Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Hematoloji Nedir? Hematolog Kimdir? Hematolojik Hastalıklar

Hematoloji, kan ve oluşumuna ilişkin bilim dalıdır, ek olarak kana ve kemik iliğine etki eden bozuklukların incelenmesi ve tedavisi ile uğraşan tıp alanıdır.

Hematoloji nedir?

Hematoloji, kan ve oluşumuna ilişkin bilim dalıdır, ek olarak kana ve kemik iliğine etki eden bozuklukların incelenmesi ve tedavisi ile uğraşan tıp alanıdır.

Mikroskopla muayene ve kan sayımı ve kemik iliği hücreleri sayımı prosedürleri kan bozukluklarında bulunan anemi ya da lösemi gibi kan hastalıklarını teşhis etmede kullanılır. Hematoloji kısaca ”kan bilimi” olarak da tanımlanabilir.

Hematolog kimdir?

Türkiye’de hematolog, iç hastalığı ve pediatri  uzmanlığından sonra tekrar 3 yıl daha eğitim alan uzmandır. Bu uzmanlık ”yan dal uzmanlığı” olarak da adlandırılmaktadır.

Türkiye’de hematoloji üniversite ve araştırma hastanelerinde iç hastalıkları ve pediatri ana bilim dallarına bağlı olarak örgütlenen bilim dalları olarak hizmet vermektedir.

Hematoloji bölümünde bulunan uzmanlıklar

Hematoloji, kan ve kan üretiminden sorumlu organlar ile ilgili birçok uzmanlığın toplamından oluşan bir ekiptir.

Hematoloji grubunda yer alan uzmanlıklar arasında erişkin ve çocuk hematologları, iç hastalıkları uzmanları, pediatri uzmanları, biyokimyacılar, immünologlar, fizyologlar, patologlar, laboratuvar uzmanları, antropologlar ve taksonomcular gibi uzmanlıklar vardır.

Hematoloji bölümünü ilgilendiren hastalıklar

Hematoloji; lenfoma, multipl miyelom, akut ve kronik lösemi ve benzer hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Ayrıca hematoloji kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıkların incelenmesinden de sorumludur. Hematolojik hastalıkların çoğu, tedavisi önemli olan hastalıklardır. Hematolojik hastalıkların tedavisi iyi bir ekip çalışması gerektirir.

Hematoloji bölümünü ilgilendiren hastalıklar

Hematolojik hastalıklar

Anemi nedir?: Anemi, hemoglobinin yaş ve cinse göre belirlenen normal değerin altında olması durumudur. Anemi hastanın öyküsü ve hemogram sonuçları göz önünde bulundurularak tiplendirilir. Anemi halk arasında kansızlık olarak bilinir. Aneminin birçok tipi vardır. Örneğin kan kaybına bağlı anemi, demir eksikliğine bağlı anemi, aplastik anemi, böbrek yetmezliği anemisi, endokrin hastalık anemisi, pernisiyöz anemi, folik asit eksikliğine bağlı anemi, prematür anemisi, talasemiler, miyelofitizik anemi,  miyelodisplastik anemi, kronik enfeksiyonlarda meydana gelen anemi, B 12 eksikliğine bağlı anemi gibi anemi türleri vardır.

Hemoglobinopatiler nedir?: Hemoglobinopati, hemoglobin molekülündeki globin zincirinden birinin yapısında anormallik bulunan genetik bir bozukluktur. Bu bozukluk birçok hastalığı içerir. Bu hastalıkların arasında orak hücreli anemi, talasemi türleri, hemoglobin SC hastalığı, hemoglobin E hastalığı, hemoglobin O hastalığı, hemolitik anemi gibi hastalıklar da vardır.

Lösemiler nedir?: Anormal beyaz kürelerin kemik iliğinde toplanması ile karakterize hastalık grubuna lösemi adı verilir. Bu anormal hücreler kemik iliği yetmezliği, dolaşımdaki beyaz küre sayısında artış ve organ infiltrasyonuna neden olabilir. Lösemiler, hastalığın klinik seyrine ve görülen hücre tiplerine göre esas olarak iki grupta değerlendirilir (akut lösemiler ve kronik lösemiler şeklinde). Akut lösemiler (akut lenfoblastik lösemi ve akut nonlenfoblastik lösemi) tiplerini içerir. Kronik lösemiler (kronik miyelositer lösemi, kronik lenfosit lösemi, saçlı hücreli lösemi, prolenfositik lösemi, çeşitli lösemi/lenfoma sendromları) gibi lösemi tiplerini içinde barındırır.

Nötropeniler nedir?: Nötropeni genel olarak periferik dolaşımda mutlak nötrofil sayısının azalması olarak tanımlanır. Febril nötropeni ise nötropeniyi ateş yüksekliğinin eşlik etmesi durumudur.

Miyeloproliferatif hastalıklar nedir?: Kronik miyeloproliferatif hastalıklar (KMPH) hematopoetik hücrelerden bir veya daha fazlasında hücresel artma ile birlikte, genellikle farklılaşma ve olgunlaşmanın devam ettiği klonal hematopoetik bozukluklardır. Sonuç olarak; genellikle olgunlaşmış hücrelerde artışa bağlı olarak hücre sayısında artış ile karakterizedir. KMPH’ler 4 farklı grupta değerlendirilir. Miyeloproliferatif hastalıklar; kronik miyeloid lösemi (KML), polisitemia vera (PV), esansiyel trombositemi (ET) ve agnojenik miyeloid metaplazi (AMM) gibi hastalıkları içerir.

Miyelodisplastik sendrom nedir?: Miyelodisplastik sendrom çoğunlukla yaşlılarda görülen bir kemik iliği hastalığıdır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak boya ve ayakkabı sanayinde sık kullanılan benzen ve kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları hastalığın oluşmasına neden olabilir.

Lenfoproliferatif hastalıklar nedir?: Lenfoproliferatif hastalıklar (LPH), lenfoid dokuların kontrolsüz hiperplazisi ile ortaya çıkan poliklonal reaktif hiperplaziler ile birlikte monoklonal ve malign hastalıkların oluşturduğu heterojen bir hastalık grubunu oluşturur. Klinik yakınma ve fizik muayene bulguları bu gruba giren hastalıkların genelinde benzer özellik gösterir.

Multipl miyelom nedir?: Multipl miyelom bir kanser türüdür. Miyelom, bir çeşit beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde başlayan bir kanserdir. Miyelom hastalığı, normalde kemik iliğinde bulunan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği kanseri tipidir. Multipl miyelomun gerçek nedeni bilinmemektedir.

Kanama ve koagülasyon bozuklukları nedir?: Kanama bozuklukları, trombositler ve pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılan normal kan pıhtılaşması için ihtiyaç duyulan kan bileşenlerinin yetersiz ya da anormal olduğu bir bozukluktur. Bu bozukluklar arasında en sık görülenleri hemofili, Von Willebrand hastalığı ve trombositopeni gibi bozukluklar vardır.

Trombositopeni nedir?: Trombosit sayısının kan sayımında belirtilen referans değerinin altında olması durumudur. Trombositopeninin en sık nedeni otoantikor, ilaç ilişkili antikor ve alloantikorun neden olduğu immün aracılı trombosit yıkımıdır. Trombositopeni nedeni bilinmeyen ve bilinen nedenlere bağlı sekonder olarak gelişen olarak ortaya çıkabilir. Trombositopeni doğumsal kalp hastalıkları olanlarda sık görülür.

Tromboz nedir?: Tromboz damar içinde bir kan pıhtısının oluşması durumudur.

Hematoloji nedir

Kan hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Lösemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Polisetemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Kanın özellikleri ve kanın görevleri
  4. Kansızlık (anemi) neden olur
  5. Kanama bozuklukları neden olur
  6. Hemofili nedenleri ve tedavisi
  7. Multipl miyelom nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git