C

Concor Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Concor İlacın Yan Etkileri

Concor, kalbin atım hızını düşürerek kalbin kanı daha etkin pompalamasını sağlamaya ve yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan beta-blokör içerir.

Concor 5 mg lak tablet kullanma talimatı nedir?

Concor etkin maddesi nedir? Her bir tablet 5 mg bisoprolol fumarat içerir.

Concor’un yardımcı maddeleri: Silika, kolloidal anhidr, magnezyum stearat, krospovidon, mikrokristalize selüloz, mısır nişastası, kalsiyum hidrojen fosfat anhidr, sarı demir oksit (E172), dimetikon 100, makrogol 400, titanyum dioksit (E171), hipromelloz.

Concor ağızdan alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Concor nedir?

Concor, 30 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Tabletler sarımsı-beyaz renkli, kalp şekilli ve iki eşit parçaya bölünebilir şekilde çentiklidir. Her bir lak tablet, 5 mg bisoprolol fumarat içerir.

Concor ne için kullanılır? (Concor’un endikasyonları)

Concor, kalbin atım hızını düşürerek kalbin kanı daha etkin pompalamasını sağlamaya ve yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan beta-blokör içerir.

Concor; yüksek kan basıncının (hipertansiyon) düşürülmesinde, kalbin yeterince oksijen alamadığı koroner kalp hastalıklarında, kalbin iyi fonksiyon gösteremediği bazı tip kalp yetmezliklerinde ve bazı kalp atım hızı bozukluklarında kullanılır.

Concor Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Concor kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Concor’un içindeki etkin madde olan bisoprolol veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • Ağır astım ya da ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığınız (KOAH) varsa
 • Akut kalp yetmezliğiniz varsa
 • Kan basıncı düşüklüğü ve dolaşım yetmezliğine yol açan ağır bir kalp hastalığı olan kardiyojenik şok sorununuz varsa
 • Hasta sinüs sendromunuz varsa
 • Kalp yetmezliğinizin ağırlaşması nedeni ile damardan kalbin atım hızını kuvvetlendirecek ilaçlar uygulanıyorsa
 • Kalp atım hızınız düşükse veya kalp atım hızınızı çok düşürecek ya da düzensiz atımlara yol açacak bir durumunuz varsa (bradikardi)
 • Kan basıncınız çok düşükse
 • Elleriniz ya da ayaklarınızın morarmasına yol açan şiddetli dolaşım bozukluğunuz varsa (Raynaud sendromunun ağır tipleri ve şiddetli oklüzif periferik atar damar hastalıkları)
 • Tedavi edilmeyen bir çeşit böbrek üstü bezi tümörünüz (Feokromositoma) varsa
 • Kanda asit miktarının yükseldiği metabolik asidozunuz varsa, bunlar gibi durumlarda Concor kullanmayınız.

Concor’un dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Diyabet hastası iseniz
 • Sıkı perhiz uyguluyorsanız
 • Kalp ritminizde bozukluklar ya da istirahat halinde göğüs ağrınız (Prinzmetal anjina) varsa
 • Karaciğer ya da böbrek sorunlarınız varsa
 • Kol ve bacaklarınızda hafif dolaşım sorunlarınız varsa
 • Astım ya da akciğer hastalığınız varsa
 • Kabuklanan cilt hastalığınız varsa (sedef/psöriyazis gibi)
 • Böbrek üstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma)
 • Troid bezi sorunlarınız varsa
 • Saman nezlesi gibi bir hastalık için alerji aşıları (desensitizasyon) uygulanıyorsa (bisoprolol alerjik bir durumun ortaya çıkmasına ya da şiddetlenmesine yol açabilir)
 • Genel anestezi uygulanacaksa (çünkü bu ilaç sizin genel anesteziye yanıtınızı etkileyebilir), bunlar gibi durumlarda Concor kullanırken dikkatli olunuz ya da bu ilacı size reçete eden doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz veya hastalığınızı takip eden doktorunuza bu ilacın size reçete edildiğini bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Concor kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Concor kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelikte Concor kullanımının bebeğe zarar verme riski vardır. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız Concor kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Concor kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bisoprololün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle Concor emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Concor kullanımı: Ağır böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz çok dikkatli olarak yükseltilmelidir.

Araç ve makine kullananlar Concor kullanabilir mi? Sizin Concor tedavisine yanıtınıza bağlı olarak araç ve makine kullanımınız etkilenebilir. Bu durum özellikle tedavinin başlangıcında, ilacınızın dozu değiştirildiğinde ve alkolle birlikte kullanımında göz önünde bulundurulmalıdır.

Concor’un yiyecek ve içecek ile kullanılması: Concor; sabah kahvaltıdan önce, kahvaltı ile beraber ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Tablet bir miktar sıvı ile yutulmalı ve çiğnenmemelidir.

Concor’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Concor’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte Concor kullanımı

Eğer, 

 • Düzensiz ya da normal dışı kalp atımını düzeltmeye yönelik ilaçlar kullanıyorsanız (kinidin, hidrokinidin, disopiramid, lidokain, disopiramid gibi Sınıf I antiaritmik ilaçlar; amiodaron gibi Sınıf III aritmik ilaçlar; propafenon, flekainid gibi)
 • Yüksek kan basıncı, anjina pektoris, kalp atım bozukluğu için bazı ilaçlar kullanıyorsanız (verapamil, diltiazem, bepridil gibi kalsiyum kanal blokörleri; nifedipin, amlodipin, felodipin gibi dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokörleri gibi)
 • Kan basıncı kontrolünde kullanılan bazı ilaçları kullanıyorsanız (klonidin, metildopa, moksonidin, rilmenidin gibi)
 • Lokal olarak uygulanan beta blokörler kullanıyorsanız (örneğin glokom tedavisinde kullanılan göz damlaları)
 • Diyabet ilaçları kullanıyorsanız (insülin dahil)
 • Anestezi ilaçları kullanacaksanız (örneğin ameliyat nedeni ile)
 • Kalp yetmezliği için dijital glikozitler kullanıyorsanız
 • Ağrı şikayetleriniz için steroid dışı ağrı kesiciler kullanıyorsanız (diklofenak, ibuprofen gibi)
 • Hipertansiyon ilaçları gibi tansiyon düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız (kaptopril, enalapril gibi)
 • Bazı depresyon ilaçlarını kullanıyorsanız (trisiklik antidepresanlar ya da monoamin oksidaz inhibitörleri -MAO-B inhibitörleri hariç)
 • Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum kullanıyorsanız, bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Doktorunuzun özel önerileri olmadan ilaçlarınızı almayı kesmeyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Concor nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Doktorunuz Concor ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

Concor; sabah kahvaltıdan önce, kahvaltı ile beraber ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Tablet bir miktar sıvı ile yutulmalı ve çiğnenmemelidir.

Hipertansiyon veya anjina pektoris tedavisi için Concor kullanımı: 

Her iki endikasyon için doz günde bir kez 5 mg bisoprolol fumarattır. Gerekirse doz günde bir kez 10 mg bisoprolol fumarata kadar arttırılabilir.

Hafif hipertansiyon olgularında (diastolik kan basıncı 105 mmHg’ye kadar) günde bir kez 2,5 mg bisoprolol fumarat yeterli olabilir.

Önerilen en yüksek doz, günde bir kez 20 mg bisoprolol fumarattır.

Tüm olgularda dozaj, özellikle nabız hızı ve terapötik başarıya göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Stabil kronik kalp yetmezliği tedavisinde Concor kullanımı: 

Tedaviyi yürüten doktorun kronik kalp yetmezliği konusunda deneyimli olması önerilir.

Stabil kronik kalp yetmezliğinin tedavisine ilke olarak küçük dozlarla başlanmalıdır; dozlar aşağıda açıklandığı gibi yavaş bir şekilde arttırılmalıdır.

Dozun nasıl artırılacağına doktorunuz karar verecektir:

 • 1 hafta süreyle günde bir kez 1.25 mg bisoprolol fumarat;
 • 1 hafta süreyle günde bir kez 2.5 mg bisoprolol fumarat;
 • 1 hafta süreyle günde bir kez 3.75 mg bisoprolol fumarat;
 • 4 hafta süreyle günde bir kez 5 mg bisoprolol fumarat;
 • 4 hafta süreyle günde bir kez 7.5 mg bisoprolol fumarat;
 • 10 mg bisoprolol fumarata yükseltilir ve sürekli bu dozda devam edilir.

Önerilen en yüksek günlük doz günde bir kez 10 mg bisoprolol fumarattır.

İlacınızı tolere etme durumunuza göre doktorunuz doz yükseltme sürelerini değiştirebilir. Durumunuzun ağırlaşması ya da kullandığınız dozu tolere edememeniz durumunda doz yeniden azaltılabilir ya da tedavi sonlandırılabilir. Bazı hastalarda 10 mg’ın altında bir doz yeterli olabilir. Doktorunuz size bilgi verecektir. Eğer tedaviyi tamamen sonlandırmanız gerekirse doktorunuz tedavi dozunu azaltarak kesecektir. İlacınızın aniden kesilmesi durumunuzu ağırlaştırabilir.

Çocuklarda Concor kullanımı: 

Concor’un çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Concor kullanımı:

65 yaş veya üzerindeki kişiler de Concor kullanılabilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Concor kullanımı:

Ağır böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz çok dikkatli olarak yükseltilmelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Concor kullandıysanız: 

Concor’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Doz aşımının belirtileri arasında kalp hızında yavaşlama, solunum güçlüğü, sersemlik hissi ya da titreme (kan şekeri düşmesine bağlı olabilir) gibi belirtiler vardır.

Concor’u kullanmayı unutursanız: 

Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırlar, hatırlamaz o tableti alınız. Daha sonra normal şekilde devam ediniz. Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

Concor ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Concor’u kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer ilacı bırakmanız gerekirse yan etkilerin ortaya çıkmaması için, ilaç kademeli olarak kesilmelidir.

Eğer Concor’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Concor’un olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Concor’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Concor’u kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Aşırı duyarlılık
 • Kalp hızında yavaşlama
 • Kalp yetmezliğinde kötüleşme
 • Kalp atımında düzensizlik
 • Güçsüzlük hissi
 • Solunum sorunları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Concor’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Karaciğer testlerinde yükselme
 • Kas güçsüzlüğü, kramplar
 • El ve ayaklarda üşüme ve uyuşukluk hissi
 • Sersemlik, baş ağrısı
 • Kan basıncında düşme
 • Ciltte ve gözlerde sararma (karaciğer enflamasyonu)
 • Bayılma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Bulantı, kusma, karın ağrısı ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi belirtileri
 • Uyku bozuklukları
 • Depresyon
 • Hepatit
 • İşitme sorunları
 • Alerjik burun akıntısı
 • Göz yaşı azalması
 • Ereksiyon bozuklukları
 • Kabuslar, halüsinasyonlar
 • Kaşıntı, kızarıklık
 • Gözde batma ve kızarma (konjonktivit)
 • Saç dökülmesi
 • Kabuklu deri döküntülerinde (psöriyazis) kötüleşme

Bunlar Concor’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Concor nasıl saklanır?

 • Concor’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Concor’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Concor’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
 • Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Concor’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Concor’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 20.12.2013 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git