Ağrılar ve Tedavileri

Flessi Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Flessi 5 mg Tablet Yan Etkileri Nelerdir?

FLESSİ 5 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 5 mg siklobenzaprin HCI içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, Kroskarmelloz sodyum, Aerosil 200, Magnezyum stearat, Opadry white (hipromelloz), Titanyum dioksit, Polietilen glikol ve deiyonize su.

Flessi Prospektüs

FLESSİ NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Flessi, beyaz, yuvarlak, bikonveks, çentikli film kaplı tablettir.

Her bir film kaplı tablet, 5 mg siklobenzaprin HCI içerir.

Siklobenzaprin, akut ağrılı (hastada belirgin bir hastalığın bulgusu olarak aniden başlayan ağrı) kas-iskelet sistemi hastalıklarına bağlı kas spazmlarının kısa süreli tedavisinde kullanılır.

FLESSİ KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

 • Siklobenzaprin veya Flessi’nin içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri olarak bilinen antidepresan ilaçları kullanıyorsanız veya MAO inhibitörü almayı 14 gün önce veya daha kısa süre önce bıraktıysanız,
 • Yakın zamanda bir kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp ritim problemleriniz (aritmi) varsa,
 • Hipertiroidizminiz (aşırı aktif tiroid) varsa,
 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa, bunlar gibi durumlarda Flessi kullanılmamalıdır.

FLESSİ’NİN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Üriner retansiyon (mesanede idrar kalması) durumunuz varsa,
 • Dar açılı glokom (göz tansiyonu) sorununuz varsa,
 • Artmış göz içi basıncınız varsa,
 • Antikolinerjik (parasempatik sinir sisteminden doku ve organlara giden uyarıları önleyen, bu uyarıların etkisini ortadan kaldıran ilaç) tedavisi alıyorsanız,
 • Depresyon tedavisi için ilaç (trisiklik antidepresanlar; örneğin amitriptilin, imipramin gibi) kullanıyorsanız, bunlar gibi durumlarda Flessi’yi dikkatli kullanınız.

FLESSİ’NİN YİYECEK ve İÇECEK İLE KULLANILMASI

Flessi’nin yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE FLESSİ KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olma olasılığınız varsa, hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE FLESSİ KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Flessi’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Flessi, bazı annelerin sütüne geçtiği bilinen trisiklik (kimyasal yapılarında 3 halka bulunan) antidepresanlarla yakından ilişkili olduğu için Flessi emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FLESSİ KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisine dair veri yoktur. Araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FLESSİ KULLANIMI

 • Flessi, depresyon tedavisinde kullanılan ve monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar ile birlikte yaşamı tehdit eden etkileşimlere neden olabilir. Bu etkileşimin bir sonucu olarak değerlendirilen serotonin sendromunun pazarlama sonrası vakaları siklobenzaprin hidroklorür ve depresyon tedavisinde kullanılan selektif serotonin re-uptake inhibitörleri (SSRI), serotonin noradrenalin re-uptake inhibitörleri (SNRI), trisiklik antidepresanlar (TCA), tramadol, buppion, meperidin, verapamil veya MAO inhibitörleri gibi diğer ilaçların kombine kullanımı sırasında bildirilmiştir. Eğer Flessi ve diğer vücuttaki serotonin ismi verilen maddeyi arttıran serotonerjik ilaçların kullanımı klinik olarak gerekliyse, özellikle de tedavinin başlatılmasında veya doz artışlarında dikkatli gözlem yapılması tavsiye edilmektedir.
 •  Siklobenzaprin HCI alkolün sedatif (sakinleştirici) bir ilaç grubu olan barbitüratların ve diğer santral sinir sistemi depresanlarının (baskılayıcılarının) etkisini artabilir. Deprseyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu olan trisiklik antidepresanlar, hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılan guanetidin ve benzer etki gösteren bileşiklerin antihipertansif (tansiyon düşürücü) etkisini bloke edebilir.
 • Deprseyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu olan trisiklik antidepresanlar, bir tür analjezik (ağrı kesici) olan tramadol kullanan hastalarda nöbet riskini arttırabilir.
 •  Siklobenzaprin ve bir ağrı kesici olan naproksen veya diflunisalin eş zamanlı uygulamasında hiçbir beklenmeyen yan etki raporlanmamıştır. Fakat naproksen ile siklobenzaprinin kombinasyon tedavisi, tek başına naproksen tedavisine göre daha fazla yan etki (özellikle sersemlik oluşumunda) ile ilişkili bulunmuştur.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

FLESSİ NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde günde 3 defa kullanılır. Önerilen Flessi dozu günde 3 kez 5 mg’dır. Doz, bireysel hasta yanıtına dayanarak, günde 3 kez ya 7,5 mg ya da 10 mg’a yükseltilebilir. Flessi’nin iki veya üç haftadan daha uzun süreyle kullanılması önerilmemektedir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletler aç veya tok karnına su ile alınmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Çocuklarda Flessi Kullanımı:

Bu ilaç 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Flessi Kullanımı:

Siklobenzaprinin kandaki miktarı yaşlılarda artmaktadır. Yaşlılar halüsinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görme) ve bilinç bulanıklığı gibi istenmeyen santral sinir sistemi olayları, düşmeler veya diğer hastalıklardan kaynaklanan kalp ve damar sistemi ile ilgili olaylar, ilaç-ilaç ve ilaç-hastalık etkileşimleri açısından daha fazla risk altında olabilirler. Bu nedenlerden dolayı Flessi yaşlı hastalarda ancak gerçekten ihtiyaç varsa kullanılmalıdır. Bu gibi hastalarda Flessi 5 mg doz ile başlatılmalı ve yavaşça yukarıya doğru arttırılmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Flessi Kullanımı:

Flessi, hafif dereceli karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda 5 mg ile tedaviye başlanmalı ve doz yukarıya doğru dikkatlice arttırılmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliği bulunan hastalardaki verinin yetersizliğinden dolayı, Flessi’nin orta dereceli ve ciddi karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Flessi Kullanımı:

Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Eğer Flessi’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Flessi Kullandıysanız:

Flessi’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Flessi’yi Kullanmayı Unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatinde alınız. Eğer unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki doz saati yaklaşmışsa, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Flessi İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bir ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

FLESSİ’NİN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Flessi’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Flessi’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak gelişebilen yutma zorluğu,
 • Ciltte kabarmalar ile görülen şiddetli kaşınma,
 • Aritmi (kalp atım düzensizliği),
 • Kalp iletim bozuklukları,
 • Konjestif kalp yetmezliği (kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kan pompalayamaması durumu).

Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu olan MAO inhibitörleri ile kullanılmamalıdır, kullanılması durumunda hiperpiretik (yüksek ateş) krizine ve ölüme neden olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır.

Flessi’nin çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkileri;

 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Diyare (ishal),
 • Baş dönmesi,
 • Bulantı,
 • Asabiyet,
 • Azalan mental keskinlik (düşünme, anlama yetisinde azalma),
 • Sinirlilik,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Farenjit (yutak iltihabı).

Flessi’nin yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Kalp atım hızında artma (taşikardi),
 • Kalp atım düzensizliği (aritmi),
 • Kalp çarpıntısı,
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Kusma,
 • Yeme bozukluğu,
 • İshal,
 • Gastrit (mide mukozasında iltihaplanma),
 • Susama,
 • Şişkinlik,
 • Dilde ödem,
 • Karaciğer fonksiyonlarında anormallik,
 • Sarılık,
 • Terleme,
 • Kaslarda zayıflık,
 • Sık idrara çıkma veya idrar tutulması,
 • Bayılma.

Flessi’nin yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Purpura (deride görülen kırmızı-morumsu renk),
 • Kemik iliği baskılanması,
 • Lökopeni beyaz kan hücresinin azalması),
 • Eozinofili (kanda eozinofili hücre) artışı,
 • Trombositopeni (kanda trombosit sayısının azalması),
 • Antidiüretik hormon sendromu (böbrek kanallarının su geçirgenliğinin bozulması),
 • Kan şeker düzeylerinin yükselmesi veya düşmesi,
 • Kilo artışı veya kaybı,
 • Azalmış veya artmış libido (cinsel içgüdü),
 • Anormal yürüyüş,
 • Delüzyonlar (sanrı),
 • Agresif davranış,
 • Paranoya (aşırı endişe veya korkuyla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla bilinen ruhsal bir rahatsızlık),
 • Periferal nöropati (vücudun beyin ve omurilik dışında bulunan bölgelerinde oluşan hasara bağlı ağrı),
 • Bell paralizi (yüz felci),
 • Ekstrapiramidal semptomlar (psikiyatrik ilaçların neden olduğu kaslarda kasılmalar, titreme, sallanma, hareketlerde yavaşlamalar, yerinde duramama, gibi motor bozukluklara genel olarak verilen ad),
 • Tansiyon yüksekliği,
 • Kalp krizi,
 • Felç,
 • Solunum güçlüğü,
 • Bağırsak tıkanıklığı,
 • Dilde renk değişikliği,
 • Ağız iltihabı,
 • Tükürük bezi şişmesi,
 • Işığa karşı hassasiyet,
 • Saç dökülmesi,
 • Kas ağrısı (miyalji),
 • İdrar boşaltımında rahatsızlık,
 • İdrar yolunda daralma,
 • İmpodens (cinsel iktidarsızlık),
 • Testislerde şişme,
 • Meme büyümesi,
 • Memeden süt gelmesi,
 • Göğüs ağrısı,
 • Ödem.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

FLESSİ SAKLANMASI

 • Flessi’yi çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Flessi’yi 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Flessi’yi kullanmayınız.
 • Eğer üründe veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Flessi’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 09/08/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Aşırı kullanım hasarı nedir
 2. Sakralji nedir
 3. Bacak ağrısı neden olur
 4. Sırt ağrısına neden olan hastalıklar
 5. Ağrı nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git