Ağız Hastalıkları

Andorex Gargara Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Andorex İlacın Yan Etkileri

Andorex gargara topikal olarak kullanılan antiseptik, antiinflamatuar ve analjezik etkili bir ilaçtır.

Andorex gargara kullanma talimatı

Andorex’in formülü: Bir şişe içerisinde (200 ml) gargara içerir. Bir ölçekte (15 ml), 22,5 mg Benzidamin hidroklorür, 18 mg Klorheksidin glukonat mevcuttur.

Andorex’in etkin maddeleri: 300 mg Benzidamin hidroklorür, 240 mg Klorheksidin glukonat içerir.

Andorex’in yardımcı maddeleri: Nane esansı, sorbitol, patent mavisi V, gliserin, polisorbat 20, tartrazin, etanol ve deiyonize su k.m. bulunur.

Andorex ilacın farmakolojik özellikleri

Andorex gargara topikal olarak kullanılan antiseptik, antiinflamatuar ve analjezik etkili bir ilaçtır.

Andorex Gargara’nın içeriğinde bulunan Benzidamin HCI, yapı olarak steroid grubuyla ilişkili olmayan bir antiinflamatuar analjezik ajandır. Benzidamin HCI’nin baz oluşu açısından diğer non steroidal antiinflamatuar ajanlardan farklıdır. Topikal tedavide kullanılan konsantrasyonlarda Benzidamin HCI lokal anestezik etki göstermektedir. Benzidamin HCI analjezik aktivitesinin deneysel inflamasyon içeren modellerde non-inflamatuar ağrıya kıyasla daha fazla olduğu bildirilmiştir.

Klorheksidin glukonat bir biguanid antiseptiktir ve genel oral hijyene ara verildiği zaman plak ve gingivitis gelişimini azaltmaya yardımcı olur. Diş minesi hidroksiapatiti, diş yüzeyi, bakteri ve tükürük proteinleri içeren oral yapılara affinitesi ile güçlü bir yapısı vardır. Klorheksidin glukonat dental plak depozisyonunu ve beraberinde gingivada kırmızılık, şişlik veya kanamayla karakterize gingivitisi azaltır. Aft ülserlerinin oluşma sıklığını azaltır ve periodontal cerrahi sonrasında iyileşme oranını arttırır.

Andorex ilacın farmakodinamik özellikleri

Andorex gargara’nın içeriğinde bulunan Benzidamin HCI’nin antiinflamatuar etki mekanizması adrenal aksis salgılanmasına ilişkili değildir. Antiinflamatuar etkisini inflamasyonun vasküler fazında kapiller vazodilatasyonu ve interstisyel ödem oluşumunu engelleyerek gösterir. Diğer non-steroidal antiinflamatuar ajanlar gibi Andorex gargaranın içeriğinde bulunan Benzidamin HCI belirli koşullarda prostaglandin biyosentezini inhibe eder. Fakat bu özelliği tam olarak açıklanamamıştır.

Selüler membranlar üzerindeki stabilize edici etkileri etki mekanizmasına bağlanabilir. Klorheksidin glukonat gram(+), gram(-) bakteriler, maya, bazı mantar ve virüsler gibi mikroorganizmaların çoğuna etkilidir. Klorheksidin Glukonat ağız içerisinde tüm yüzeylere tutunur. Tutunmasını takiben diğer antiseptiklerden farklı olarak 12 saat süresince devamlı bir bakteriyostatik etkisinin ardından bakterisid etki gösterir.

Yapılan çalışmalar Klorheksidin glukonat’ın yavaş salınım göstermesi ile ağızda uzun süreli antibakteriyel bir ortam yarattığını ortaya koymuştur. Klorheksidin glukonat hücre yüzeyindeki (-) gruplarla etkileşime girerek hızla absorbe olur. Hızlı bakterisid etkisini; hücredeki stoplazmik elementlerin geri dönüşümsüz kaybına ve hücre membran sızıntısına sebep olarak, sonuçta da hücrenin total yıkımını sağlayarak gerçekleştirir.

Andorex ilacın farmakokinetik özellikleri

Andorex gargara’nın topikal uygulanmasından sonra, içeriğinde bulunan Benzidamin HCI antiinflamatuar ve lokal anestezik etkilerini göstereceği inflamasyonlu lokal mukozaya kolaylıkla absorbe olur. Benzidamin HCI’nin, diğer nonsteroid antiinflamatuar ajanlara oranla proteinlere daha az bağlanması (%15-20) hücre düzeyinde biyoyararlığını arttırır.

Topikal tatbik ile iyi absorbe edilmesi ve ağızdan verilen dozdan daha düşük dozun aynı doku konsantrasyonunu sağlaması gibi farmakokinetik özellikleri, Benzidamin HCI’nin lokal inflamasyonlarda topikal kullanımının daha etkili olmasını sağlar ve buna mukabil sistemik ve toksik etki ihtimalini en aza indirir. Uygulanan Klorheksidin glukonat’ın yaklaşık %30’u oral kavitede kalır ve 24 saat boyunca oral sıvılara yavaşça salınır.

Andorex gargara hangi hastalıklarda kullanılır? (Andorex endikasyonları)

Andorex gargara hangi hastalıklarda kullanılır

Andorex gargara hangi hastalıklarda kullanılır

 • Orofarengeal bölgedeki inflamasyon ve infeksiyon ile birlikte seyreden, boğaz hastalıklarında
 • Anjin, farenjit, larenjit ve tonsillitte uygun antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak
 • Kemoterapi, radyoterapi veya diğer fizik sebeplere (trakeal intubasyon) bağlı ağız boşluğu mukozitlerinde
 • Aft ülserleri, glossit
 • Ağız cerrahisi sonrası ve periodontal prosedürleri içeren ağrılı ağız ve boğaz durumlarının geçici olarak rahatlatılmasında
 • Gingivitis tedavisi ve önlenmesinde
 • Ağız içi infeksiyonlarının tedavisinde
 • Oral komplikasyonların iyileştirilmesinde
 • Oral mukoza inflamasyonlarının tedavisinde (stomatitis)
 • Dental plakların oluşmasını önlemede proflaktik olarak
 • Periodontal hastalıklar, aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlar
 • Yardımcı tedavi olarak konservatif diş tedavileri ve diş çekimlerinde
 • Ağız hijyeninin sağlanması amacıyla.

Andorex gargara kullanılmaması gereken durumlar

 • Andorex gargara içerisindeki Benzidamin HCI ve Klorheksidin Glukonat’a bilinen hipersensitivitesi (aşırı duyarlılığı) olan hastalarda kontrendikedir (kullanılması sakıncalıdır).
 • Formülasyon içerisindeki maddelerden herhangi birine hipersensitivitesi olanlarda kullanılmaz.
 • Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Andorex gargara kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Andorex gargara haricen kullanılır.
 • Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması sebebiyle Andorex gargara 12 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.
 • Yalnızca ağız içerisinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.
 • Ağız içinde dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.
 • Andorex gargara yutulmamak ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılır.
 • Andorex gargara seyreltilmeden kullanılır.
 • Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyon sonucu oluşmuş veya enfeksiyon ile birlikte görülüyor ise Andorex gargaranın kullanımına ilave olarak antibakteriyel tedavi düşünülebilir.

Özel durumlarda Andorex kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Andorex kullanılır mı? Doktorunuza danışmadan Andorex gargarayı kullanmayınız. Klorheksidin glukonat ile üreme ve fertilite üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur. Sıçanlarda fertilite üzerinde; yine sıçan ve tavşanlarda fetüs üzerinde zararlı etkiler görülmemiştir. Gebelerde Klorheksidin glukonat ile yapılmış kontrollü çalışma yoktur. Benzidamin HCI ile ilgili ise hayvanlarda ve gebelerde yeterli araştırma mevcut değildir. Hayvanlarda ve gebelerde kombinasyonu oluşturan etken maddelerin bir arada güvenli kullanımı saptanmamıştır. Bu nedenle ilacın gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir (sakıncalıdır).

Emzirme döneminde Andorex gargara kullanılır mı? Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı kontrendikedir (sakıncalıdır).

Renal (böbrek) fonksiyon bozukluklarında Andorex gargara kullanımı: Absorbe edilen Benzidamin HCI ve metabolitleri idrar ile atıldığı için şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Karaciğer fonksiyon bozukluklarında Andorex gargara kullanımı: Absorbe edilen Benzidamin HCI yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı: Yoktur.

Andorex ilacın diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşimleri

 • Klorheksidin tuzları, sabun ve diğer iyonik bileşikler ile geçimsizdir.
 • Klorheksidin tuzları katyonik ve non-iyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir, ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında bu moleküller ile submikroskobik seviyede agrege olması sebebiyle Klorheksidin’in aktivitesi azalabilir.
 • Setrimid ve lissapol NX gibi sürfaktanlarla ise çözünürlükleri artırılabilir.
 • Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksimetil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu maddeler ile etkileride azalır.
 • Brilant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressei sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddeler ile de geçimsizdir.
 • Sert sularla seyreltildiğinde Ca ve Mg katyonlarıyla etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.
 • Benzoatlarla, bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla, sülfatlarla bir araya gelen Klorheksidin tuzlarının çözeltileri %0.05 den daha derişikse çözünürlüğü daha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çözünürlüklerini artırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu çökelmeler olmaz.
 • Klorheksidin glukonat setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakterisid etkisini sinerjik olarak artırırlar. Setrimid sert sularla Klorheksidin’in çökmesini önler.
 • Klorheksidin glukonat hariç, Klorheksidin ve tuzları alkolde suya göre daha iyi çözünür. Klorheksidin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir. Formülasyonda %7 oranında alkol bulunması çözeltiyi gram negatif mikroorganizmalara karşı etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken adsorbe olabilirler.
 • Benzidamin HCI ile herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.

Andorex gargaranın yan etkileri  (advers etkiler) nelerdir?

Andorex gargara genellikle iyi tolere edilir ve yan etkileri çok azdır.

Klinik çalışmalar sonucunda bildirilen ciddi advers etki yoktur.

Andorex’in lokal yan etkileri:

 • Genellikle en çok rapor edilen yan etki oral hissizliktir.
 • Nadiren yanma ve batma hissi rapor edilmiştir.
 • Lokal kuruluk veya susuzluk, sızlama, ağızda serinlik hissi ve tat almada değişiklik, dişlerde ve diğer oral yüzeylerde lekelenme, kalkulus formasyonunda artış gibi diğer yan etkiler genellikle daha azdır.
 • Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalama ile en aza indirilebilir.

Andorex’in sistemik yan etkileri: 

Genellikle görülmez ve ciddi değildir. Bunlar bulantı, kusma, öğürme, gastrointestinal hastalıklar, baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşukluktur.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Andorex gargara nasıl kullanılır? (Kullanım şekli ve dozu)

 • Andorex gargara ağızda çalkalamak ve/veya gargara yapmak içindir.
 • Andorex gargara seyreltilmeden kullanılır.
 • Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; yetişkinlerde, günde 2-3 defa bir ölçek (15 ml) gargara solüsyonu ile en az 1 dakika ağızda çalkalama ve/veya gargara yapılarak kullanılır ve ilacın kalan kısmı dışarı atılır, yutulmaz.
 • Andorex gargaradaki Klorheksidin tedavi süresince plak ve gingivitiste azalma yapar. Oral hijyen prosedürlerine alternatif olarak kullanılıyorsa Andorex gargara en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır.
 • Andorex gargaradaki Klorheksidin’in sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Andorex gargara kullanımında doz aşımı: 

Andorex gargara yanlışlıkla içilirse semptomatik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

Andorex gargara nasıl saklanır?

Andorex gargara çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan korunarak ambalajında saklanmalıdır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Boğaz ağrısı nedenleri ve tedavisi
 2. Hamilelikte boğaz ağrısı neden olur
 3. Boğaz iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Diş ağrısı nedenleri ve tedavisi
 5. Çocuklarda bademcik iltihabı nedenleri ve tedavisi
 6. Ağızda yara neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git