Erkek Hastalıkları ve Tedavileri

Meniden Kan Gelmesi (Hematospermi) Nedenleri

Hematospermi veya hemospermi, ejakülatın (meni) içinde kan olması olarak da tanımlanmaktadır. Meni içinde kan olması genellikle kendini sınırlayan bir tablo olduğu halde ani olması ve meni içinde kan olması nedeniyle hastalarda paniğe sebep olabilmesinden dolayı önemlidir. Erkeklerde meninin kanlı olması en sık travmatik bir cinsel ilişkiden sonra, travmaya bağlı olarak boşalma sırasındaki damarsal yaralanmalar nedeniyle hematospermi, yani meniden kan gelmesi görülebilir. Bu tür kan gelmesi tedavi gerektirmeden düzelebilir, ancak meniyle kan gelmesi bazen daha ciddi durumların belirtisi de olabilir. Bu nedenle, böyle bir durumla karşılaşan erkekler vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmalıdır.

Meniden kan gelmesi (hemospermi) tehlikeli bir hastalık belirtisi mi?

Eskiden hemosperminin uzun süre boşalma olmamasından ya da sık aralarla boşalmaya bağlı sekonder olarak ortaya çıktığı düşüncesi daha yaygın idi. Fakat günümüzde görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar testleri hemosperminin daha özgün nedenleri olduğunu ortaya koymuştur. Yine de hemosperminin %80-85 kadarının nedeni benigndir.

Hemosperminin nedenlerini sıralayacak olursak;

 • İdiyopatik hemospermi,
 • Doğumsal (konjenital) nedenler (vezikula seminalis/ejakulatuar kanal kistleri gibi),
 • Sistemik hastalıklar (hipertansiyon, kanama bozuklukları, purpura, skorbüt, kronik karaciğer hastalıkları, renovasküler hastalıklar, amiloidozis, lenfoma, lösemi gibi),
 • Travmaya bağlı nedenler (üretral enstrumantasyon, prostat biyopsisi, brakiterapi, radyasyon tedavisi, perine ve testis travmaları, penise uygulanan enjeksiyonlar, vazo-venöz fistüller gibi),
 • Vasküler nedenler (prostatik variköz venler, prostatik telenjiektazi, hemanjiom, atriyovenöz malformasyon, üretral valv, üretral enstrumantasyon, aşırı cinsel ilişki, aşırı masturbasyon),
 • Tümörler (prostat tümörleri, mesane tümörleri, vezikula seminalis, üretra tümörleri, testis tümörleri, epididim tümörleri, melanom gibi),
 • Enfeksiyonlara bağlı nedenler (üretrit, prostatit, epididimit, genito-üriner tüberküloz, sitomegalovirüs, HIV üretra ve meatus kondilomları, şiştozomiazis, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, üriner trakt enfeksiyonları gibi).

Meniden kan gelmesinin (hemosperminin) nedeni nasıl teşhis edilir?

Hemospermi tanısında hastanın öyküsünün detaylı olarak alınması önemlidir, çünkü hasta hemospermiyi hematüri (idrarda kanama) veya partnerine bağlı kanamaları yanlış yorumlayabilir. Tanı esnasında yalancı hemospermi nedenlerinin akılda tutulması ve hematüriye ya da cinsel ilişki sırasında partnere bağlı bir kanama nedeniyle ejakülatta (menide) renk değişikliği olabileceği göz önünde bulundurulur. Öykü alma sırasında hastanın yaşı, semptomun süresi, tekrar edip etmediği, bu duruma eşlik eden başka şikayetlerinin olup olmadığı iyi sorgulanmalıdır. Anamnezde önemli olan diğer bir konu da sistemik hastalıkların (hipertansiyon, kanama bozuklukları, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi) olup olmadığının bilinmesidir.

Fizik muayenede skrotum ile testislerin muayenesi yapılarak tümör veya başka patolojiler değerlendirilir. Prostat ile ilgili hastalıkları dışlamak için rektal muayene de yapılması gerekebilir.

Hemosperminin en sık nedeni idiyopatik olsa da, nedeni belirlemeye yönelik bazı testler ve görüntüleme yöntemlerine de ihtiyaç duyulur.

Laboratuvar incelemeleriyle (idrar kültürü, kan testleri, üretral sürüntü gibi) enfeksiyon ve malign hastalıklar araştırılır.

Görüntüleme yöntemleri olarak; transrektal ultrason değerlendirmesi, endorektal manyetik rezonans görüntüleme, endoskopik değerlendirme gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Meniden kan gelmesi (hemospermi) tedavisi

Hemospermi değerlendirmesinde önemli olan, olası malignite durumlarını ekarte etmektir. Hastaların çoğu 40 yaş altı bireylerdir ve bunların çoğunda da hemospermi idiyopatiktir. Malign bir patoloji olmadığı anlaşılan, yakınması tekrarlamayan genç hastalar konservatif tedavi verilerek takip edilebilir.

Enfeksiyon bulguları olan ancak yapılan kültür incelemesinde üremesi olmayan hastalarda iki haftalık antibiyoterapi uygulanabilir.

Prostat biyopsisi yapıldıktan sonra gelişen hemospermiler yaklaşık 10 ejakülasyondan sonra veya birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer.

Travmaya bağlı ısrarla devam eden hemospermide endoskopik değerlendirme yapılarak üretra ve prostat kaynaklı bir kanama olup olmadığı tespit edilebilir, tedavi edilebilir.

Hipertansiyon, kanama bozuklukları gibi sistemik bir hastalığı olan olgularda altta yatan nedenin tedavisi yapılır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların araştırılması için üretral sürüntü alınıp patolojiye gönderildikten sonra kültür sonucu gelene kadar bir kür duruma uygun antibiyotik tedavisi başlanabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve ürogenital enfeksiyonlar tespit edildikten sonra tam antibiyotik tedavisi uygulandığında, hemospermi de geçecektir.

Prostat veya vezikül kistleri transrektal ultrasonogrofi eşliğinde aspire edilebilir.

Ejakulatuar kanal tıkanıklıkları transrektal insizyon ile tedavi edilebilir.

Yüksek risk taşıyan hastalara (40 yaşını geçmiş, ailesinde prostat kanseri öyküsü olan, tekrarlayan ve ısrarla devam eden hemospermisi olan, hemospermiye hematüri gibi başka belirtilerin eşlik ettiği bireylere) konservatif tedaviyle vakit kaybedilmeden ileri tanı yöntemleri ve nedene yönelik tedaviler uygulanır.

Benzer sağlık yazıları

 1. İdrarda kan (hematüri) neden olur
 2. Azospermi (semende sperm bulunmaması) neden olur
 3. Semen analizi nedir ve ne için yapılır
 4. Oligospermi (semen az sperm olması) neden olur
 5. Testis kanseri neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git