Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit (Kresentik Glomerülonefrit) Nedir? Kresentik Glomerülonefrit Tedavisi

Kresentik glomerülonefrit (RPGN), böbrek fonksiyonunun hızlı kötüleşmesiyle karakterize bir böbrek sendromudur.

Kresentik glomerülonefrit (RPGN), böbrek fonksiyonunun hızlı kötüleşmesiyle karakterize bir böbrek sendromudur. Kresentik glomerülonefrit, özgül bir hastalık olmayıp, çok farklı etyolojik ve patolojik mekanizmalarla oluşan ciddi glomeruler hasarı tanımlar. Kresent oluşumu, ciddi glomeruler kapiller hasara karşı oluşmuş nonspesifik yanıttır.

KRESENTİK GLOMERULONEFRİT TİPLERİ ve NEDENLERİ

Kresentik glomerülonefrit primer olabildiği gibi, bazı glomeruler hastalıklara (membranoproliferatif glomerulonefrit, IgA nefropatisi, membranöz glomerülonefrit gibi) veya sistemik (sistemik lupus eritematozus, çeşitli vaskülitler gibi) hastalıklara, enfeksiyonlara sekonder olarak da gelişebilir.

Primer kresentik glomerülonefrit tiplendirilmesinde yaygın olarak kullanılan sınıflama:

  • Tip I (antiglomeruler bazal membran hastalığı): Glomeruler bazal membrana karşı oluşmuş otoantikorlar ve bu antikorların oluşturduğu kresentik glomerülonefrit ile sonuçlanan RPGN tipidir.
  • Tip II (immün kompleks ilişkili kresentik glomerülonefrit): Farklı mekanizmalarla kresentik glomerülonefrite neden olan heterojen hastalık grubudur.
  • Tip III-Pauci- immün (ANCA ilişkili kresentik glomerülonefrit): Elektron mikroskopisinde veya immünofloresans görüntülemede immün birikimi saptanmayan RPGN tipidir.

KRESENTİK GLOMERULONEFRİT BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Başlangıç çoğunlukla sinsi iken, bazı hastalarda ise ani başlangıç gösterebilmektedir. Kresentik glomerülonefrit tipleri genellikle belirgin hematüri (idrarda kan bulunması), proteinüri ile birlikte ciddi ve hızlı ilerleyen böbrek fonksiyon kaybı ile karakterizedir. Bu hastalarda hipertansiyon ve ödem de görülür. Nefrotik sendrom, hastaların %10-30’unda görülür. Fakat bazı hastalarda bu durum viral bir enfeksiyona takiben ortaya çıkar ve halsizlik, bulantı, kusma, eklem ağrıları, oligüri gibi hastalığa özgü olmayan belirtiler görülür.

Belirtiler ve bulgular altta yatan hastalığa bağlı olarak (örn. antiglomeruler bazal membran hastalığında böbrek semptomlarına ek olarak kanlı kusma, Pauci- immün kresentik glomerülonefritli hastalarda vaskülitin sistemik bulguları gibi) değişebilir.

KRESENTİK GLOMERULONEFRİT TEŞHİSİ

Üç aydan daha kısa zamanda kresentik glomerülonefrit varlığında böbrek fonksiyonunun bozulması, bu durumun özelliğidir. Tanıda kan testleri, antinükleer antikor testi, ulrasonografik görüntüleme, böbrek biyopsisi gibi yöntemler kullanılır.

KRESENTİK GLOMERULONEFRİT TEDAVİSİ

Tip I (antiglomeruler bazal membran hastalığı) kresentik glomerülonefriti, tip III (ANCA ilişkili) kresentik glomerülonefrit ve diğer ciddi kresentik glomerülonefrit tiplerinin standart tedavisi, kortikosteroid ve sitotoksik immünsupresif ajan kullanımını içerir. ANCA pozitif kresentik glomerülonefrit ve antiglomeruler bazal membran hastalığı kresentik glomerülonefriti tiplerinde akciğer tutulumu (pulmoner hemoraji) varsa plazmaferez tedavisi de uygulanabilir. Plazma değişimi ile kısa vadeli sonuçlar ümit verici olsa da, uzun vadeli sonuçlar belirsizliğini korumaktadır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

  1. Hematüri nedir, neden olur
  2. Proteinüri nedenleri
  3. Nefrotik sendrom nedenleri ve tedavisi
  4. Hipertansiyon neden olur, nasıl tedavi edilir
  5. Ödem neden olur

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git