Bulaşıcı Hastalıklar ve Tedavileri

Köpeklerden Bulaşan Hastalıklar ve Bu Hastalıkların Belirtileri

Köpeklerden yayılan hastalıklar, köpeklerle temas sonucu bulaşan enfeksiyon ya da asalak hastalıklarıdır.

Köpeklerden bulaşan hastalıklar ve bu hastalıkların bulaşma yolları

Köpeklerden yayılan hastalıklar, köpeklerle temas sonucu bulaşan enfeksiyon ya da asalak hastalıklarıdır. Köpeğin içinde veya üstünde yaşayan virüsler, bakteriler, mantarlar, birhücreliler (protozoon), kurtçuklar, böcekler ya da akarlar bu hastalıklara neden olabilir. Köpeklerin üstünde yaşayan birçok asalak, örneğin köpeğin kürkünün okşanması yoluyla insanlara geçebilir.

Kuduz: Köpeklerden geçen en ciddi hastalık kuduz’dur. Kuduzun olduğu ülkelere seyahat eden gezginler ve kuduz virüsünün hala varlığını sürdüğü ülkelerde yaşayanlar her türlü köpek ısırığına karşı önlem almalıdırlar. Köpek ısırıkları ciddi kanamaya ve şoka neden olabildiği gibi, mikrop da kapabilir. Kuduzda bulaşma hayvandan hayvana, hayvandan insana ısırma yoluyla olur. Kuduz virüsü ile enfekte olan hayvan saldırgandır ve ısırdığı kişileri salyasıyla enfeksiyonu bulaştırır. Kuduz virüsüyle enfekte tükürüğe açık yaraların temasıyla da enfeksiyonun bulaşması mümkündür.

Kist hidatik: Hidatik hastalık, köpeklerden kaynaklanan kurtçuk yumurtalarının yutulması sonucu meydana gelen potansiyel olarak ciddi bir hastalıktır. İnsana bulaş dört yolla olmaktadır; enfekte dışkının gıda ve suya bulaşarak sindirim yoluyla alınması, enfetkte toprak veya kumlarda çocuk bahçesinde oynayan çocukların ellerini kirleterek ağız yoluyla alınması, köpeklerin şeritleri dışkılaması ile anüslerini kirletmeleri ve yumurtaların bu yolla köpeğin tüylerine bulaşması ve bu tüyleri insanların ve çocukların okşayarak ellerini yıkamadan ağızlarına götürmesi şeklinde bulaşması, yumurta içeren köpek dışkısının toza karışması ile yine ağız yoluyla veya solunum yoluyla alınması şeklinde bulaşmalar gerçekleşmektedir.

Toksokariazis: İnsan Toxocara canis (T. canis) enfeksiyonları, tüm dünyada özellikle ılıman ve tropikal iklimlimin olduğu bölgelerde görülür. Kırsal kesimlerde ve şehirlerde kedi ve köpek sayısında gittikçe artış görülmektedir. Bu durum, hayvanlardan insanlara bulaşan bazı tehlikeli hastalıkları da beraberinde getirmektedir. İnsanlara bulaş, genellikle embriyonlu Toxocara yumurtaları ile kontamine olmuş toprakla temas, enfekte evcil kedi ve köpek besleme veya kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle olmaktadır. Pratenik konakların çiğ ya da az pişmiş etlerin yenilmesi sonucunda larvaların sindirim yoluyla alınması ile de bulaş olabileceği bildirilmiştir.

Kancalı kurt: Tropikal bölgelerde, köpek dışkısıyla kirlenmiş toprak üstünde çıplak ayakla yürümek köpek kancalı kurt enfestasyonuna yol açabilir. Kancalı kurt yumurtalarının bulaşması çocuktan çocuğa kirli eller, oyuncaklar, tuvalet veya lazımlık gibi yollarla veya direkt temas edilen diğer yollarla olur. Yumurtalar havadan solunum yoluyla da yutulabilir. İnsan vücuduna burun veya ağız yoluyla alınırlar ve bağırsağın üst bölümüne yerleşirler. Buradan kurtların yumurtaları çocuğun anüsüne iner ve çocuk anüs bölgesini kaşıyıp ellerini yıkamadan ağzına götürdüğünde tekrar enfekte olabilir. Kurtlar diğer çocuklara veya ailenin diğer fertlerine de bulaşabilir.

Leptospiroz: Genel adı leptospira olan uzun sarmal mikroorganizmaların evcil hayvanlarda, insanlarda ve kemirgenlerde neden olduğu vaskülit sonucu ve bifazik seyreden bir grup multiorgan hastalığıdır. Leptospiroz esasen bir zoonozdur ve insanlar tesadüfi konaklardır. Leptospiraların en önemli rezervuarı farelerdir. Kedi, köpek, keçi, sığır, domuz, kuş, sürüngenler, çiftlik hayvanları da rezervuarlardır. Taşıyıcı hayvanlar, yavru iken enfekte olur ve yaşamları boyunca idrarla leptospira yayarlar. İnsanlara bulaşma hasta hayvanların vücut sıvıları (tükürük, plasenta, amniyon sıvısı gibi) yollarla olabilir, enfekte dokular da bulaş kaynağı olabilir. Leptospira içeren partiküllerin solunması, kontamine ellerle göz teması, idrar karışmış su ve sütler, etler ve çiğ sebzelerin tüketilmesi gibi yollarla insanlara bulaşabilir. Kontamine sularda yüzme, nehirde rafting, ırmak ve dere boyunca yürüyüş, kirli göl veya su birikintilerinde yüzme, yemek hazırlanan ortamda kemirgen hayvanların bulunması, pirinç ve kamış tarlarında çalışmak, kanalizasyon işlerinde çalışmak, hayvancılık, balıkçılık gibi risk faktörleri bulaş olasılığını arttırır.

Pasteurella: Küçük, hareketsiz, fakültatif anaerob Gram-negatif kokobasildir. Köpek, kedi, at, koyun, sığır, tavşan, kemiriciler ve bazı kanatlı hayvanların orofarenks ve gastrointestinal sisteminde bulunur. İnsanlara bulaşma genellikle hayvanların ısırması ve yalaması ile olur. Enfeksiyon bulaştıktan sonra deri ve yumuşak doku enfeksiyonu başta olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar gelişir. Genellikle trakeabronşit, pnömoni, akciğer apsesi gibi iltihabi hastalıklara neden olur.

Campylobacter: Kümes hayvanları, domuz, sığır, geyik, koyun, kedi, köpek, tavşan gibi hayvanlarda enfeksiyon etkeni olarak veya flora bakterisi olarak bulunurlar. Hayvanlardan insanlara bulaşarak hastalık oluştururlar. Campylobacter cinsi insanlarda bağırsak ve bağırsak dışı enfeksiyonlara neden olur. Campylobacter insanlara hayvanlardan bulaşmaktadır. C. jejuni ve C. coli enfeksiyonları kontamine süt ve suların alınmasıyla ortaya çıkar. Kontamine kümes hayvan ürünleri olguların yarısından sorumludur. C.upsaliensis enfeksiyonları sağlıklı veya hasta köpeklere temas sonucu ortaya çıkar. İnsanlar arasında fekal-oral yolla geçiş mümkün olmakla birlikte, bu yolla geçiş oranı daha düşüktür.

Giardiyaz: Dünya genelinde insanlarda en yaygın bağırsak parazitozudur. İnce bağırsağın üst kısmında mukozaya tutunarak yaşar. Zaman zaman safra kesesi ve safra yolunda bulunabilir. Bulaşma esas olarak kontamine su aracılığı ile (iyi filtre edilmemiş şehir suyu, doğadaki kaynak suları) ile olur.

Kriptosporidyoz: Kriptosporidyum parazitinin neden olduğu bir ishal hastalığı olup, bağırsakta enfeksiyona neden olur. Kriptosporidyum enfeksiyonları insanlara çeşitli çiftlik hayvanları ile bulaşır. Kriptosporidyum parazitinin birkaç türü olmakla birlikte, sadece Kriptosporidyum parvum ve Kriptosporidyum hominis denilen türlerinin insanlarda enfeksiyona neden olduğu sanılmaktadır. Bulaşma parazitin ağız yoluyla sindirim sistemine girmesiyle olur. Özellikle aile içinde kişiden kişiye temasla ve küçük çocuklar arasında (örn. çocuk bakım merkezleri gibi) mikrop bulaşmış suların içilmesiyle, mikrop bulaşmış havuzlarda yüzme ile, mikrop bulaşmış hayvanların ve dışkılarının ellenmesi ve ellerin yeterli hijyeni sağlanmadan yiyeceklerin dokunulması gibi yollarla bulaşır.

Köpeklerden Enfeksiyon Nasıl Bulaşır

Köpeklerden bulaşan hastalıkların belirtileri

Kuduz belirtileri ve bulguları: Virüs merkezi sinir sistemine girince belirtiler görülmeye başlar. İlk bulgular hastalığa özgü değildir (kırıklık, ateş, baş ve boğaz ağrısı, öksürük, iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal) gibi hastalığa özgü olamayan belirtilerle ortaya çıkabilir. Hastaların yaklaşık %50 kadarında yara yerinde ağrı ve uyuşma/karıncalanma olabilir. Hastaların %40 kadarında iyileşmiş yarada ve tüm vücutta kaşıntı olabilir. Virüsün çeşitli nöron gruplarına yerleşmesine bağlı oluşan uyarılar nedeniyle kişilik değişiklikleri, kabus görme, gerginlik, konsantrasyon bozukluğu, ışıktan korkma, sudan korkma, hayvandan korkma, tonik-klonik kasılmalar, kardiyak aritmi gibi belirtiler ve bulgular ortaya çıkabilir. Semptomların başlangıcını takiben saatler veya aylar sonra koma ve tedavi edilmeyen hastalarda solunum yetmezliğine bağlı ölüm gelişir. Hastalığın toplam süresi ortalama 18 gündür.

Kist hidatik belirtileri: Çoğu hastada herhangi bir belirti göstermez. En sık öksürük, yan ağrısı, balgam ve kanlı balgam gibi belirtiler görülür.

Toksokariazis belirtileri ve bulguları: Toksokariazis, kedi ve köpeklerin bağırsaklarında yaşayan T. canis ve T. cati’nin neden olduğu parazitik bir hastalıktır. Bu nedenle özellikle köpeklerle hijyene dikkat etmeden oynayan ve elini ağzına götürme alışkanlığı olan çocuklar daha önemli risk altındadırlar. Larvalar gastrointestinal organlara, seyrek olarak diğer organlara (böbrek, kalp göz gibi) göç ederler ve bu organlarda granülomatöz reaksiyonlara yol açarak dokuya yerleşirler. Hastalık ateş, anemi, hışıltılı solunum ile birlikte öksürük, konvülsiyon, bilinç bozukluğu, ağır solunum güçlüğü gibi belirtiler gösterebilir.

Kancalı kurt belirtileri ve buna bağlı gelişen hastalıklar: Kancalı kurtların büyük kısmı insanları ve hayvanları enfekte eder. Yaşam döngüsüne göre üç klinik dönemi bulunur. Kutonöz dönem; deriden giren larva sayısına göre dermatit ve kaşıntılı döküntülerin görüldüğü dönemdir. Akciğer dönemi; deriden dolaşım sistemine geçen larvaların akciğerleri ulaşması sonucu gelişen tablodur. Birkaç gün içinde alveol duvarını penetre ederler ve bronşlardan tırmanarak farinkse gelirler. Bu dönemde hemoraji ve lökosit infiltrasyonu olur, anjine benzer belirtiler görülebilir. Farinkse gelen larvaların yutularak ince bağırsaklara ulaşması ile bağırsak dönemi başlar; bağırsak duvarında tutunarak erişkin parazite dönüşürler. Bu dönemde epigastriumda ağrı, ishal (günde 5-10 kez), bulantı, kusma, demir eksikliği anemisi, şiddetli enfeksiyonlarda aneminin derinliğine bağlı olarak kardiyomegali (kalp büyümesi) ve kalp yetmezliği gelişebilir.

Leptospiroz belirtileri ve buna bağlı gelişen hastalıklar: Subklinik hastalıktan renal yetmezlik, karaciğer yetmezliği ve hemorajik diyatez ile birlikte olan ölümcül hastalığa kadar değişebilir. İnkübasyon dönemi ortalama 5-14 gündür. Leptospirozlu hastaların %90’ında hastalık hafif, anikterik kendi kendini sınırlayan ateşli bir hastalık şeklinde kendini gösterebilir. Kalan %10 olguda ise Weil hastalığı şeklinde rastlanır ve ateş, sarılık, kanama, renal yetmezlik ve nörolojik bulgular ön plandadır. Yüksek ateş, titreme, ciddi baş ağrısı, bulantı, kusma, miyalji, öksürük, göğüs ağrısı, az sayıda hastada balgam çıkarma, göz ağrısı, lenfadenopati, hepatosplenomegali, fotofobi gibi belirtiler ve komplikasyonlar görülebilir.

Pasteurella enfeksiyonu belirtileri ve buna bağlı gelişen hastalıklar: Deri yumuşak doku enfeksiyonu en sık görülen klinik tablodur. Kedi, köpek ısırması sonucu ortaya çıkar. Isırık yerinde enflamasyon bulguları görülür. Bölgesel lenfadenopati, yara yerinden akıntı, ateş, akciğer apsesi, tenosinovit, septik artrit ve osteomyelit sık görülen hastalıklar ve belirtilerdir. Solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına sekonder (ikincil) olarak ortaya çıkar. Pnömoni, menenjit ve artrit gibi lokal enfeksiyonlar altta yatan sistemik hastalıkların varlığında sepsis ve bakteriyemiye neden olabilir. Diğer enfeksiyonlar arasında kemik ve eklem enfeksiyonları, peritonit, endokardit sayılabilir.

Campylobacter enfeksiyonu belirtileri ve buna bağlı gelişen hastalıklar: Belirtiler akut olup ani başlayan kramp tarzında karın ağrısı ile beraber ve dış görünümüyle kanlı olabilen ishal, baş ağrısı, halsizlik, ateş gibi belirtiler şeklinde görülebilir. Guillain-Barre periferik sinir sisteminin otoimmün hastalığı olup günler içinde kaslarda simetrik kuvvet kaybı gelişebilmekte ve iyileşmesi haftalar, aylar alabilmektedir. Hastaların yaklaşık %20’sinde ise nörolojik hasarlar kalabilir. Enfeksiyondan yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıkan ve ağrı, eklemlerde şişlik ile seyreden reaktif artrit tablosu görülebilir.

Giardiyaz belirtileri: Bulaşma başlıca fekal-oral yoldan 4 çekirdekli olgun kistlerin alınması sonucu olur. Suyun fekal kontaminasyonu ile sınırlı salgınlar yapabilir. Daha nadir olarak insandan insana bulaşma görülebilir. Belirtiler arasında halsizlik, iştahsızlık, dışkıda artmış mukus sekresyonu, bağırsak krampları, gaz, yağlı ve kötü kokulu dışkılama, sıvı kaybı ve/veya emilim bozukluğu, kilo kaybı gibi belirtiler sayılabilir.

Kriptosporidyoz belirtileri: Hastalığın en yaygın belirtileri sulu ishal ve mide kramplarıdır. Diğer belirtiler arasında ateş, mide bulantısı, kusma ve iştah kaybı sayılabilir. Bazı kişilerde hiç belirti görülmeyebilir. Hastalığın ilk belirtileri, enfeksiyon alındıktan 1-12 gün sonra (ortalama 7 gün) ortaya çıkar. Belirtiler görülüp kaybolabilir ve günlerce veya haftalarca sürebilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde aylarca sürebilen şiddetli belirtiler, ölümcül olabilen ishaller görülebilir.

Köpeklerden Bulaşan Hastalıkların Belirtileri

Köpeklerden bulaşan hastalıkların tedavileri

Kuduz tedavisi: Hayvan ısırığından sonra virüsün uzaklaştırılmasında en etkili yöntem, temas süresine bakılmaksızın bol su ve sabunla yara yerini yıkamak, yıkadıktan sonra alkol veya iyotlu antiseptikler ile dezenfektasyon uygulanmaktır. Dezenfeksiyon sağlandıktan sonra dikiş ve benzeri girişimler genellikle tercih edilmez. Sütür gerekiyorsa IG’den en az bir saat sonra ve mümkün olduğunca az sayıda dikiş atılabilir. Müdahale sırasında standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin de alınması gerekir. Tüm insan ısırıklarında antibiyotik profilaksi (enfeksiyonu önleme tedavisi) uygulanır. Hayvan ısırıklarında ise ısırılan bölgeye, kişinin immün sistem durumuna, yaranın durumuna ve klinik olarak enfeksiyondan şüphelendiren bulgulara, ısıran hayvanın aşı durumuna ve gözlem altında olup olmadığına göre antibiyotik profilaksisinin kararı verilir ve/veya tedavi şeması planlanır.

Kist hidatik tedavisi: Kist hidatik tedavisinin temelini parankim koruyucu cerrahi oluşturur (kistotomi + kapitonaj en sık uygulanan operasyon şeklidir. Tedavide ikinci seçenek medikal tedavidir. 2 santim’den küçük kistlerde, sayılamayacak kadar çok kistlerde, cerrahi sonrası inokulasyondan şüphelenilen kistlerde, cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda medikal tedavi uygulanır.

Toksokariazis tedavisi: Toksokariazis’de ortaya çıkan belirtiler, larva göçlerine bağlı olduğundan uygulanacak tedavi de larvaya yönelik yapılır. Günümüzde T.canis larvalarının insanlarda oluşturduğu enfeksiyonların tedavisine yönelik halen etkili bir ilaca gereksinim vardır. Henüz Toksokariazis için kanıtlanmış kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Genellikle hastaların çoğu kendiliğinden iyileştiğinden, bu hastalıkta destek tedavisi daha önemlidir. Ancak larvanın göz, beyin ve kalp gibi yaşamsal organlara göç etmesi durumunda ciddi komplikasyonlar (görme kaybı, epilepsi, vücudun yarısında meydana gelen yarı felç gibi geçici bir durum) ortaya çıkabilir.

Kancalı kurtların tedavisi: Kancalı kurt tedavisinde tekrar bulaşmanın önlenmesi tedavinin ilk basamağını oluşturur. Kurtların tekrar bulaşması önlenirse genellikle 2-3 hafta içinde hasta düzelir. Çocuğun ağzına ellerini yıkamadan götürmesini engellemek tedavinin başarısı için son derece önemlidir. Bulaş olduğu düşünülen tüm havlu, çarşaf, kirli giysiler sıcak ve sabunlu suyla yıkanır. Çocuğun tırnakları kısa tutulmalı ve temiz olmalıdır. Çocuğun oyuncaklarının hijyeni sağlanmalıdır. Çocuklar genellikle kendilerini tekrar kurt bulaştırırlar, böyle bir durumda ilaç tedavisine gerek duyulur. Çocuğun anüs bölgesinde irritasyon oluşmuş ise doktorunuz sıcak oturma banyosu ve yumuşatıcı kremler önerebilir.

Leptospiroz tedavisi: Ciddi olgularda parenteral antibiyotik tedavisi, hafif şiddetli olgularda ağız yoluyla verilen antibiyotik tedavileri, ağrılar için analjezik tedavisi, ateş için antipiretikler, Ciddi karaciğer tutulumlarında kortikosteroid tedavisi, konvülsiyon varsa intravenöz yolla sakinleştirici uygulanması gibi tedaviler uygulanabilmektedir.

Pasteurella tedavisi: Tedavi antibiyotik ilaçlarla yapılır. Gelişen komplikasyonlara göre tedavide uygulanacak yöntemler de farklılık gösterebilir. Pasteurella enfeksiyonları genellikle antibiyotik tedavisine iyi cevap vermekle birlikte, immünsüpresif (bağışıklık sistemi baskılanmış) kişilerde gelişen sistemik enfeksiyonlarında mortalite (ölüm) oranları %30’lara bulabilmektedir. Antibiyotik tedavisine direnç gösteren şuşlar da görülebilmektedir.

Campylobacter tedavisi: Tedavi sıvı elektrolit replasmanı, yüksek ateş, kanlı ishal varsa, dışkılama sayısı günde 10’dan fazla ise, ishal bir haftadan uzun sürmüşse antibiyotik tedavisi gerekir.

Giardiyaz tedavisi: Tedavide genellikle Metronidazol, Albendazole gibi ilaçlar doktor tarafından reçete edilen ilaçlardır.

Kriptosporidyoz tedavisi: Kriptosporidyoz hastalığının belirli bir tedavisi yoktur. İmmün sistemi sağlam kişilerde enfeksiyon genellikle ağır seyretmez ve 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Vücudun susuz kalmaması için bol sıvı alımı gerekir. Bu grup hastaların çoğunda başka bir tedaviye gerek duyulmaz. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda sıvı, elektrolit, kalori, yağ, karbonhidrat ve amino asit replasmanının yanı sıra ilaç tedavisi de uygulanır. İmmünsüpresif ilaç tedavisi gören hastalarda bu tedaviye ara verilmesi gerekebilir. Özellikle AIDS’li hastalarda CD4 hücre sayısı 200/mm³’ün altına düştüğünde Kriptosporidyoz yaşamı tehdit edebilmektedir.

Köpeklerden Bulaşan Hastalıkların Tedavileri

Köpeklerin neden olduğu diğer hastalıklar

Hayvan alerjisi nedir? Bazı kişiler hayvan danderine (çok küçük kürk ya da deri parçalarına) karşı alerjik reaksiyon gösterebilirler. Örneğin, evde köpek olduğu zaman astım, alerjik nezle ya da ürtiker (ısırgan otu kızarıklığı) ataklarına yakalanabilirler. Hayvan alerjisine bağlı özellikle alerjik astım ve alerjik nezle ortaya çıkmaktadır. Alerjik astım öksürük, hırıltı, nefes darlığı ataklarıyla seyir gösterirken, alerjik nezle burunda tıkanıklık, hapşırık, burun kaşıntısı, gözlerde yaşarma, kızarma ve kaşıntı gibi belirtiler gösterir. Bu belirtilerin bir hayvan (kedi, köpek, kuş gibi) temasından sonra ortaya çıkıyor olması etkenin bir hayvan alerjisi olduğunu akla getirir. Hayvan alerjisi tedavisinde tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi, alerjik olunan maddeden uzaklaşmak tedavinin temelini oluşturur, dolayısıyla evde bir köpek veya kedi varsa ve kişinin köpek veya kedi alerjisi varsa köpeğin uzaklaştırılması veya kedinin uzaklaştırılması gerekir. Fakat hayvanı uzaklaştırma imkanı yoksa, bu durumda alerjenin azaltılmasına yönelik uygulamalara ihtiyaç duyulur. Hayvanı yıkamak, halıların kaldırılması, yatak ve yastıklar için özel kılıfların kullanılması, tüylü oyuncakların ortadan kaldırılması gibi önlemler almak işe yarayabilir. Bütün bunlar yeteri kadar uygulanamıyorsa alerji devam eder, bu gibi durumlarda kortizonlu ilaçlarla şikayetlerin baskılanmasına yönelik tedaviler uygulanır.

Köpek uyuzu nedir? Uyuz böceğinin köpekgillere özgü türü de dahil, köpeklerden kaynaklanan keneler ve akarlar köpeklerden yayılan diğer problemlerdir. Köpeklerden bulaşan uyuz belirtilerine gelince; bu hayvanlardaki uyuz etkenlerinin türleri insanlarınkinden farklıdır ve insanda çoğalmazlar. Bu nedenle insanlara bulaştığında ciddi şikayetlere yol açamadan ölürler.

Köpeklerden bulaşan mantar hastalığı nedir? Köpeklerden insanlara tinea enfeksiyonlarına neden olan mantarlar da bulaşabilir. M. canis köpek ve kedilerde görülen mantar enfeksiyonunun en sık nedenidir ve tüm dünyada en çok gözlenen zoofilik enfeksiyon etkenidir. M. canis, belirtileri olan ve belirtileri olmayan kedi veya köpekten sahibine ve sahibinden diğer aile fertlerine bulaşabilir. Ev kedilerinden veya köpeklerinden kaynaklanan artrosporlar, ev eşyalarını ve havayı kirleterek bulaşta önemli rol oynamaktadırlar. Bulaş sonrası kişilerde bazı sağlık problemleri gelişebilmektedir. Belirtiler ve bulgular arasında hafiften şiddetliye doğru değişen derecelerde kaşıntı ve vücudun çeşitli yerlerinde kıl dökülmeleri bulunabilir. Kaşıntılı lezyonlar kepekli ve kırmızı renkte olabilir. Tedavi, hastalığın bulaş kaynağı olan köpek ya da kedinin tedavisi ve hastalığın bulaştığı diğer aile üyelerinin tedavisi şeklinde antifungal ilaçlarla uygulanır.

Köpek pireleri: Genellikle sıcak mevsimlerde oluşan pireler, hayvandan insana ya da nadiren insandan insana bulaşabilirler. Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar açık alanda veya temas halinde bulundukları diğer hayvanlar aracılıyla pirelere maruz kalabilirler. Pireler oldukça hızlı bir şekilde sıçrayabilme gücüne sahip oldukları için kolaylıkla bulaşabilirler. Köpekte pire olduğunu işaret eden belirtilere değinecek olursak; pirelenen bazı köpekler çok hafif tepkiler verirken, küçük cins ya da yavru köpeklerde daha yoğun belirtiler bulunabilir, ayrıca bu köpekler yaşadıkları kan kaybından dolayı hasta olmaya meyillidirler. Köpeklerden insanlara bulaşan pireler ise insanların canlarını sıkabilir. Kedi ve köpek piresi müdahale edilmezse evde bulunan eşyalara ve insanlara da sıçrayarak çok rahatsız edici olabilir. Köpek piresi sorununun önüne geçmek için evin içinde bulunan eşyaları, mobilyaları, oturma alanlarını, varsa bahçeyi böcek ilaçlarıyla dezenfekte etmek gerekir. Köpekte bulunan pireler için pire tozu, pire damlası uygulanabilir. Köpeğin pire şampuanı ile yıkanması da diğer etkili bir yöntemdir. Bu süreçte bir veteriner hekim desteği almak önemlidir.

Köpek Pireleri Nasıl Yok Edilir

Benzer sağlık yazıları

  1. Kemirgen hayvanlardan bulaşan hastalıklar
  2. Ruam hastalığı nedenleri ve tedavisi
  3. Bruselloz hastalığı nedir
  4. Hayvan ısırıkları ve ısırıklarda ilk yardım
  5. Kist hidatik nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git