Hastalıklar ve Tedaviler

Kalp Tümörü Nedir? Kalp Tümörü Belirtileri

Belirtiler değişkenlik gösterir. Kardiyak, ekstrakardiyak veya sistemik hastalıklara bağlı belirtiler meydana çıkabilir.

Kalpte tümör (kanser) olur mu?

Primer kalp tümörlerinin ortalama % 75-80’ni selim (iyi huylu), % 25’i habis (kötü huylu) tümörlerdir. Kalp tümörlerinin tipi yaşa göre de dağılım gösterdiği gibi, erişkinlerde benign tümörlerin % 85’ini miksoma, lipomatöz tümörler ve papiller fibroelastomalar oluşturur iken, çocuklarda % 86’sını rabdomiyomlar, teratomlar ve fibromalar oluşturur.

Selim lezyonların % 40’ı miksomalar, habis tümörlerin ise % 75’i sarkomlardır. Erişkinlerde en sık görülen malign tümörler angrysarkomlar, rabdomiyosarkomlar, mesotalyomlar ve fibrosarkomlar olduğu gibi, çocuklarda ise en sık görülen rabdomiyosarkomlar, fibrosarkomlar, malign teratom ve nörojenik sarkomlardır.

Kalp tümörleri ender rastlanan hastalıklardır. Ekokardiyografi tanı yöntemi başta olmak üzere girişimsel olmayan yöntemlerin tanıyı kolaylaştırmakla birlikte hastanın şikayetleri kalp hastalığını işaret etmez ise kalp tümörlerinin tanısını koymak zorlaşabilir. Malign kalp tümörlerinin % 80’inin tanısı konulduğunda zaten tümör sıçrama yapmıştır. Kalp tümörlerinin genelinde tedavi yöntemi cerrahi tedavidir.

Tümör tipleri veya tümörlerin türleri

Miksoma nedir? : Miksomalar yetişkinlerde görülen benign tümörlerin genelini oluşturan, 4-8 sm çapında intrakaviter kitlelerdir.

Papiller fibroelastoma nedir? : Erişkinlerde saptanan benign tümörlerin % 15’ini papiller fibroelastomalar oluşturur.

Rabdomiyoma nedir? : Çocukluk döneminde en çok rastalan benign tümörlerdir.

Hitiosit kardiyomiyopati nedir? : Çocuklardaki benign tümörlerin % 3’ünü oluştururlar.

Fibromalar nedir? : Çocuklarda en çok rastlanan tümörlerin 3’üncü sırasındadırlar.

Lipomlar ve iteratrial septumun lipomatöz hipertrofisi nedir? : Birbirinden farklı iki durumdur. Birincisinde gerçek neoplazm var iken, diğeri yağ dokusunun birikimidir.

Angiomlar nedir? : Angiomlar ve diğer benign vasküler tümörler kalbin benign tümörlerinin %’5’ini oluştururlar.

Kistik atriyoventrikül düğüm tümörleri : Çocuk ve yetişkinlerde görülen benign kalp tümörlerinin % 3’ünü meydana getiren oluşumlardır.

Teratomlar nedir? : Teratomlar endodermal, mesodermal ve ektodermal doku ihtiva eden neoplasmalar olup, çocuk benign tümörlerin % 16’sını oluşturur ve erişkinlerde ender rastlanırlar.

Ektopik doku tümörleri nedir? : Kalpte ektopik doku ve bunların tümöral uzantılarıdırlar.

Perikart kistleri : Perikart kistleri tek bir mesotelyal hücre tabakası ile örtülü uniloküler veya multiloküler oluşumlardır.

Malign birincil tümörler : Kalp tümörleri arasında yer alan sarkomlar, miksomalardan sonra en çok rastlanan kalp tümörleridir.

Angisarkomlar nedir? : Malign sarkomların % 35′ ini oluştururlar ve en fazla erkeklerde görülürler.

Sınıflanmamış sarkomlar : Sıklıkları % 0 ile 24 arasında değişir ve çoğunluğu kalbin sol tarafında bulunur.

Rabdomiyosarkomlar nedir? : Kardiyak sarkomların % 5’ini oluştururlar ve miyokartta gelişen büyük oluşumlardır.

Malign fibrohistiositomlar : Kardiyak sarkomların % 15-20’sini oluştururlar ve sol atriyumun arka duvarı veya septumdan köken alırlar.

Fibrosarkomlar : Kardiyak sarkomların % 5’ini oluştururlar ve miyokardı infiltre eden hemoraji ve nekroz alanlarının bulunduğu yumuşak polipoid tümörlerdir.

Diğer sarkomlar : Miksosarkomlar, osteosarkomlar, leiomyosarkomlar, liposarkomlar, synovial sarkomlar ve malign sinir kılıfı tümörleri çok nadir görülürler ve kardiyak dışı emsalleri ile aynı histolojik, immunolojik ve ultramikroskopik özellikleri vardır.

Malign mesotelyoma nedir? : Perikard mesotelyal hücrelerinin ender rastlanan tümörüdür.

Malign teratom nedir? : Çocuklarda rastlanan nadir bir tümördür ve perikarda yerleşir.

Kalp tümörleri belirtileri

Belirtiler değişkenlik gösterir. Kardiyak, ekstrakardiyak veya sistemik hastalıklara bağlı belirtiler meydana çıkabilir. Konjestif kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, kalp kapaklarına ait şikayetler, ritim bozukluğuna bağlı belirtiler, damar tıkanmasına bağlı şikayetler, halsizlik ve ateş genelde görülen kardiyak şikayetlerdir. Bunların yanı sıra karaciğerde büyüme, karında sıvı birikmesi ve bacaklarda şişlik gibi belirtiler de görülebilir.

Kalp tümörleri teşhisi

Kalp tümörlerinin teşhisinde elektrokardiyografi ve göğüs röntgeni çok fazla işe yaramayabilir. Ekokardiyografi kalp tümörlerinin tanısında çığır açan, yaklaşık tüm tümörlerin tanısının konulmasında en çok baş vurulan yöntemdir. Radyonüklid görüntülem,  ekokardiyografiye göre daha az faydalı olduğu gibi, ventriküler ve intramural tümörlerin saptanmasında yararlı olabilir.

Bilgisayarlı tomografi intramural perikard tümörlerinin saptanmasında oldukça faydalıdır. Manyetik rezonans görüntüleme kalp tümörlerinin tanısını koymada oldukça başarılı olmasının dışında yağ, trombüs ve tümör ayırıcı tanısında da faydalı bir yöntemdir.

Girişimsel tanı yöntemleri arasında kalp katerizasyonu ve anjiyografi özellikle ekokardiyografi yönteminin gelişmesinden sonra kalp tümörü rahatsızlıklarının tanısındaki yerlerini yitirmişlerdir. Tümör içeriğinin embolizasyonu korkulan komplikasyonlarıdır.

Eğer girişimsel olmayan tanı yöntemlerinden sonuç alınamaz ise girişimsel tanı yöntemlerine başvurulur. Özellikle sağ kalpteki sarkomlar için endomiyokardiyal biyopsi yapılabilir. Perikard tümörlerinde sistolojik aspirasyonlar ve transkütanoz biyopsiler tanıda yardımcı olur.

Kalp tümörleri tedavisi

Kalp tümörü tedavisi

Kalp tümörü tedavisi

Benign kalp tümörlerinde en ideal tedavi cerrahi ile tümörün çıkarılmasıdır. Miksomalarda cerrahi tedavi ile yeniden oluşma riski % 95 engellenebilir fakat % 5 vakada miksoma yeniden gelişebilir veya yeni bir miksoma oluşur. Aileden geçişli miksomalarda bu olasılık % 20’dir.

Rabdomiyomalar özellikle 4 yaşın altındaki çocuklarda kendiliğinden gelişen bir durum olarak ortaya çıkabilir. Bazen bu yüzden, bazende multipl (çoklu) tümörlerin çıkartılması cerrahi olarak zor olduğundan sadece dolaşım düzeni problemleri veya ritim bozukluğu sorununu yaşayan çocuklarda girişimsel tedavi uygun görülür. 

Özellikle kapaklara yakın olan, kan akışını engelleyen ve ritim bozukluğu yaratan tümörlerin çıkartılması gerekir. Bu hastalarda tekrarlama oluşabileceğinden takip altında tutulmaları önemlidir. Diğer benign tümörlerin cerrahi tedavileri başarılı olduğu gibi, intramiyokardiyal yerleşimli büyük boyutlu kitlelerde kompleks cerrahi tekniklerinin uygulanması gerekebilir.

Malign tümörlerin prognozu (seyri) kötü olup tedavi şekilleri palyatif tedavidir. Tanı konulduğunda tümör büyük boyuta ulaşmış ve ekstrakardiyak metastaz (sıçrama) yapmış olması tam olarak cerrahi eksizyona engel olur. Buna rağmen çoğu hastada özellikle tanının tam kesinleşmesi için operasyon yapılır. Sarkomlarda ameliyat sırasında ölüm oranı % 17 civarındadır.

Kemoterapi, radyoterapi ve kombine tedaviler ile yaşam oranı arttırılsa da 3 sene ve üzeri kadar yaşam süreleri olabilir.

Sonuç olarak kalp tümörlerinin tedavisi cerrahidir ve tanısı konulduktan sonra hemen ameliyatı yapmak gerekir. Ameliyat sırasında tümör bağlı olduğu normal doku ile beraber çıkartılır. Ameliyat, klasik yöntem haricinde özellikle kadınlarda meme altından küçük bir kesi ile yapılabilir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kalp teklemesi nedenleri ve tedavisi
  2. Gizli kalp hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Kalp kası iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Kalpte ağrı neyin belirtisidir
  5. Kalp çarpıntısı nedenleri ve tedavisi
  6. Kalpte üfürüm nedenleri ve tedavisi
  7. Kalp pili – pacemaker nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git