Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Hitrizin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Hitrizin Yan Etkileri

HITRIZIN 10 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Hitrizin 10 mg film tablet ağızdan alınır.

Hitrizin’in etkin maddesi: Setirizin dihidroklorür. Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.

Hitrizin’in yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol, talk gibi yardımcı maddeler içerir.

Hitrizin Kullanma Talimatı

HITRIZIN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Hitrizin, beyaz film kaplı, bir yüzü “HTZ” yazılı, diğer yüzü ortad çentikli, hafif bombeli oblong tabletlerdir. Her kutuda 10 veya 20 tablet bulunur.

Hitrizin, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde Hitrizin kullanım alanları;

 • Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde,
 • Kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

HITRIZIN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Hitrizin’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

HITRIZIN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Hitrizin’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
 • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.
 • Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce Hitrizin ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. Hitrizin alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HITRIZIN’in YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Hitrizin’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

HAMİLELİKTE HITRIZIN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hitrizin’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da Hitrizin’in, hamilelik boyunca ancak mutlaka gerekli olduğunda ve dikkatlice kullanılması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE HITRIZIN KULLANILIR MI?

1 Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hitrizin’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin Hitrizin kullanması önerilmez.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR HITRIZIN KULLANABİLİR Mİ?

Önerilen 10 mg dozda Hitrizin’in araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkatlice izlemelidir. Bu tip duyarlı hastalarda, Hitrizin’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

HITRIZIN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Hitrizin, laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Hitrizin,, her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DİĞER İLAÇLARLA BİRLİKTE HITRIZIN KULLANIMI

Hitrizin’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HITRIZIN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Semptomların şiddetine göre günde bir kez 5 mg (1/2 tablet) veya 10 mg (1 tb) uygulanır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Hitrizin ağızdan kullanım içindir.

Hitrizin’i bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda Hitrizin Kullanımı:

6 yaş altı çocuklarda Hitrizin 10 mg film tablet’in kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir.

Yaşlılarda Hitrizin Kullanımı:

Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Hitrizin Kullanımı:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.

Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Eğer Hitrizin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimini: var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla HİTRİZİN Kullandıysanız: Hitrizin’den, kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Hitrizin’i Kullanmayı Unutursanız: Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hitrizin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Hitrizin ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

HITRIZIN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Hitrizin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Hitrizin’i kullanmayı durdurun ve HEMEN doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması],
 • Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi),
 • Aşırı duyarlılık,
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı),
 • Halüsinasyon (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak),
 • Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale),
 • Senkop (baygınlık),
 • Titreme,
 • Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu),
 • Bulanık görme,
 • Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi),
 • Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın normalin üstüne çıkması),
 • Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Hitrizin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Halsizlik,
 • Sersemlik hissi,
 • Baş ağrısı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Mide bulantısı,
 • Somnolans (uyuklama hali),
 • Rinit (nezle),
 • Farenjit (yutak iltihabı),
 • Diyare (ishal),
 • Agresyon (saldırganlık hali),
 • Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali),
 • Unutkanlık,
 • Hafıza bozukluğu,
 • Uykusuzluk,
 • Tik,
 • Tat alma bozukluğu,
 • Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük),
 • Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Ürtiker (kurdeşen),
 • Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü),
 • Dizüri (ağrılı işeme)
 • Enürez (idrar kaçırma),
 • Asteni (yorgunluk),
 • Kırıklık,
 • Kilo artışı
 • • Kann ağnsı,
 • Depresyon,
 • Ödem,
 • Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri),
 • İştah artışı,
 • İntihar düşüncesi,
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo),
 • İdrar yapamama, işeme zorluğu.

Bunlar Hitrizin’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

HITRIZIN NASIL SAKLANIR?

 • Hitrizin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Hitrizin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 • Hitrizin’i ışıktan koruyunuz.
 • Hitrizin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Hitrizin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 06.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Alerjik Rinit Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir
 2. Mevsimsel Göz Nezlesi Nedir, Neden Olur
 3. Kurdeşen (Ürtiker) Nedir, Neden Olur
 4. Alerji Nedir, Alerji Tipleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git