Boyun Hastalıkları

Derin Boyun Enfeksiyonu Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Yüzeysel ve derin boyun fasyasının, boyun kaslarını ve boyundaki organları sararak oluşturduğu bölgelerde oluşan enfeksiyonlar derin boyun enfeksiyonu olarak bilinmektedir.

Derin boyun enfeksiyonu nedir?

Yüzeysel ve derin boyun fasyasının, boyun kaslarını ve boyundaki organları sararak oluşturduğu bölgelerde oluşan enfeksiyonlar derin boyun enfeksiyonu olarak bilinmektedir. Enfeksiyon lenfadenit, boyun dokularının selilütüne benzediği gibi apse oluşumu da gözlenebilir. Antibiyotiklerin gelişimi sayesinde görülme sıklığı ve ölüm oranı azalmıştır.

Günümüzde bile cerrahi bir hastalık olarak tanımlansa da erken tanısı konulan enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi ile iyileşebilir. Gizli olarak hayatı tehdit eden ve yoğun medikal tedavi gerektiren enfeksiyonel bir hastalıktır. İlk olarak ikinci yüz yılda Galen tarafından tanımlanmıştır. Özellikle diyabet, HIV enfeksiyonu ve steroid tedavisi gibi immün yetersizlik durumlarında hızlı ve kaçınılmaz seyir gözlenebilir. Tedavide temel hedef hava yolunun güvende tutulması intravenöz (IV) antibiyotikler ve cerrahidir.

Derin boyun enfeksiyonu neden olur?

Her yaş grubunu etkileyen boyun enfeksiyonlarının nedenleri, tonsilit-farenjit (boğaz ve bademcik iltihaplanması), tükürük bezi enfeksiyonları, diş çürükleri, apseleri veya operasyonları, baş boyun bölgesinde yapılan cerrahi girişimler ya da travmalar, özofagoskopi, bronskoskopi gibi invaziv girişimler, yabancı cisim aspirasyonu, tiroiditler (tiroid iltihapları), brankial yarık kistleri ve tiroglossal duktus kisti gibi doğumsal kistler, laringopyelosel, nazal kavite enfeksiyonları gibi nedenler söz konusudur. Herhangi bir neden % 20’nin üzerinde olguda bulunamayabilir.

Derin boyun enfeksiyonu türleri

Peritonsiller alan enfeksiyonları : En fazla görülen derin boyun enfeksiyonlarından dır. Bu enfeksiyon tipi, yüzeysel tonsiller enfeksiyon olarak başlayıp, peritonsiller sellulit ve son aşamada peritonsiller apseye doğru ilerleyebilir. Apse varlığında IV antibiyotik tedavisi ve yanında iğne aspirasyonu, insizyon ve drenaj ve tonsillektomi tedavileri uygulanabilir.

Submandibuler alan enfeksiyonları : Ağız tabanı ile boyun derin fasyasının yüzeysel tabakasının mandibuladan hyoid kemiğe uzanan bölgesi arasındadır. Bu enfeksiyon tipi, submaksiller- submandibuler olmak üzere ikiye ayrılır. Diş kaynaklı enfeksiyonlar genellikle neden oldup supmandibuler bezin enfeksiyonları, travma ve tüberküloz lenfadenitte bu bölgede enfeksiyona neden olabilir. Orta şiddetteki enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi iyi bir başarı sağlayabilir. Submandibuler alanın apselerinde sublingual yol için ağız içi yolla, submaksiller alan için ise boyun altı insizyon tercih edilir.

Mastikatör alan enfeksiyonları :Mastikatör alan kraniokaudal yönde kafa tabanı ile alt çene kemiğinin arka ve yukarı yükselen kısmının arasında, çapraz olarak ta medial pterigoid ve massater kasları arasında yer alan boşluktur. Genellikle diş kaynaklı enfeksiyonlar neden olup, maksiller sinizütte nadiren bu bölgede enfeksiyona neden olabilir. Apse yerleşim yerine göre ağız içinden veya boyundan yapılacak girişim ile apse drenaj edilebilir.

Parotid alan enfeksiyonları :Parotis bezinin yakınında bulunan bu alan genellikle parotit ve parotis içi yerleşimli nodların lenfadiniti sonrası meydana gelir. Parotis bezi apseleri gizli kalabileceğinden şüphe önemlidir. yüzeysel lobda yerleşim gösteren apseler için parotidektomi insizyonu ve drenaj yapılabildiği gibi, derin lob yerleşimli apselerde ağız içinden drenaj gerekebilir.

Parafarengeal alan enfeksiyonları :Parafarengeal boşluk ters koni şeklinde bir alan olup, prestiloid ve poststiloid olmak üzere ikiye ayrılır.

Retrofarengeal alan ve tehlikeli bölge enfeksiyonları :Retrofarengeal apseler genellikle çocuk yaş grubunda görülür. Özellikle 2-5 yaş arası çocuklarda görüldüğü gibi, boyunda trikollis mevcudiyeti kuvvetli bir klinik göstergedir. Danger zone (tehlikeli bölge) ise kafa tabanından diaframa kadar ilerleyen ve bu bölgeyi tutan enfeksiyonların hızla daha aşağı doğru yayılmasına neden olan bir durumdur. Her iki alanın tutulumunda da hava yolunun güvenliği çok yakından takip edilmelidir.

Prevertebral alan enfeksiyonları :Antibiyotiklerin ve antitüberküloz tedavilerden önce bu bölgenin enfeksiyonları vertebral korpusu tutan tüberkülozun yayılması sonucu oluşan soğuk apselerdir. Bu bölgenin apseleri ağız içi drenaj kalıcı fistül riski taşıdığından genellikle boyun dışından uygulanan insizyonla tedavi edilir.

Anterior visseral alan enfeksiyonları :Anterior visseral alan tiroid kartilajdan T4 vertebra seviyesine kadar uzanan boyun ön kısmında yer alan bir boşluktur. Bu alanda trakea (ana soluk borusu), tiroid bezi ve özefagus anterior duvarı mevcuttur. Bu bölge enfeksiyonları ön özofagus duvarının travmatik rüptürü, boyun travmaları ve tiroidittir. Ciddi havayolu etkilenmesi söz konusu olabileceğinden agresif tedavi ve drenaj gerekebilir.

Derin boyun enfeksiyonu türleri

Derin boyun enfeksiyonu türleri

Derin boyun enfeksiyonları belirtileri

Derin boyun enfeksiyonları belirtileri, tutulan bölgeye bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak boyunda şişlik ve boyun asimetrisi, boğaz ağrısı, ısı artışı, otalji (kulak ağrısı), dispne (nefes darlığı),disfaji (yutma güçlüğü), odinofaji (yutma sırasında ağrı), trismus (çene kilitlenmesi) pterigoid kas tutulumuna bağlı, disfoni (ses bozukluğu), boyun hareketlerinde kısıtlılık, ateş, halsizlik, iştahsızlık, taşikardi, solunum güçlüğü gibi belirtiler görülebilir.

Derin boyun enfeksiyonları teşhisi

Bu olgularda kulak burun boğaz alanında tam bir sistemik muayene gereklidir. Doktor muayenesi bulgularına göre hemogram, biyokimya ve koagülasyon tetkiklerinin yapılması gerekir. Boğaz kültürü, kan kültürü gerekebilir. Apse varlığında apse materyali iğne biyopsisi veya drenaj sırasında elde edilmeli ve kültür için gönderilmelidir. Apse varlığında mutlaka kültür alınır.

Bunların dışında, bazı görüntüleme yöntemleri tanı amaçlı kullanılır. Düz radyografi olarak en yararlı yöntem lateral servikal grafidir. Diş kaynaklı enfeksiyonların saptanmasında panoramik mandibula grafisi, pnömoni ve mediastinit gibi komplikasyonların değerlendirilmesinde düz akciğer grafileri fayda sağlayabilir. Apse şikayeti olan hastalarda boyun ultrasonografisi sık kullanılan noninvaziv yöntem olup derin boyun enfeksiyonunun yerleşimi, büyüklüğü, apse varlığı ve etraf dokular ile ilişkili önemli bilgiler verebilir. 5 kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografi tanı yönteminde en önemli yöntemdir. Manyetik rezonans görüntüleme belirli durumlarda kullanılan yöntemdir.

Derin boyun enfeksiyonları tedavisi

Derin boyun enfeksiyonlarında tedavi, mümkün olduğunca erken ve etkin başlamalıdır. Tedavide ilk aşama hava yolunun güvenliğidir. Problem olmayan vakalar bile yakından takip edilmelidir. Solunum zorluğu durumunda, klinik durum ile ilişkili olmakla beraber hava yolunun güvenliği için entübasyon ve cerrahi trakeostomi gerekebilir.

Tedavide enfeksiyonun yerleşim yeri, yaygınlığı, apse varlığı, eşlik eden hastalıklar ve yaş grubu özellikle dikkate alınmalıdır. Flegmon aşamadaki enfeksiyonlar ve 2cm’den küçük derin boyun enfeksiyonlarında solumun etkilenmesi yok ise 48 saatlik bir antibiyotik tedavisi önerilir.

Lakin bu tedavi sürecinde hastalar yakından takip edilmeli ve enfeksiyonun ilerlemesi ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından dikkatli olunması gereklidir. Cerrahi drenaj, apse varlığında gereklidir. Derin yerleşimli, lokule apselerde BT, USG görüntüleme eşliğinde drenaj uygulanabilir.

Derin boyun enfeksiyonları ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi olarak acil kabul edilmesi gereken durumlardır. Boyunda enfeksiyon ve apse gelişen alanlar birbirleri ile ilişkili ve bağlantılı olduğu için bir bölgedeki enfeksiyon diğer bölgeye de rahatlıkla geçebilir. Saatlerle ifade edilebilecek sürelerde enfeksiyonun ilerlemesi ya da komplikasyon gelişebilir. Bu vakalarda teşhis hızlı konulmalı ve tedavisi mümkün oldukça çabuk ve etkili bir şekilde başlamalıdır. Riskli gruplarda daha dikkatli olunmalıdır.

Boyun hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Boyun hastalıkları
  2. Boyun ağrısı neden olur
  3. Baş boyun tümörleri nedenleri
  4. Boyun omurga daralması nedir
  5. Boyun tutulması neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git