Enfeksiyon Hastalıkları

Mantar Keratiti (Fungal Keratit) Nedir? Fungal Keratit Tedavisi

Enfeksiyona sebep olan mantar türlerinin sıklığı yaşanan bölge ve iklime göre değişiklik göstermektedir.

Fungal keratitler; seyri ve sonucu pek iyi olmayan, tanı ve tedavisi zor ve görme kaybına neden olabilen bir göz enfeksiyonudur. Uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik ve steroidlerin kullanımı, immünsüpresif kullanımı ve immüm yetmezlik, kontakt lens kullanımı, bitkiler ve organik maddelerle meydana gelen göz travmaları ve oküler yüzey hastalıkları, sistemik hastalıklar ve geçirilmiş göz cerrahisi fungal keratit gelişiminde rol oynamaktadır.

FUNGAL KERATİTE NEDEN OLAN MANTARLAR

Enfeksiyona sebep olan mantar türlerinin sıklığı yaşanan bölge ve iklime göre değişiklik göstermektedir. Dünya genelinde mantara bağlı keratitlerden en sık sorumlu tutulan Aspergillus türleri ılıman iklimlerde ve tarımla uğraşan bölgelerde daha fazla görülür.

Fungal keratitlere sebep olan bazı mantarlara örnek verecek olursak;

 • Aspergillus türleri,
 • Fusarium türleri,
 • Scedosporium türleri,
 • Bipolaris türleri,
 • Exophiala türleri,
 • Lasiodiplodia türleri,
 • Candida türleri,
 • Blastomyces türleri,
 • Sporothrix schenckii,
 • Rhizomucor pusillus,
 • Absidia corymbifera,
 • Saksenaea vasiformis.

FUNGAL KERATİT BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Fungal keratitin klinik görünümü enfeksiyöz ajana ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle nonspesifik (hastalığa özgül olmayan) belirtiler görülür. Belirtiler arasında gözde kızarıklık, göz kapağında ödem, şişlik sayılabilir.

Başlangıçta bakteriyel keratitlere göre daha az iltihabi bulgular vardır. Kapak ödemi olmayabilir veya olabilir. Konjonktival enjeksiyon az ya da hiç olmayabilir. İmmün halka ve hafif iritis gelişebilir. Keratit ilerledikçe yoğun irin birikimi olur ve bakteriyel keratit ile benzerlik gösterir.

Fusarium keratiti, ilerleyici korneal hasar, tek taraflı görme kaybı ve gözün kaybıyla sonuçlanabilir, tanının gecikmesi nedeniyle endoftalmiye kadar ilerleyebilir.

FUNGAL KERATİT TEŞHİSİ

Fungal keratit tanısında hastanın kliniği yeterli değildir, çünkü bakteri ya da mantarların sebep olduğu keratit klinik tablosunda bulgular benzerlik gösterebileceği gibi aynı zamanda hem bakteriler hem de mantarlar mikst enfeksiyon yapabilmektedir.

Hastanın öyküsü ve detaylı göz muayenesi önemlidir, ancak kesin tanı için kornea sürüntü örnekleri ve doku biyopsisi örnekleri gereklidir. Fungal keratitten şüphelenildiğinde kapak ve konjonktivadan da örnek alınması önerilir.

FUNGAL KERATİT TEDAVİSİ

Fungal keratitlerin tedavisi medikal ve cerrahi yöntemleri içerir.

Fungal keratit tedavisinde sıklıkla topikal ve gereken durumlarda sistemik antifugal ajanlar (örn. varikonozal gibi) kullanılmaktadır. Tedavinin seçimi enfeksiyonun şiddetine göre topikal, lokal, sistemik ve/veya bu üç seçenek kombine olarak veya ayrı ayrı uygulanabilir. Fungal keratite eşlik eden üveit varsa, sikloplejikler veya sekonder enfeksiyonla mücadele edebilmek için geniş spektrumlu antibiyotikler tedaviye eklenebilir.

Derin fungal keratitlerde intrakamaral amfoterisin B enjeksiyonları da uygulanabilir.

Maksimum topikal ve/veya oral antifungal tedaviye rağmen durumu daha da ciddileşen, perforasyon ya da perforasyon riski olan ve desmatosel gelişen olgularda cerrahi tedaviye gerek duyulabilir. Cerrahi tedavinin amacı enfeksiyöz ve antijenik elemanları, nekrotik doku ve diğer artıkları uzaklaştırıp iyileşme sürecini hızlandırmaktır.

Uygulanabilen diğer tedavi yöntemleri arasında doku yapıştırıcıları ve bandaj kontakt lens uygulaması, excimer lazer ve amniyon zar transplantasyonu gibi yöntemleri sayabiliriz.

FUNGAL KERATİTLER İYİLEŞİR Mİ?

Mantarlara bağlı olarak gelişen keratitlerde (fungal keratit) tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen hastalığın seyri ve sonucu (prognoz) çok iyi olmayabilir. Hastalığın prognozu, enfeksiyöz ajan ile ilgili ve predispozan faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

Fungal keratitlerde doğru ve erken tanı ve erken ve doğru tedavi başarı şansını arttırır. 

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Bakteriyel Keratit Nedenleri ve Tedavisi
 2. Episklerit ve Sklerit Nedenleri ve Tedavisi
 3. Orbital Selülit Nedenleri ve Tedavisi
 4. Patanol Göz Damlası Nedir ve Ne İçin Kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git