Güncel Sağlık Haberleri ve Bilgileri

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Nedenleri ve Belirtileri

Solunum sıkıntısı sendromu, solunumu güçleştirerek solunum yetmezliğine ve bunun sonucunda yaşamı tehdit edici hipoksiye (dokulara yeterli oksijen sağlanamaması) yol açan akciğer bozukluğudur. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi diğer sistem yetmezliklerine de neden olabilir.

Erişkinlerde Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Nedenleri

Erişkin akut solunum sıkıntısı sendromu nedenleri listesine çok sayıda yeni durum eklenmesine rağmen majör predispozan faktörler genellikle aynı kalmıştır. Bu faktörler arasında ilk sırada sepsis bulunurken, tekrarlayan acil kan transfüzyonları, ciddi travmalar ve yanıklar, ciddi gastrik içerik aspirasyonu, pnömoni en sık nedenler arasındadır.

Bazı yaygın olarak kullanılan ilaçların yüksek dozda uygulanması da akut solunum sıkıntısı sendromuna neden olabilir.

Venöz hava embolizmi de akut solunum sıkıntısı sendromuna neden olabilmektedir.

Akut solunum sıkıntısı sendromunun önemli bir nedeni de büyük akciğer rezeksiyonlarından sonra ortaya çıkabilen ameliyat sonrası solunum yetersizliği olup, pnömonektomi sonrası akciğer ödemi, düşük basınçlı veya permeabilite akciğer ödemi veya ameliyat sonrası akciğer hasarıdır.

Sigara kullanımı, kardiyopulmoner bypass ameliyatı geçirilmesi, pulmoner vaskülit, toksik inhalasyon, üst havayolu obstrüksiyonu, akut pankreatit ve suda boğulma tehlikesi geçirilmesi akut solunum sıkıntısı sendromu bakımından risk faktörleri arasındadır.

Bebeklerde Solunum Sıkıntısı Sendromu Nedenleri

Solunum sıkıntısı olan bebeklerde pulmoner ve kardiyak nedenler ön plandadır.

Preterm bebeklerde solunum sıkıntısının en önemli nedeni respiratuar distres sendromudur. Term bebeklerde ise solunum yollarına ait anatomik nedenler, akciğerin parankimal hastalıkları, siyanotik konjenital (morarmalı doğumsal) kalp hastalıkları, pulmoner kan akımında azalmaya sebep olan durumlar (şok, asfiksi, persistan pulmoner hipertansiyon, kardiyomiyopati) gibi nedenlerin akılda tutulması gerekir.

Solunum sıkıntısı sendromunun kalan diğer nedenleri arasında pnömoni, pnömotoraks, mekonyum aspirasyonu, polisitemi, asidoz, hipotermi, hipovolemi, beyin ödemi, kanama, kas/spinal kord hastalıkları gibi nedenleri sayabiliriz.

Solunum Sıkıntısı Sendromu Tipleri ve Belirtileri

Sıkıntılı solunum sendromunun iki tipi vardır.

Erişkinlerde sıkıntılı solunum sendromu: Erişkinde tablo akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS: acu-te respiratory ditress syndrom) olarak bilinir; ciddi travma ya da ağır infeksiyon (özellikle septisemi) sonucu gelişir. Akut faz: İlk 24-48 saat içinde gelişir. 24-48 saat içinde taşikardi, takipne, dispne, hipoksi, kuru öksürük, göğüs ağrısı, solunumsal alkaloz gelişir. Gittikçe solunum yetersizliği artar, hızlı ve yüzeyel solunum başlar, O2 tedavisi uygulandığı halde hipoksi (oksijenin azalması) devam eder. Kronik faz: 2. haftadan sonra gelişir. Hipoksi belli bir oranda düzelmiştir. Fakat akciğer kompliansı düşük ve ölü boşluk oranı yüksektir. Fibrozis gelişmeye başlamıştır.

Bebeklerde sıkıntılı solunum sendromu: Genellikle prematüre bebeklerde görülür, akciğer dokusu surfaktan denilen alveolleri açık tutmaya yarayan bir grup kimyasal maddenin eksikliği sonucu sertleşmiştir; soluk alırken kolaylıkla açılamaz. Tablo ilerledikçe solunum zorluğu ve hızı artar. Hasta bebeklerde hırıltı, inleme ve nefes aldıklarında göğüs duvarında çökme görülür. Durum kötüleşirse kanda oksijenin giderek azalması cilt renginde mavileşmeye (siyanoza) neden olur. Tedavi edilemediği takdirde tablo ölümle sonuçlanır.

Solunum Sıkıntısı Sendromu Tedavisi

Akut akciğer hasarının daha ileri bir şekli olarak kabul edilen akut solunum sıkıntısı sendromu çoğunlukla klinik bulgularıyla non-kardiyojenik pulmoner ödem olarak tanımlanmaktadır. Bu sendrom nedeniyle oluşan akciğer hasarının mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle günümüzde bile temel tedavi yaklaşımları, oluşan hasardan çok hasarın fizyopatolojik-klinik sonuçlarına yöneliktir.

Tedavi altta yatan nedene yönelik yapılır; yanı sıra yapay ventilasyon uygulaması (solunum cihazı) ve oksijen takviyesi gerekebilir.

Sıkıntılı solunum sendromu riskinin yüksek olduğu bebeklere solunum yolu ile surfaktan verilebilir.

Prematüre doğumun kaçınılmaz göründüğü gebelere steroid verilerek fetusun akciğerinde surfaktan sentezi desteklenmeye çalışılır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Respiratuar distres sendromu nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
  2. Yenidoğanda persistan pulmoner hipertansiyon
  3. Pnömoni nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
  4. Pankreatit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
  5. Bebeklerde morarma neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git