastalığı nedenleri ve tedavisi
 2. Reflü hastaları nasıl beslenmeli
 3. Mide ve duodenum ülserleri neden olur
 4. Helikobakter pilori neden olur
 5. Özofajit nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git