A

Airpass Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Airpass Kullanımı ve Yan Etkileri

Airpass aleıjik rinit ve alerjik rinit ile birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir (kullanılır).

Airpass tablet kısaca nedir?

 • Airpass nedir? 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast içeren pembe, oblong, bikonveks, film kaplı iki katmanlı tabletlerdir.
 • Airpass ne için kullanılır? Airpass aleıjik rinit (saman nezlesi) ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve bunlara yönelik belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Airpass ağızdan alınır.
 • Airpass’ın yan etkileri: Diğer ilaçlarda da olduğu gibi Airpass’ın içeriğinde bulunan maddelere karşı alerjisi olan kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları (ağız, yüz ve boğazda şişme, nefes alma güçlükleri, ölüme sebep olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncı düşüklüğü gibi) görülebilir. Diğer yan etkileri arasında; uyuklama hali, ağız kuruluğu, yorgunluk, güç ve enerji kaybı, karın ağrısı, bulantı, kaşıntı, döküntü, karaciğer hasarı, uyku bozuklukları ve halüsinasyonlar, zatürre, kalp çarpıntısı, kilo alma, damar iltihaplanması, eklem ağrıları, üst solunum yolu enfeksiyonları, göz iltihabı, burun kanaması, baş ağrısı, ateş, orta kulak iltihabı, kas krampları, hazımsızlık, uyuşma ve karıncalanma hisleri, depresyon gibi yan etkiler olabilir.
 • Airpass kullanılmaması gereken durumlar: Airpass’ın herhangi bir bileşenine ya da piperazin grubundan olan kimyasallara karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa), kreatinin klerensinizin 10 ml/dakika’dan daha az olduğu ileri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa, ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa, bebek emziriyorsanız, bazı şeker türevlerine karşı duyarlılığınız varsa Airpass kullanmayınız. Hamilelik dönemine ait yeterli bilgi bulunmadığından hamilelikte kullanılıp kullanılmayacağını hastanın doktoru karar verecektir, bu nedenle hamilelikte doktor takibi altında olmadan Airpass kullanılmamalıdır. Bu ilacı kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza danışınız.

Airpass 5/10 mg film kaplı tablet kullanım talimatı

Airpass’ın etkin maddesi nedir? Her bir film tablet 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukasta eşdeğer 10,40 mg montelukast sodyum içerir.

Airpass’ın yardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz, laktoz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, mannitol (E421), kırmızı demir oksit (E 172), kroskarmelloz sodyum, hidroksi propil selüloz, sodyum hidrojen karbonat, L-Leucin, titanyum dioksit (El71) ve FD&C blue alüminyum lak (E 132) içerir.

Airpass ağız yolu ile alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Airpass nedir?

Airpass 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast içeren pembe, oblong, bikonveks, film kaplı iki katmanlı tabletlerdir. Airpass 30 ve 90 tablet içeren Alü/Alü blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Airpass hangi hastalıklarda kullanılır? (Airpass’ın endikasyonları)

Airpass aleıjik rinit ve alerjik rinit ile birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir (kullanılır).

Airpass hangi hastalıklarda kullanılır

Airpass kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

İlaç kullanımı ile ortaya çıkan veya daha önceden olan problemler veya alerjiler hakkında doktorunuza danışınız.

Airpass’ın herhangi bir bileşenine ya da piperazin türevleri olarak adlandırılan kimyasal maddelere karşı aşırı duyarlıysanız Airpass’ı kullanmayınız.

 • Kreatinin klerensinizin 10 ml/dakika’dan daha az olduğu ileri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa Airpass’ı kullanmayınız.
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa Airpass’ı kullanmayınız.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız Airpass’ı kullanmayınız.
 • Bazı şeker türevlerine karşı tahammülsüzlüğünüz varsa Airpass’ı kullanmayınız.

Airpass’ı kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Çocuklarda Airpass kullanılır mı? Mevcut film tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, Airpass’ın 15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.

Dikkat isteyen durumlarda Airpass kullanımı: Karşılaştırmalı klinik çalışmalar, Airpass içinde yer alan levosetirizinin önerilen dozlarda kullanıldığında, zihinsel dikkati, reaksiyonları veya araç kullanma yeteneğini olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bulgu ortaya çıkarmamıştır. Ancak, levosetirizin kullanan bazı hastalarda somnolans (uyuklama), yorgunluk ve asteni görülebilir, bu nedenle araç kullanması gereken, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorunda olan hastalar, tavsiye edilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri tepkileri gözlemlemelidirler. Airpass duyarlı hastalarda, alkol veya diğer santral sinir sistemi (SSS) baskılayıcı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ilave bir uyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabilir.

Akut astım atakları sırasında kullanılan ilaçlar ve Airpass kullanımı: Airpass’ın akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle akut astım ataklarını tedavi etmek için kullanılmamalı; hastalara uygun ilaçlar ile tedavi önerilmelidir. Akut alevlenmeler sırasında Airpass tedavisine devam edilebilir. Birlikte verilen inhale kortikosteroidin dozu tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılabilirse de, oral veya inhale kortikosteroid tedavisi aniden kesilerek yerine Airpass başlanmamalıdır.

Non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla birlikte Airpass kullanımı: Aspirine duyarlılığı olduğu bilinen hastalar, Airpass kullanırken aspirin veya non-steroidal antiinflamatuvar ajanların kullanımından kaçınmalıdır.

Ezinofili durumunda Airpass kullanımı: Airpass alan hastalarda montelukast içeriğinden dolayı nadir olarak, montelukast tedavisi gören hastalarda olduğu gibi sistemik eozinofili ve bazende sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen bir vaskülit türü olan Churg-Strauss sendromu ile uyumlu klinik bulgular görülebilir. Bu durum, genellikle sistemik kortikosteroid dozunun azaltılması ile ilişkilidir. Hekimler hastalarda görülebilecek eozinofili, vaskülit döküntü, pulmoner semptomlarda kötüleşme, kardiyak komplikasyonlar ve/veya nöropati açısından dikkatli olmalıdır. Montelukast kullanımı ile tanımlanan şartlar arasında nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte Airpass alan hastalarda sistemik kortikosteroidlerin azaltılması sırasında dikkatli olunması ve uygun klinik gözlem önerilir.

Nöropsikiyatrik durumlar ve Airpass kullanımı: Airpass kullanan yetişkin, adölesan ve pediyatrik hastalarda nöropsikiyatrik olaylar raporlanmıştır. Pazarlama sonrası verilerde Airpass kullanımı sırasında ajitasyon, saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor gibi bozukluklar bildirilmiştir. Airpass ile ilgili olarak bildirilen pazarlama sonrası bazı raporların klinik özellikleri ile advers (yan) etkiler arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.

Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde Airpass tedavisine devam etmek için ilacın riskleri ve yararları dikkatlice değerlendirmelidirler.

”Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.  

Diğer ilaçlar ile birlikte Airpass kullanımı ve etkileşimler nedir?

Levosetirizin ile ilgili etkileşimler:

Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili yan etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile). Teofilin (günde bir kez 400mg) ve setirizin ile yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofılinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ritonavir (günde iki defa 600mg) ve setirizinin (10 mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %40 artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Yemeklerle birlikle alındığında levosetirizinin emilim miktarı azalmaz, fakat emilimi yavaşlar.

Montelukast ile ilgili etkileşimler:

Montelukast ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlar da alınabilir. Diğer tedaviler ile birlikte kullanıldığında istenmeyen etkilerde herhangi bir artış görülmemektedir, ancak eş zamanlı olarak kullanılan ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle Airpass kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu alınan ilaçlar hakkında bilgi veriniz.

 • Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi) hastalığında kullanılan ilaçlar Airpass’ın etkilerini azaltabilir.
 • Rifampisin (tüberküloz ve bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) Airpass’ın etkilerini azaltabilir.
 • Binbirdelik otu (sarı kantaron) ve bu bitkiyi içeren ürünler ile birlikte kullanılması Airpass’ın etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Özel durumlarda Airpass kullanımı

Hamilelikte Airpass kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Airpass’ın hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
 • Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/vaeya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 • Hayvanlardaki üreme çalışmaları her zaman insanlardaki cevabın bir göstergesi olmadığından Airpass’ın hamilelik döneminde kullanılıp kullanılmayacağına hamilenin doktoru karar verecektir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Airpass kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Airpass, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanan kişiler Airpass kullanabilir mi? 

Airpass’ın içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizine dair karşılaştırmalı yapılan klinik çalışmalarda, önerilen dozlarda zihinsel uyanıklığı, araç kullanma reaktivitesini veya yeteneğini azaltmadığını ortaya koymuştur. Bununla beraber levosetirizinden dolayı bazı hastalarda somnolans (uyuklama), yorgunluk ve asteni (güçsüzlük) görülebilir. Doktorların hastalarını bu yönde uyarmaları gerekir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan kişiler Airpass kullanabilir mi?

Hafif ve orta derece karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa Airpass’ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Karaciğer ve böbrek yetmezliği bir arada olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.

Eğer Airpass’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Airpass’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Airpass içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

 • Airpass kullanımı için laktoz uyarısı: Airpass, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere duyarlılığınız varsa, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.
 • Airpass kullanmı için mannitol uyarısı: Airpass yardımcı madde olarak mannitol içerir ve hafif derecede laksatif etkisi olabilir.
 • Airpass kullanımı için sodyum uyarısı: Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Airpass nasıl kullanılır?

Airpass’ın yiyecek ve içecek ile kullanımı: Airpass yemekle birlikte veya aç karnına alınabilir.

Airpass ağız yoluyla alınır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

 • Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidrokloriir ve 10 mg montelukast).
 • Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Airpass almanız gerektiğine karar verecektir.
 • Alerjik rinit ve alerjik kökenli astım üzerinde Airpass’ın terapötik etkisi bir gün içinde başlar. Hastalara, alerjik temasın yer aldığı dönemlerde de Airpass almaya devam etmeleri tavsiye edilmelidir.
 • Kullanım süresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesi için 3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise bir haftalık bir süre genellikle yeterli olmaktadır.
 • Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (aleıjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
 • Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (aleıjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
 • Eğer hasta Airpass kullanıyor ise, aynı etkin madde olan montelukastı içeren başka bir ilaç almamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Airpass, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır. Airpass’ın aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

 • Çocuklarda Airpass kullanımı: 15 yaşından küçük pediyatrik popülasyonlarda etkinlik ve güvenirliği belirlenmemiştir.
 • Yaşlılarda Airpass kullanımı: Orta derece ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından doz ayarlaması önerilmektedir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Airpass kullanımı:

Hafif ve orta derece karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa Airpass’ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Karaciğer ve böbrek yetmezliği bir arada olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.

Eğer Airpass’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Diğer astım tedavileriyle birlikte Airpass kullanımı: 

Airpass hastanın var olan tedavisine eklenebilir. Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması gerekebilir.

Bronkodilatörlerle Airpass tedavisi:

Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altma alınamayan hastaların tedavi rejimine AİRPASS eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir.

İnhale kortikosteroidler ile Airpass kullanımı:

İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen hastalarda Airpass tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen Airpass tedavisine başlanmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Airpass kullandıysanız: 

Airpass içeriğindeki etkin maddelerden levosetirizin için doz aşımının belirtileri erişkinlerde uyuşukluk; çocuklarda ise önce aşırı gerilim içinde bulunma ve huzursuzluk, ardından da uyuşukluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilinen belirli bir antidotu yoktur. Doz aşımı meydana geldiğinde, belirtileri önlemeye yönelik veya destekleyici tedavi uygulanır. Alınmasının üzerinden kısa bir süre geçmişse midenin yıkanması düşünülür.

Airpass içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyuklama, susuzluk, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivite’dir.

Airpass’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Airpass’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Airpass ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Sadece düzenli kullanılır ise Airpass astımı tedavi edebilir. Airpass doktorun önerdiği şekilde uzun süre kullanılmalıdır. Bu sayede astım kontrolüne yardımcı olur.
 • Eğer Airpass kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuza danışarak Airpass kullanımını sonlandırabilirsiniz.
 • Airpass ile tedavinin sonlandırılması hastalık belirtilerinin ilaçla tedaviden önce görülenlerden daha ciddi olarak tekrar görülmesi anlamında zararlı etkilere yol açmaz.

Airpass’ın olası yan etkileri nelerdir?

Airpass ile yapılan klinik çalışmalarda yaygın görülen yan etkiler:

 • Abdominal ağrı
 • Baş ağrısı

Airpass ile yapılan klinik çalışmalarda yaygın olmayan  yan etkileri:

Yüz, ağız ve boğazda şişme, kurdeşen ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar görülebilir.

”Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir”.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Airpass’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Airpass ile yapılan klinik çalışmalarda seyrek görülen yan etkiler: 

 • Yorgunluk
 • Huzursuzluk
 • Ajitasyon
 • Agresif davranışlar ve sinirlilik
 • Çarpıntı
 • Depresyon, intihar düşüncesi ve davranışı
 • Baş dönmesi
 • Uykulu olma
 • Halüsinasyon, kabus görme ve huzursuz uyuma gibi rüya anormallikleri
 • Rahatsızlık hissi
 • Eklem veya kas ağrısı, kas krampları
 • Ağız kuruluğu
 • Bulantı, kusma, hazımsızlık, diyare
 • Hepatit
 • Kanama eğiliminde artış
 • Yaralanma, yüz ve bacaklarda deri altında kızarıklıklar
 • Palpitasyon
 • Kabarıklık

”Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir”.

Airpass ile yapılan klinik çalışmalarda çok seyrek görülen yan etkiler: 

Montelukast ile tedavi edilen astımlı hastalarda çok nadir durumlarda grip benzeri hastalıklar, kol ve bacaklarda uyuşma, iğnelenme ve hissizlik, pulmoner semptomların kötüleşmesi ve/veya raş (Churg-Strauss Sendromu) rapor edilmiştir. Eğer sizde bu semptomlardan biri veya birkaçı görülürse hemen doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Airpas’ın içindeki levosetirizin maddesin’in olası yan etkileri 

Tüm ilaçlar gibi Airpass’ın içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda yan etkiler gelişebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Airpass’ı kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz ve/veya boğazda şişme (anjiyonörotik ödem [mukoza ve cilt altı dokularda meydana gelen ani şişme])
 • Nefes alma güçlükleri (göğüste sıkışıklık veya hırıltı)
 • Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme (ani tansiyon düşüklüğü) gibi yan etkiler Airpass’ın içeriğnde bulunan levosetirizin’e bağlı görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Airpass’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek duyulabilir.

”Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür”.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Aşırı duyarlılık.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

”Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür”.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Baş ağrısı
 • Uyuklama hali
 • Ağız kuruluğu
 • Yorgunluk
 • Asteni (güç ve enerji kaybı; zayıflık)
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Ürtiker
 • Kilo artışı gibi yan etkiler Airpass’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Airpass’ın içindeki etkin maddelerden montelukast maddesinin olası yan etkileri

Aşağıdakilerden biri olursa, Airpass’ı kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Anaflaksi (şiddetli alerjik reaksiyon)
 • Dudaklarda, dil ve göz kapaklarında şişme
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı gibi aşırı duyarlılık (aleıjik) reaksiyonlar Airpass’ın içeriğinde  bulunan montelukast maddesinin yan etkileri olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Airpass’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek duyulabilir.

”Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür”.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Kanama eğiliminde artış
 • Karaciğer hasarı
 • Damarlarda iltihaplanmalar (vaskülit)
 • Hayal görme (halüsinasyon)
 • Uyku bozuklukları ve kâbuslar
 • Zatürre
 • Depresyon
 • Kalp çarpıntısı
 • Eklem ağrıları
 • Kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi
 • Kas krampları ve ağrıları
 • Hazımsızlık
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Ateş
 • Orta kulak iltihabı
 • Gözü koruyan zarın iltihabı
 • Burun kanaması gibi yan etkiler görülebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

”Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür”.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Baş ağrısı ve sersemlik hali
 • Yorgunluk
 • Ateş
 • İsilik
 • Karın ağrısı
 • Diş ağrısı
 • Burun tıkanıklığı
 • Burun akıntısı
 • Kulak ağrısı
 • Öksürük
 • Nezle benzeri belirtiler
 • Boğaz iltihabı
 • Bulantı
 • İshal
 • Hazımsızlık
 • Ağız kuruluğu gibi yan etkiler Airpass’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Airpass nasıl saklanır?

 • Airpass’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Airpass’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz.
 • Airpass’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Airpass ’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 23.02.2011 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Saman nezlesi (alerjik rinit) belirtileri ve önlemler
 2. Bahar alerjisi (mevsimsel alerji) nedir
 3. Ev tozu alerjisi nedenleri ve tedavisi
 4. Aşırı duyarlılık reaksiyonu nedir
 5. Alerjik astım nedenleri ve belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git